Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Gwrthod cynllun Cylchffordd Cymru
  2. Ymosodiad Finsbury Park: Dyn yn y llys
  3. Dyn yn gwadu llofruddio merch yn 1976

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw.

Byddwn ni nôl eto am 08:00 bore fory fel yr arfer, ond tan hynny, noswaith dda!

Y Seintiau'n dechrau eu hymgyrch Ewropeaidd

BBC Sport Wales

Bydd Y Seintiau Newydd yn dechrau eu hymgyrch yng Nghynghrair y Pencampwyr heno wrth iddyn nhw groesawu Europa FC o Gibraltar i Neuadd y Parc.

Mae pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru yn gobeithio efelychu eu llwyddiant yn y ddau dymor diwethaf, wrth gyrraedd ail rownd ragbrofol y gystadleuaeth.

Yn ôl eu capten, Paul Harrison, mae'r paratoadau wedi mynd yn dda ac fe fyddan nhw'n "chwarae ar y droed flaen" er mwyn ceisio cael canlyniad da yn y cymal cyntaf.

Bydd y gêm ar gael i'w gwylio'n fyw ar wefan BBC Wales Sport, gyda sylwebaeth hefyd ar BBC Radio Cymru.

paul harrison
Huw Evans Picture Agency
Dyma fydd 31ain ymddangosiad y golwr Paul Harrison dros y Seintiau Newydd mewn gemau Ewropeaidd

Curo canser - ar lwyfan

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Bron i ddwy flynedd yn ôl, bu Cymru Fyw yn siarad â Megan Davies o Bwllheli, wedi iddi gael gwybod fod ganddi salwch Hodgkin Lymphoma.

Wedi iddi gael gwybod ychydig fisoedd wedyn ei bod hi'n glir o'r canser, eleni mae stori Megan am gael ei droi'n ddrama lwyfan.

Bydd cwmni theatr y Frân Wen yn teithio 'Mwgsi', sydd wedi ei sgwennu gan yr awdur a dramodydd Manon Steffan Ros, yn ystod yr hydref eleni.

Mae'r hanes ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

Megan Davies
BBC

Llywodraeth yn mynnu profion cladin yng Nghymru

BBC Wales News

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynnu fod pob landlord cymdeithasol nawr yn cynnal profion tân ar unrhyw gladin sydd ar flociau o fflatiau yng Nghymru.

Gynt roedden nhw wedi awgrymu mai cam gwirfoddol fyddai yn unig.

Ar hyn o bryd mae cladin ar bedwar bloc o fflatiau cyngor yn Abertawe yn cael eu profi.

Mae gan Gymru 36 bloc o fflatiau sydd yn saith llawr neu fwy o uchder, ac sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer tai cymdeithasol.

grenfell
AFP
Daw'r alwad yn dilyn y trychineb diweddar yn Nhŵr Grenfell, Llundain

Rhagor o fedalau i Fôn yn Gotland

Twitter

Dwy fedal arall i Ynys Môn yng Ngemau'r Ynysoedd - un i Gethin Hughes yn y ras 110m dros y clwydi, a'r llall i Connor Laverty am daflu disgen.

Llongyfarchiadau i'r ddau!

View more on twitter
View more on twitter

Bargen Ceidwadwyr a DUP yn 'gam amghyfrifol'?

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Yn dilyn cyhoeddi cytundeb ddoe rhwng y Ceidwadwyr a'r DUP yn San Steffan, mae Guto Ifan o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bwrw golwg dros beth mae'n olygu i Gymru.

Er ei fod yn fargen dda i Ogledd Iwerddon, meddai, i lywodraeth y DU "fe allai greu cwynion allai brofi yn bôn ei fod yn gam anghyfrifol yn wleidyddol ac ariannol".

Petai Cymru yn cael cynnydd i'w chyllid tebyg i'r hynny y bydd Gogledd Iwerddon yn ei gael, byddai hynny'n gwyrdroi hanner y toriadau sydd wedi dod dros y saith mlynedd diwethaf.

Mae'n ychwanegu fod y ddadl bod Cymru a'r Alban yn cael eu cyllido mewn ffyrdd gwahanol, fel y bargeinion dinesig, yn gamarweiniol a werth llawer llai o arian yn y tymor hir.

arlene foster a theresa may
BBC
Daeth Arlene Foster a Theresa May i gytundeb yn dilyn pythefnos o drafod

Datblygwyr Cylchffordd Cymru yn 'ystyried y camau nesaf'

BBC Cymru Fyw

Mae prif weithredwr cynllun Cylchffordd Cymru wedi dweud eu bod yn "hynod siomedig" fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio cynnig cefnogaeth ariannol i'r cynllun.

Dywedodd Martin Whitaker eu bod yn "anghytuno'n gryf" â'r rhesymau gafodd eu rhoi, a'u bod yn "parhau i gredu" y gallai'r prosiect drawsnewid ardal Blaenau Gwent.

