Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. 'Adeiladu consensws' ar Brexit
  2. 'Dylai'r Cynulliad gyflogi newyddiadurwyr'
  3. Canolfan Dysgu Cymraeg yn 'llwyddiant'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw, fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Iau am 08:00.

Rhybudd melyn mewn rhai siroedd

Tywydd, BBC Cymru

"Cyn iddi nosi a thros nos mi allwn ni weld rhai cawodydd arbennig o drwm a tharanllyd mewn mannau yn y gogledd ddwyrain gyda hyd at 40mm o law a pheth cenllysg o bosib," meddai Robin Owain Jones.

"Mae ‘na rybudd melyn am law mewn grym tan oriau man bore fory ar gyfer siroedd Dinbych, Wrecsam, a Sir y Fflint – a hefyd rhannau o Wynedd, Conwy, Powys a Môn.

"Yn noson sych ar y cyfan i weddill y wlad, yn dal i deimlo’n glós, a’r tymheredd ddim is na 16C."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Juliana Hughes wedi marw

BBC Cymru Fyw

Bu farw'r Ynad Heddwch a'r gwleidydd, Juliana Hughes.

Roedd yn 75 oed ac yn byw yn Rhydargaeau ger Caerfyrddin.

Bu'n aelod o'r fainc yn y llys yng Nghaerfyrddin am chwarter canrif.

Bu'n aelod ac yn ymgeisydd seneddol ar ran Democratiaid Rhyddfrydol, cyn gadael y blaid a throi at y Ceidwadwyr.

Juliana Hughes
BBC

Ar y grocbren ...

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei ddarn blog diweddaraf mae Vaughan Roderick yn dweud ei fod o'r farn bod sefyllfa'r Ceidwadwyr yn y senedd newydd yn gryfach nac mae'n ymddangos ac nad yw'n credu bod ail etholiad "yn anorfod rhywbryd yn ystod hanner cyntaf y senedd hon".

Ond mae'n amlinellu enghreifftiau o amgylchiadau lle gallai ail etholiad arall gael ei galw gan gynnwys bod "modd i lywodraethau marw o flinder".

Gwahardd dyn am yrru 115 mya

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi’i wahardd rhag gyrru am 55 diwrnod ac wedi derbyn dirwy o £200 gyda £85 o gostau ar ôl iddo gael ei ddal yn gyrru 115 mya ar ffordd 60 mya.

Cafodd Steven Tudor Davies, 39 oed o Lanengan ger Pwllheli ei ddal gan wn laser yr Heddlu ar ffordd osgoi Y Felinheli, Gwynedd, fis Mawrth.

Dywedodd Ynadon yn y Llys yn Y Wyddgrug bod "y cyflymder mor ddifrifol bod rhaid iddyn nhw ei wahardd, ond bod y gwaharddiad yn 55 diwrnod i adlewyrchu'r ffaith ei fod wedi pledio'n euog yn syth".

Canol Caerdydd ar gau i gyngerdd Robbie Williams

Teithio BBC Cymru

Bydd lonydd canol dinas Caerdydd ar gau heno oherwydd cyngerdd Robbie Williams yn Stadiwm y Principality.

Y cyngor ydy i unrhyw un sy'n dod i'r brifddinas nos Fercher ydy gadael digon o amser i ddod i mewn i Gaerdydd ac i'r stadiwm.

Carwyn Jones yn 'siomedig' gydag araith y Frenhines

Twitter

Cadeirydd newydd i Barc Cenedlaethol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Cadeirydd newydd.

Mae Mrs Gwyneth Hayward, sy’n Gadeirydd benywaidd cyntaf yr Awdurdod, yn cymryd yr awenau gan y Cynghorydd Mike James sydd wedi bod yn y swyddogaeth ers 2013.

Cafodd Mrs Hayward ei hethol yn unfrydol gan Aelodau’r Awdurdod yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod yn ei bencadlys ym Mharc Llanion, Doc Penfro.

Yr Is-gadeirydd newydd yw Ted Sangster, sy’n aelod o’r awdurdod ac yn cymryd yr awenau gyda swyddogaeth flaenorol Mrs Hayward.

Cadeirydd newydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Swyddi Tesco: Ymateb Ysgrifennydd Cymru

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i gyhoeddiad am swyddi Tesco, Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, ei fod yn bryderus am y cyhoeddiad.

