Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna'r cyfan am heddi

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw, diolch am ddilyn. Byddwn yn ôl bore fory am 8.

Teyrngedau i fardd cywydd croeso Môn

Golwg 360

Gwobr chwaraeon i ysgol yn Sir y Fflint

Sky Sports

Mae Ysgol Uwchradd Argoed yn Sir y Fflint wedi ennill gwobr Sky Sports Living for Sport am brosiect chwaraeon y flwyddyn mewn seremoni arbennig yn stadiwm Twickenham yn Llundain.

Cafodd yr ysgol y wobr am ei chynllun pêl-droed yn y noson sy'n dathlu gorchestion disgyblion, athrawon a mentoriaid chwaraeon sy'n ysbrydoli eraill. Rhoddwyd y wobr iddyn nhw gan y cyn-focsiwr Johnny Nelson.

argoed
Sky Sports

Plaid Cymru 'ddim i gydweithio'n ffurfiol â'r Ceidwadwyr'

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi cadarnhau na fydd y blaid yn cydweithio yn ffurfiol â'r Ceidwadwyr yn San Steffan.

Fe ddywedodd llefarydd y byddai Plaid Cymru "yn ystyried pob pleidlais pan maen nhw'n codi."

Fe ddaeth sylwadau Plaid Cymru ar ôl i'w ymgynghorydd polisi Eurfyl ap Gwilym ddweud wrth raglen Taro'r Post y gallai Plaid Cymru ystyried cydweithio ar ambell fater.

Leanne Wood
BBC

Cymru’n dathlu gwaddol cystadleuaeth griced fyd-eang

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn rhoi sylw i'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd wrth i wythnos olaf Tlws Pencampwyr yr ICC ddechrau yn y ddinas.

Mae Sri Lanca yn herio Pacistan heddiw am le yn y rownd gyn-derfynol yn y Swalec SSE ddydd Mercher yn erbyn Lloegr. Mae Bangladesh eisoes wedi curo Seland Newydd, a Lloegr wedi curo Seland Newydd yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd Prif Weithredwr Clwb Criced Morgannwg, Hugh Morris fod y clwb yn gyffrous o gael cynnal pedair gêm yn y gystadleuaeth eleni.

Cwestiynu crebwyll beirniaid Corbyn

BBC Cymru Fyw

Mae un o gefnogwr Jeremy Corbyn yn dweud bod angen i nifer o'i feirniaid yng Nghymru "edrych yn ofalus" arnyn nhw eu hunain yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd Darren Williams, sy'n aelod o bwyllgor gwaith cenedlaethol Llafur, fod angen cwestiynu eu crebwyll a'u teyrngarwch.

Ers y canlyniad, mae nifer o aelodau blaenllaw, gan gynnwys yr Aelodau Seneddol Wayne David a Stephen Kinnock, wedi galw ar aelodau i uno y tu ol i'w harweinydd.

Jeremy Corbyn
Getty Images

Noson wlyb...eto

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd yn yr ystafell dywydd erbyn hyn:

"Heno bydd hi'n cymylu, 'da pheth glaw yn y gogledd-orllewin gan barhau tan bore fory. Y tymheredd isa'n rhyw 12C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Aelodau Seneddol newydd ar eu ffordd i San Steffan

BBC Cymru Fyw

Wrth i'r Prif Weinidog Theresa May wynebu ansicrwydd gwleidyddol, mae rhai wedi gwneud eu taith gyntaf fel Aelodau Seneddol i Lundain.

Yn eu plith, Anna McMorrin a Tonia Antionazzi o'r Blaid Lafur, a Ben Lake o Blaid Cymru.

ASau newydd
BBC

Alun Cairns yn trafod ei ailbenodiad

Twitter

Y diweddaraf ar y Post Prynhawn...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Y diweddaraf ar y trafodaethau i sefydlu Llywodraeth yn San Steffan, gohirio Araith y Frenhines, a pham nad yw llawer o blant yn gwybod o ble mae'n bwyd ni'n dod - rhai o'r pynciau fydd yn cael sylw Dewi Llwyd ar y Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

Araith y Frenhines
BBC

Cyngor Penfro i gyhoeddi dogfen troseddwr rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae cabinet newydd Cyngor Sir Penfro wedi cytuno i gyhoeddi adroddiad cyfrinachol am y pidoffeil Mik Smith - gwr a fu'n gweithio i'r cyngor ar un adeg fel gweithiwr ieuenctid.

Mae'r adroddiad yn dangos y bu ond y dim i Smith gael ei gyflogi fel gofalwr maeth gan banel yn nwy fil a deg.