"Bydd fy nhîm nawr yn archwilio rhesymau Llywodraeth Cymru i beidio â chefnogi'r datblygiad, ac rydym yn chwilio am eglurhad ganddyn nhw," meddai.

"Byddwn ni wedyn yn cyhoeddi ymateb manwl cyn penderfynu ar ein camau nesaf."

Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru

O un cwm i gwm arall

Pobol y Cwm

Mae’r darlledwr Roy Noble yn credu y bydd ei ddilynwyr selog yn cael tipyn o sioc ym mis Gorffennaf, wrth iddo ymddangos yn y gyfres Pobol y Cwm.

Mae'r cymeriad y bydd Roy yn ei bortreadu yn wahanol iawn i’w ddelwedd arferol, meddai ac roedd ei actio yn "dipyn o her".

"Rwy’n credu y bydd fy ngwrandawyr ar y radio yn cael bach o sioc o weld y cymeriad, a bydd yn ddiddorol gweld beth yw eu hymateb nhw," meddai.

"Ac yn y cymoedd, lle rwy’n byw, bydd pobl yn siŵr o ddweud wrtha i be' maen nhw’n feddwl ohono fe!”

Roy Noble
S4C

Disgwyl glaw heno

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl cyfnodau sych yn gymysg â chawodydd gwasgaredig wedi iddi nosi heno, cyn i law mwy cyson a thrwm ledu ar draws y wlad o’r de a’r dwyrain yn ystod yr oriau mân.

Mi fydd hi'n teimlo’n glos, a’r tymheredd yn ddim is na 14C.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Llywodraeth yn osgoi rhoi ateb ar forlyn Bae Abertawe

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth y DU wedi osgoi rhoi ateb ynglŷn â phryd y mae disgwyl penderfyniad ar forlyn llanw Bae Abertawe.

Roedd Richard Graham yn un o 116 Aelod Seneddol oedd wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Busnes, Greg Clark yn gofyn iddo weithredu argymhellion Adolygiad Hendry.

Ond dywedodd y Gweinidog Ynni, Richard Harrington fod angen i'r llywodraeth gymryd yr "amser angenrheidiol" i ystyried a fyddan nhw'n rhoi sêl bendith i'r cynllun £1.3bn ai peidio.

Mae'n debyg fod rhai ASau yn gobeithio rhoi pwysau ar y llywodraeth i roi caniatâd i'r lagŵn, yn dilyn yr arian ychwanegol sydd wedi'i addo i Ogledd Iwerddon.

morlyn abertawe
BBC
Mae Charles Hendry wedi dweud y bydd yna "argyfwng go iawn" o ran cyflenwadau ynni os nad oes yna gynlluniau fel un y morlyn yn digwydd

Huw Edwards yn achub y dydd!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae gan drefnwyr noson gymdeithasol ym Maenclochog, Sir Benfro le i ddiolch i Huw Edwards, cyflwynydd BBC News at Ten.

Mae'r newyddiadurwr Hefin Wyn, un o drefnwyr y noson, yn egluro ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw beth ddigwyddodd pan oedd angen cyfeilydd ar y noson...

Huw Edwards
Hefin Wyn

Manga yn arwyddo cytundeb newydd gyda Chaerdydd

BBC Sport Wales

Mae Caerdydd wedi cyhoeddi fod yr amddiffynnwr Bruno Manga wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r clwb.

Tipyn o dro pedol, o ystyried fod y rheolwr Neil Warnock wedi dweud cwta deufis yn ôl ei fod yn disgwyl y byddai'n gadael ar ddiwedd y tymor!

View more on twitter

Ffrae yn San Steffan dros addysg yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae ffrae wedi codi yn San Steffan unwaith eto wedi i'r Ysgrifennydd Addysg ddweud fod Llywodraeth Cymru'n "methu plant" wrth beidio â chodi safonau.

Dywedodd Justine Greening fod y sefyllfa yng Nghymru yn dangos beth fyddai Llafur yn ei wneud i addysg yn Lloegr "petawn nhw'n cael y cyfle".

Cyfaddefodd AS De Clwyd, Susan Elan Jones fod angen i Lywodraeth Cymru wella'r canlyniadau yn y profion PISA rhyngwladol.

Ond mynnodd ymddiheuriad gan y gweinidog Ceidwadol am geisio "pardduo" Cymru gyda'i sylwadau.

justine greening
PA
Justine Greening yw Ysgrifennydd Addysg y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan

A470: Cau'r ffordd am tua dwy awr arall

Teithio BBC Cymru

Abertawe yn rhyddhau Tabanou

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Abertawe wedi cyhoeddi eu bod wedi rhyddhau'r cefnwr chwith, Frank Tabanou.