"Rwy'n derbyn diweddariadau cyson gan y cwmni ac yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau perthnasol, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru er mwyn darparu cymaint o gefnogaeth â phosib," meddai.

Alun Cairns
BBC

Golygfeydd Godidog o Gymru

Facebook

I ddathlu Hirddydd Haf mae BBC Wales wedi cyhoeddi oriel o olygfeydd trawiadol o Gymru yn yr haf.

Creigiau Elegug yn Sir Benfro
Paul Dunn

Swyddi Tesco: Ymateb Ken Skates AC

Twitter

Swyddi Tesco: Ymateb Adam Price AC

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price wedi ymateb i gyhoeddiad Tesco drwy ddweud: "Bydd colli swyddi yn golled fawr i'r Brif ddinas.

"Mae Tesco wedi cyhoeddi cynnydd yng ngwerthiant y cwmni ers 2010, ond wedi rhoi gor-bwyslais ar elw yn y gorffennol.

"Rydym angen gwybod os yw'r cwmni wedi derbyn cymorth i symud i'r Alban, neu os yw'r penderfyniad yn un ble fydd staff sy'n gweithio'n galed yn colli eu swyddi o ganlyniad i fesuriadau arbed arian.

"Mae Plaid Cymru yn credu dylai gweithwyr sy'n cael eu heffeithio gyda'r cynlluniau yma gael eu cefnogi gan Llywodraeth Cymru a'r DU".

Adam Price
BBC

Y Seintiau Newydd i symud?

Shropshire Star

Yn ôl y Shropshire Star, fe allai pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd symud o'i cartref yn Neuadd y Parc a dechrau chwarae mewn stadiwm 8,000 o seddi yng nghanol Croesoswallt yn y dyfodol.

Dywedodd Cadeirydd y Seintiau, Mike Harris wrth Shropshire Star: "Mae'n ddyddiau cynnar.

"Ond mae trafodaethau’n digwydd ac os yw'r cyngor sir yn rhoi sêl bendith, bydd yn gyfle cyffroes", meddai.

Y Seintiau Newydd
Huw Evans Picture Agency

Ffrwydrad yn deffro trigolion Bagillt

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod pobl ym Magillt, sir y Fflint wedi deffro i sŵn ffrwydrad am 02:00 bore ma.

Daeth cadarnhad mai car wedi’i ddwyn achosodd y ffrwydrad yng nghlos Broadacre.

Mae'r Daily Post yn dweud bod yr heddlu wedi arestio dau berson mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Adolygiad o nofel gyntaf Ifor ap Glyn

O'r Pedwar Gwynt

Mae Elan Grug Muse yn adolygu nofel gyntaf y Prifardd Ifor ap Glyn ar wefan O'r Pedwar Gwynt sy'n dweud stori dau o Gymry Llundain, lle cafodd Ifor ap Glyn ei hun ei fagu.

Mae'r nofel yn trafod hunaniaeth meddai Elan Grug Muse ond "er mor bwysig a pherthnasol ydi’r neges hon, mae yna duedd yn y nofel i’r ‘neges’ fod yn bwysicach na’r stori ei hun."

Ifor ap Glyn yn yr Eisteddfod
BBC

Swyddi Tesco: Ymateb AS Canol Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Seneddol Llafur dros ganol Caerdydd Jo Stevens wedi ymateb i'r newyddion fod 1,200 o swyddi Tesco dan fygythiad yng Nghaerdydd.

Dywedodd Ms Stevens: "Dwi'n pryderu'n fawr ar ôl clywed cynlluniau i gau Tesco House gyda 1,200 o swyddi yn cael eu colli.

"Mi fyddai'n gweithio gydag undeb USDAW sy'n cynrychioli'r staff ac yn gwneud cais am gyfarfod brys gyda rheolwyr Tesco i graffu'r cais busnes ar gyfer y cynlluniau cau.

"Byddaf hefyd yn cefnogi'r bobl yn fy etholaeth sy'n cael eu heffeithio ac yn annog nhw i gysylltu gyda swyddfa USDAW i gael cefnogaeth".

Jo Stevens
BBC

Cyfnod cynhesa ers dros 20 mlynedd

S4C

Tân 'difrifol' yn Hwlffordd

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn adrodd bod diffoddwyr yn ceisio diffodd tân 'difrifol' mewn tŷ yn Hwlffordd, Sir Benfro.

Mae dwy injan dân ar leoliad yn Holloway ger stryd y Gogledd yn y dref.