Dim ond trwy lwc y cafodd hynny ei rwystro. Roedd pryderon am ei ymddygiad wedi eu codi gan rai oddi mewn i'r cyngor cyn iddo golli ei swydd yn nwy fil a deuddeg.

Mik Smith
Heddlu Dyfed Powys

Dal lleidr wrth geisio gwerthu car i'r heddlu

BBC Cymru Fyw

Mae lleidr ddygodd gwerth dros £100,000 o geir moethus o'r tu allan i gartrefi pobl wedi cael gorchymun i dalu £7,095 yn ol.

Cafodd Dean Cronin, 41 oed, ei garcharu ym mis Chwefror wedi iddo gael ei ddal yn ceisio gwerthu un o'r ceir i heddlu cudd.

Ymddangosodd Cronin o flaen Llys y Goron Caerdydd drwy gyswllt fideo heddiw wrth i'r Barnwr Eleri Rees ei orchymun i dalu'r arian o fewn tri mis.

Ceir
Wales News Service
Rhai o'r ceir gafodd eu dwyn

Plaid Cymru'n 'barod i ystyried cydweithio' â'r Ceidwadwyr

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae ymgynghorydd polisi Plaid Cymru wedi dweud y byddai'r blaid yn barod i ystyried cydweithio â'r Ceidwadwyr ar bynciau arbennig pe bae nhw'n cael rhywbeth yn ol am hynny.

Wrth siarad ar raglen Taro'r Post dywedodd yr economegydd Dr Eurfyl ap Gwilym na fydde nhw'n cefnogi'r Ceidwadwyr yn gyffredinol.

Ond dywedodd y byddai yn barod i ystyried taro bargen ar "ragor o fuddsoddi yn yr isadeiledd er enghraifft". "Dim cefnogi nhw'n gyffredinol ond ar bethau arbennig," meddai. Dywedodd ei fod yn gobeithio am drafodaeth agored ar Brexit a'r goblygiadau.

Eurfyl
BBC

A5 rhwng Bala a Chorwen ynghau

Traffig Cymru

Achub dyn yng Nghwm Afan

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fe gafodd dyn ei achub ar ôl syrthio wrth geisio achub ei gi yng Nghwm Afan.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin a'r Canolbarth eu galw i'r digwyddiad yng Nglyncorrwg am 14:19.

Roedd y dyn mewn man "ansefydlog" uwchben afon Corrwg, medd y gwasanaeth, ond fe lwyddwyd i'w achub gan ddefnyddio rhaffau.

Crabb yn galw ar May i ailfeddwl cynllun Brexit

Twitter

Anfon Heddlu arfog i ddigwyddiad yn Nhreorci

Wales Online

Cafodd heddlu arfog eu hanfon i Dreorci yn Rhondda Cynon Taf ddoe, ar ôl i'r heddlu dderbyn adroddiadau fod dyn â gwn yn ei feddiant, medd Wales Online.

Ddaeth swyddogion ddim o hyd i arf, ond mae dyn 53 oed wedi ei arestio, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Trafferth trydan ym Mangor

Twitter

Prif hyfforddwr newydd i'r Dreigiau

Wales Online

Dyn mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad beic modur

South Wales Argus

Mae dyn mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn dilyn gwrthdrawiad beic modur ym Mhontypwl, medd y South Wales Argus.

Dywedodd llefarydd ar ran heddlu Gwent iddyn nhw gael eu galw i Ffordd Newydd, Garndiffaith am 12:51. Aed â'r dyn 25 oed i'r ysbyty.

Doedd neb arall yn rhan o'r digwyddiad.

Geiriadur Prifysgol Cymru am 'ehangu' ei chynulleidfa

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod Geiriadur Prifysgol Cymru yn gobeithio denu mwy o bobol i fanteisio ar eu gwasanaeth.

Maen nhw’n galw ar bobol i ymuno â ‘Chyfeillion y Geiriadur’ gan gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r Geiriadur at gynulleidfa ehangach.

Y gobaith ydy codi ymwybyddiaeth pobol am y gwasanaeth sydd bellach ar-lein ers 2014, ynghyd â’r apiau ar gyfer dyfeisiau Android ac iOS.

Geiriadur Prifysgol
BBC

Croesawu cynlluniau i daclo cytundebau gofalwyr

BBC Cymru Fyw

Mae elusen Age Cymru wedi croesawu cynlluniau Llywodraeth Cymru i reoli cytundebau dim oriau i filoedd o weithwyr gofal.

O dan y drefn newydd bydd gan weithwyr y dewis ar ôl tri mis naill ai i barhau i fod ar gynllun dim oriau neu newid i gynllun isafswm oriau.