Fe ymunodd y Ffrancwr â'r Elyrch o St Etienne yn 2015 am tua £3.5m.

Ond dim ond tair gêm y chwaraeodd dros y clwb mewn dwy flynedd, ac fe dreuliodd gyfnodau ar fenthyg nôl yn St Etienne a chyda Granda.

View more on twitter

Gwrthdrawiad A470: Dau berson wedi anafu

Teithio BBC Cymru

Mae'n debyg bod dau berson wedi eu hanafu yn dilyn y gwrthdrawiad difrifol rhwng Betws y Coed a Llanrwst yn gynharach yn y prynhawn.

Cafodd yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân eu galw i'r digwyddiad am 14:37 yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd.

Dywedodd y gwasanaeth tân eu bod yn torri un person allan o'u cerbyd, tra bod person arall wrthi'n derbyn triniaeth yn y fan a'r lle.

Môn yn herio Manaw ar y cae pêl-droed

Twitter

Mae tîm athletau Ynys Môn wedi bod yn cael hwyl dda arni yng Ngemau'r Ynysoedd yn Gotland hyd yn hyn, gan gipio tair medal arian ac un fedal efydd.

P'nawn 'ma mae'r sylw yn troi at y pêl-droed, wrth i'r dynion wynebu Ynys Manaw i geisio ennill lle yn rownd gynderfynol y twrnament.

Pob lwc i'r hogiau!

View more on twitter
View more on twitter

Y Scarlets yn arwyddo pedwar arall

BBC Sport Wales

Mae'r Scarlets wedi cadarnhau eu bod wedi arwyddo pedwar chwaraewr newydd ar gyfer y tymor nesaf, gan gynnwys cyn-gefnwr Cymru, Tom Prydie.

Y tri arall yw Geraint Rhys Jones, Tom Grabham a Morgan Williams, a hynny wedi iddyn nhw eisoes arwyddo Tom Asquith o Western Sydney Rams yn Awstralia.

View more on twitter

Rhan o'r A470 wedi cau yn dilyn gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Rhybudd gan Heddlu'r Gogledd fod y brif ffordd rhwng Betws y Coed a Llanrwst wedi ei rhwystro oherwydd gwrthdrawiad difrifol.

View more on twitter

Babi wedi'i geni 15 wythnos yn gynnar

Wales Online

Mae merch fach o Gaerdydd gafodd ei geni ar ôl i'w mam fod yn feichiog am ddim ond 23 wythnos nawr gartref yn gwella.

Cafodd Edie Madoc-Jones ei geni mor gynnar doedd ei llygaid ddim hyd yn oed wedi agor yn iawn eto, meddai WalesOnline.

Dywedodd doctoriaid mai siawns fechan iawn oedd ganddi o oroesi, ac fe wnaethon nhw geisio oedi'r genedigaeth mor hir â phosib.

Ond ar ôl treulio tri mis dan ofal yn yr ysbyty mae hi bellach yn ddigon iach i ddychwelyd adref, er mawr rhyddhad i'w rhieni Nicola a David.

Chwaraewr canol cae newydd i Abertawe?

Sky Sports

Gohirio ail refferendwm annibynniaeth i'r Alban

Twitter

Mae Nicola Sturgeon wedi dweud y bydd Llywodraeth yr Alban yn gohirio cynlluniau ar gyfer refferendwm arall ar annibynniaeth, ac yn ailystyried y mater yn hydref 2018.

Daw hynny wedi i'r SNP golli seddi yn yr etholiad cyffredinol ddechrau'r mis.

View more on twitter

Archwilio adeiladau ysbyty wedi tân Grenfell

BBC Cymru Fyw

Mae diogelwch ysbytai ac adeiladau iechyd eraill dros Gymru yn cael ei asesu ar frys yn dilyn tân Tŵr Grenfell yn Llundain, mae'r BBC yn deall.

Fe wnaeth pob un o fyrddau iechyd Cymru gadarnhau bod archwiliadau yn digwydd.

Daw wedi cais gan Lywodraeth Cymru yn sgil y tân yn Llundain laddodd 79 o bobl.

Grenfell
BBC

Sêr teledu ym Mhortmeirion

Twitter

Tybed beth oedd y triawd yma yn ei wneud ym Mhortmeirion ddoe?

View more on twitter

Y llefydd rhyfedda'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

O Gaerdydd i Warsaw, Belgrad i Ddulyn, aeth Dorian Morgan i 52 o wledydd ar gyfandir Ewrop, cyn ei ben-blwydd yn 40 y llynedd.

Darllenwch y stori yn adran Gylchgrawn BBC Cymru Fyw.

Dorian Morgan
Dorian Morgan

Newid statws eglwysig ysgol Y Bala

BBC Cymru Fyw

Ni fydd ysgol newydd yn Y Bala yn cael ei ddynodi'n ysgol Eglwys yng Nghymru, yn dilyn penderfyniad gan gabinet Cyngor Gwynedd.