Mae'r Heddlu wedi cau'r stryd ac mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn bresennol.

Rhybudd i berchnogion ceir Wrecsam

Wrexham.com

Mae gwefan Wrexham.com yn adrodd bod yr Heddlu yn rhybuddio perchnogion ceir i beidio gadael nwyddau gwerthfawr yn weladwy.

Yn ddiweddar mae cynnydd yn nifer o achosion o dorri mewn i geir yn Wrecsam.

1,200 o swyddi Tesco dan fygythiad yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae undeb USDAW wedi cyhoeddi bod staff mewn canolfan alwadau Tesco yng Nghaerdydd wedi clywed bydd y ganolfan yn cau ym mis Chwefror 2018.

Yn ôl USDAW mae 1,200 o swyddi dan fygythiad wrth i Tesco wneud cynlluniau i symud y ganolfan i Dundee ble fydd 200 o swyddi yn cael eu creu.

Mae Tesco wedi cadarnhau bydd y ganolfan yng Nghaerdydd yn cau.

Ambell storm yn bosib

Tywydd, BBC Cymru

"Mae disgwyl ambell storm yn y gogledd a'r canolbarth ddiwedd y p'nawn," meddai Rhian Haf.

"Ond fydd hi'n dal yn sych dros rhan helaeth y wlad, ac yn dal yn boeth a thrymaidd iawn yn y de, y tymheredd yn debyg o godi i 30C yng Nghaerdydd unwaith eto."

Gyda'r tywydd yn fwy ansefydlog dros y dyddiau nesaf cadwch lygad ar y rhagolygon ar y wefan dywydd.

Chwilio am Goeden Gymreig y flwyddyn

Blog

Mae Coed Cadw Woodland Trust yn annog rhai sy'n hoffi coed i enwebu pren a allai gael ei choroni fel Coeden Gymreig y Flwyddyn.

Dim ond o drwch blewyn y methodd Derwen Brimmon, o'r Drenewydd, ennill coron Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn eleni.

Gofynnir i bobl enwebu coeden 'gyda stori'; gallai fod yn ddolen i ffigwr hanesyddol neu ddigwyddiad, coeden sydd wrth galon cymuned neu goeden sy'n annwyl gan bobl leol am ryw reswm.

Coeden Brimmon
BBC

Agor y Senedd: Ymateb Ysgrifennydd Cymru

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i araith y Frenhines, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns:

"Pwrpas araith y Frenhines yw gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd yn wynebu Cymru wrth i ni adael y UE, gan wneud yn siŵr fod cytundeb Brexit yn gweithio i bawb ar hyd y wlad.

"Fe fyddai'n parhau i weithio'n agos gyda busnesau, cymdeithasau, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn gadael mewn ffordd fydd er budd pobl Cymru".

Alun Cairns
BBC

Agor y Senedd: Ymateb y pleidiau

BBC Cymru Fyw

Wedi Araith y Frenhines, mae'r pleidiau wedi ymateb.

Dywedodd llefarydd Llafur ar Gymru, Christina Rees, mai'r araith yw'r "esiampl ddiweddara' o amarch a difaterwch sydd gan Geidwadwyr Theresa May" tuag at Gymru.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts, roedd diffyg sylwedd yn yr araith.

Dywedodd: "Mae'n gynllun diffygiol ar gyfer cyfnod diffiniol. Mae Llywodraeth y DU wedi dangos yn glir bod diffyg mwyafrif, dim mandad, a nawr dim cynllun."

Cymru'n edrych i 'greu hanes'

BBC Cymru Fyw

Mae capten Cymru ar y daith i Ynysoedd y Môr Tawel, Jamie Roberts, yn adlewyrchu ar y cyfle sydd gan y tîm i "greu hanes" yn erbyn Samoa.

Bydd Cymru'n chwarae'r ail gêm brawf ddydd Gwener.

'Angen creu hanes' yn Samoa

Agor y Senedd: Dadansoddiad Elliw Gwawr

Elliw Gwawr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Mae ein gohebydd seneddol, Elliw Gwawr wedi bod yn dadansoddi cynnwys araith y Frenhines.

"Does 'na ddim rhyw lawer o sôn am Gymru yn yr araith, ond fel mae'r Prif Weinidog yn ei ddweud yn y nodiadau esboniadol i'r araith: "Mae mwyafrif y Mesurau yn y rhaglen hon yn berthnasol i bob rhan o'r Deyrnas Unedig."