Yn ôl yr elusen, bydd darparu gweithwyr gofal â'r cytundebau priodol yn golygu y bydd llai yn gadael y gwaith ac yn annog gwell perthynas rhwng gofalwyr a chleientiaid.

Cytundebau gofalwyr
Getty Images

Gohirio achos llofruddiaeth baban

BBC Cymru Fyw

Mae achos dyn 31 oed sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei ferch 18 mis oed mabwysiedig wedi ei ohirio er mwyn cynnal profion meddygol.

Roedd yr achos yn erbyn Matthew Scully-Hicks i fod i ddechrau heddiw.

Mae'n gwadu iddo ladd Elsie Scully-Hicks ar 29 Mai y llynedd.

Matthew Scully-Hicks
Wales News Service
Matthew Scully-Hicks

Dyn yn gwadu 'cyffwrdd' â phlant mewn mosg

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 81 oed o Gaerdydd yn gwadu "cyffwrdd" unrhyw blant wrth ddysgu'r Koran mewn mosg yn y ddinas.

Mae Mohammed Haji Sadiq yn wynebu wyth cyhuddiad o ymosodiad rhyw a saith cyhuddiad o ymosodiad anweddus.

Mae'r cyhuddiadau'n ymwneud â phedair merch rhwng pump ac 11 oed, yn dyddio rhwng 1996 a 2006 ym mosg Madina yng Nghaerdydd.

achos rhyw
Wales News Service

Nhw sy'n gofyn y cwestiwn, nid ni!

Wales Online

Cau ysgol wedi i ddisgybl 'fygwth trywannu' merch

Daily Post

Bu'n rhaid cau ysgol wedi i lanc yn ei arddegau fygwth trywannu merch am ei bod hi'n gwrthod anfon lluniau o natur rywiol iddo, medd y Daily Post.

Cafodd disgyblion yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl eu cloi yn eu stafelloedd am gyfnod ddydd Gwener diwethaf oherwydd pryderon am eu diogelwch.

Cafodd bachgen 15 oed ei arestio, ond mae bellach wedi ei ryddhau wrth i'r ymchwiliad barhau i'r hyn ddigwyddodd.

Ysgol Rhyl
Google

'Dim mandad' am Frexit Caled

BBC Cymru Fyw

Mae Cadeirydd y CBI yng Nghymru yn mynnu nad oes gan y Prif Weinidog Theresa May fandad i wthio am Brexit caled.

Yn ôl Mike Plaut, mae'n rhaid i Lywodraeth Prydain nawr roi mynediad i'r farchnad sengl wrth wraidd y trafodaethau gyda'r UE.

Mae Theresa May eisoes wedi amlinellu cynlluniau i adael y farchnad sengl er mwyn sefydlu cytundebau gyda gwledydd eraill ac er mwyn rheoli mewnfudo.

Heddiw mewn hanes...

Wicipedia

Gohirio araith y Frenhines

BBC Cymru Fyw

Bydd Araith y Frenhines yn cael ei ohirio "am rai dyddiau".

Wrth i'r ansefydlogrwydd gwleidyddol barhau yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol, mae'r BBC'n deall fod y llywodraeth yn bwriadu gohirio cyflwyno ei rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Roedd disgwyl i'r frenhines draddodi'r araith yn San Steffan ar 19 Mehefin.

Theresa May
BBC
Y Prif Weinidog Theresa May

Taro'r Post yn gofyn 'Be' nesa i Brexit?'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Garry Owen sy'n gofyn 'Be' nesa i Brexit?' wedi'r etholiad cyffredinol ar Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00.

Hefyd dan sylw - ydych chi'n hoff o'r egwyl traddodiadol mewn perfformiadau theatr?

Mae rhai theatrau'n gwrthwynebu'r galw diweddar yn y West End i gael gwared o'r toriad yng nghanol drama, opera neu gyngerdd.

View more on twitter

Tywydd yn gwella

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yma gyda rhagolygon tywydd y prynhawn:

"Bydd y gwynt yn gostegu yn ystod y dydd, a fydd hi'n troi'n sych efo 'sbeidiau braf.

"Bydd tipyn go lew o dywydd sych yn y dyddiau nesa, a fydd hi'n cynhesu hefyd, ond fydd lefel paill y gwair yn uchel."

Am eich tywydd lleol am y pum niwrnod nesa', ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

'Diolch' i gefnogwyr Cymru am roi gwaed

BBC Newsbeat

Mae yna adroddiadau ar wefan Newsbeat fod degau o gefnogwyr Cymru wedi rhoi gwaed ar ôl i gefnogwr Serbaidd gael ei anafu'n ddrwg.