"Wedi dweud hynny mae yna bryderon eisoes ynglŷn ag effaith rhai o'r mesurau hynny ar Gymru."

Darllenwch fwy yma.

Frenhines
BBC

Arestio dynes fel rhan o ymchwiliad llofruddiaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio dynes fel rhan o ymchwiliad i lofruddiaeth Matthew Cassidy yn Sir y Fflint.

Cafodd y ddynes 19 oed ei harestio fore Mercher ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio. Cafodd ei chadw yn y ddalfa.

Bu farw Mr Cassidy, oedd yn 19, ar 29 Mai.

Mae un dyn 19 oed o Lerpwl eisoes wedi ei gyhuddo o lofruddio, ac mae yn y ddalfa.

Blog Ken Owens

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ychydig ddyddiau cyn y gêm brawf gyntaf yn erbyn y Crysau Duon, mae BBC Cymru Fyw yn cyhoeddi'r cyntaf mewn cyfres o flogiau gan fachwr y Llewod, Ken Owens.

Yma mae'n trafod ei gariad at y Gymraeg, at ganu, ac yn sôn am y chwaraewyr sydd wedi creu'r argraff fwyaf arno ar y daith hyd yn hyn.

Ken
BBC

Agor y Senedd: Pwyslais ar Brexit

BBC Cymru Fyw

Araith weddol fer gan y Frenhines yn Agoriad y Senedd eleni, gyda'r pwyslais yn amlwg ar Brexit. A dim son am nifer o bynciau yr oedd rhai yn eu disgwyl.

View more on twitter
View more on twitter

Agor y Senedd: 22 darn o ddeddfwriaeth llawn

BBC Cymru Fyw

Mae'r Frenhines wedi gorffen ei haraith, ac yn gadael San Steffan.

View more on twitter

Agor y Senedd: Taclo terfysgaeth a thrais

BBC Cymru Fyw

Yn sgil nifer o ymosodiadau terfysgol yn y DU, dywedodd y Frenhines bod ei llywodraeth am wneud popeth i geisio taclo lledaenu negeseuon terfysgol yn ein cymunedau ac ar y wê.

Roedd addewid i sefydlu comisiwn gwrth derfysgaeth.

Hefyd bydd deddfwriaeth i warchod pobl sydd wedi dioddef o drais yn y cartref.

Agor y Senedd: 'Cryfhau cysylltiadau'

BBC Cymru Fyw

Agor y Senedd: Datblygu technoleg a chynyddu cyflog byw

BBC Cymru Fyw

Ymysg y pynciau yn yr araith mae datblygu technolegau newydd, ac mae'r Frenhines hefyd wedi cyhoeddi ymrwymiad i gynyddu'r cyflog byw yn unol â chyflogau.

View more on twitter

Agor y Senedd: Gweithio gydag eraill

BBC Cymru Fyw

Dywedodd y Frenhines bod ei llywodraeth wedi ymrwymo i "weithio gyda'r Senedd, y llywodraethau datganoledig, busnesau ac eraill".

Agor y Senedd: Brexit yn flaenoriaeth

BBC Cymru Fyw

Mae'r Frenhines wedi dechrau esbonio beth fydd blaenoriaethau'r llywodraeth dros gyfnod y senedd nesaf.

Mae hi'n dechrau gyda Brexit, gan ddweud bod y llywodraeth eisiau sicrhau bod y DU yn gadael yr UE yn llwyddiannus.

View more on twitter
View more on twitter

Agor y Senedd: Joc Dennis Skinner

BBC Cymru Fyw

Agor y Senedd: Y Frenhines wedi cyrraedd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Frenhines wedi cyrraedd San Steffan ar gyfer Agoriad y Senedd.

Brenhines heb goron!

Twitter

NSPCC: Cynnydd mewn camdriniaeth emosiynol

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod elusen yr NSPCC yn dweud bod cynnydd yn nifer y bobl ifanc sydd wedi cysylltu gyda nhw â phryderon am gamdriniaeth emosiynol.

Fe gafodd 500 o blant eu cyfeirio ar yr heddlu a gwasanaethau gofal plant rhwng 2015 a 2017 yn dilyn achosion difrifol.

Mae ffigyrau'r elusen hefyd yn dangos bod niferoedd pobl ifanc sy'n cael eu cam-drin yn emosiynol wedi treblu yng Nghymru o'i gymharu gyda ffigyrau saith mlynedd yn ôl.