Yn ôl safle newyddion B92 yn Serbia, fe gafodd dyn 19 oed ei saethu yn ei stumog yn ystod ymladd rhwng timau Partizan a Crvena Zvezda (Ser Coch) nos Iau.

Mae nifer o bobl wedi cymryd at y cyfryngau cymdeithasol i ddiolch i'r cefnogwyr am eu haelioni.

Cefnogwyr
BBC

Rhybudd am ffyrdd prysur oherwydd cyngerdd Take That

Wales Online

Mae Wales Online yn rhybuddio gyrwyr yn ardal Abertawe i ddisgwyl oedi ar y ffyrdd ger Stadiwm Liberty nos Fercher wrth i Take That gynnal cyngerdd yno.

Fe fydd tua 32,000 o bobl yn heidio i'r stadiwm, gyda'r gatiau'n agor am 16:00.

Y cyngor i fodurwyr sydd ddim yn mynd i'r stadiwm yw i gynllunio'u siwrne a cheisio cadw draw o'r ardal cymaint ag sy'n bosibl.

Liberty
Getty Images

'Ymgyrch y Ceidwadwyr yn rhy Brydeinig i Gymru'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud bod ymgyrch etholiadol y blaid yn Brydeinig wedi cael effaith ar eu "brand llwyddiannus".

Yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies, roedd yr ymgyrch yn "ddryslyd" a negeseuon Llundain oedd yn cael y prif sylw.

Yng Nghymru collodd y Ceidwadwyr dair sedd i'r blaid Lafur yn yr etholiad cyffredinol.

davies
BBC

Pryd fydd Araith y Frenhines?

BBC Cymru Fyw

Mae llefarydd swyddogol y Prif Weinidog wedi gwrthod gwneud sylw ar ddyddiad araith y Frenhines, ddylai ddigwydd ddydd Llun nesaf, 19 Mehefin.

Dywedodd y byddai rhagor o wybodaeth yn cael ei gyhoeddi maes o law.

Ychwanegodd y llefarydd nad oedd safbwynt y Llywodraeth ar Brexit wedi newid.

Araith y Frenhines
BBC

Y diweddaraf o bendraw'r byd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r Llewod nôl ar y trywydd iawn wedi'r penwythnos yn dilyn buddugoliaeth yn erbyn y Crusaders yn Christchurch, 12-3.

Un sydd yn dilyn y cyffro yn Seland Newydd yw'r gohebydd chwaraeon, Lauren Jenkins, ac fe rannodd hi ei hargraffiadau o'r daith hyd yma â Cymru Fyw.

Lauren
bbc

Gwahardd gyrrwr meddw am achosi gwrthdrawiad A55

Daily Post

Mae gweithwraig gymdeithasol achosodd i saith car daro'n erbyn ei gilydd ar yr A55 ym mis Mai wedi ei gwahardd rhag gyrru am 20 mis, medd y Daily Post.

Cafodd Patricia Reid brawf anadl wedi'r ddamwain ar Allt Rhuallt a ddangosodd fod ganddi 76 microgram o alcohol ymhob 100 mililitr o anadl - 35 yw'r trothwy.

Fe achosodd y ddamwain ar ddydd Iau, 25 Mai dagfeydd difrifol ar y ffordd, a bu'n rhaid i bump o bobl gael triniaeth ysbyty.

Gwireddu breuddwyd perfformio gyda Syr Bryn

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Mae bachgen 11 oed sydd wedi goroesi cyflwr prin ar ei aren wedi gwireddu breuddwyd drwy gael ei ddewis i berfformio gyda Syr Bryn Terfel.

Joseph Elwy Jones, o Licswm Sir y Fflint, fydd yn chwarae rhan y bugail bach mewn perfformiad o glasur Puccini, Tosca yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf.

Fe fydd y perfformiad yn un o uchabwyntiau'r ŵyl, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 70 eleni.

Joseph
Arall

Mantais i wylwyr y sianel

Golwg 360

Mae gwasanaeth rhwydwaith ffonau symudol cyntaf Cymru yn gobeithio cydweithio gydag S4C i ddatblygu cynnwys a phlatfform i ddeunydd digidol, yn ôl Golwg360.

Bydd y bartneriaeth yn golygu gall gwylwyr S4C wylio cynnwys y sianel heb ddefnyddio lwfans data eu ffonau symudol.

View more on twitter

Achub blwch ffôn

The Daily Express

Yn ôl gwefan y Daily Express, mae blwch ffôn ym mhentref Betws, ger Y Fenni, newydd hawlio grant loteri o £3,000 er mwyn ei adnewyddu a'i droi i ganolfan wybodaeth a llyfrgell ar gyfer y pentref.