Roedd cynlluniau i agor ysgol eglwysig wedi achosi ffrae yn lleol, gyda nifer yn galw am ddynodi'r ysgol fel un cymunedol.

Dywedodd cynghorwyr y bydd argymhelliad am ddynodiad yr ysgol yn cael ei wneud ym mis Medi.

Y Bala
BBC

'Dim siawns' y bydd Bale yn gadael Real Madrid

Marca

Mae papur newydd Marca yn Sbaen yn adrodd fod dim posibilrwydd y bydd Gareth Bale yn gadael Real Madrid yr haf hwn.

Maen nhw'n dweud fod y rheolwr Zinedine Zidane yn hapus iawn gyda'r chwaraewr, a bod y Cymro hefyd yn canolbwyntio'n llwyr ar dreulio'r tymor nesaf ym Madrid.

Gallai'r ansicrwydd dros ddyfodol Cristiano Ronaldo hefyd olygu fod Bale hyd yn oed yn bwysicach i garfan Los Blancos y tymor nesaf.

gareth bale
BBC
Mae Gareth Bale wedi ennill Cynghrair y Pencampwyr dair gwaith ers symud i Real Madrid yn 2013

Canfod dwy ffatri ganabis yn y gogledd

Daily Post

Mae pum person wedi cael eu harestio yng ngogledd Cymru fel rhan o ymgyrch gwrthgyffuriau.

Yn ôl y Daily Post mae'r heddlu wedi canfod dwy ffatri ganabis ac wedi cynnal cyrchoedd ym Mae Colwyn, Dwygyfylchi a Llandudno.

Mae pob un o'r pump wedi eu rhyddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

canabis
SPL

'Pam na ddaeth cyhoeddiad yn gynt ar Gylchffordd Cymru?'

BBC Cymru Fyw

Rhagor o ymateb i benderfyniad y llywodraeth ar Gylchffordd Cymru, y tro hwn gan arweinydd y grŵp UKIP yn y Cynulliad.

Dywedodd Neil Hamilton ei fod yn ergyd fawr i bobl Blaenau Gwent, ac y gallai canlyniad yr etholiad cyffredinol fod wedi bod yn "wahanol iawn" yn yr etholaeth petai'r cyhoeddiad wedi cael ei wneud tair wythnos yn ôl.

Awgrymodd hefyd y byddai'r parc busnes modurol arfaethedig yn ddim mwy na "chregyn gwag", ac nad oedd gan Lywodraeth Cymru syniad pwy fyddai'n eu llenwi.

neil hamilton
BBC

Cawodydd yn ysgafnhau

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y cawodydd oedd dros y gogledd a'r gorllewin yn ysgafnhau yn ystod y prynhawn, ac mae disgwyl iddi aros yn sych yn y de ddwyrain y pnawn 'ma, er yn gymylog.

19C fydd y tymheredd uchaf.

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd.

Ceidwadwyr yn cwestiynu 'dryswch' Cylchffordd Cymru

BBC Cymru Fyw

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig eu bod nhw'n "pryderu" sut y bu i un o swyddogion Llywodraeth Cymru ddweud wrth bwyllgor Cynulliad ddoe fod prosiect Cylchffordd Cymru yn "barod" i'w chyflawni.

Daw hynny wedi i Lywodraeth Cymru benderfynu na fyddan nhw'n gwarantu hanner cost y cynllun £430m.

Ychwanegodd llefarydd y Ceidwadwyr ar yr economi, Russell George, y byddai'r penderfyniad yn "siomi" trigolion Blaenau Gwent ond yn darparu "eglurder" ar ôl blynyddoedd o ansicrwydd.

Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru

Cyngor yn lladd gwenyn prin ar ddamwain

Daily Post

Mae Cyngor Môn wedi lladd 1,500 o wenyn prin drwy gamgymeriad wrth geisio difa pla, yn ôl y Daily Post.

Cafodd swyddogion y cyngor eu galw yn dilyn adroddiadau bod haid o wenyn meirch wedi amgylchynu bin yn Llanfechell ger Cemaes.

Ond nid gwenyn meirch oedden nhw - yn hytrach, gwenyn mêl du Cymreig, sydd yn fath prin o'r anifail.

Mae'r camgymeriad wedi cael ei ddisgrifio fel "trychineb" gan arbeingwyr, ac mae'r cyngor yn dweud y byddan nhw'n ymchwilio.

gwenyn tywyll
ANT Photo Library

Dyn yn gwadu llofruddio merch ysgol yn 1976

BBC Wales News

Mae llys wedi clywed bod dyn wedi treisio a llofruddio merch ysgol 40 blynedd yn ôl cyn gadael ei chorff ar gae ysgol.

Cafodd Stephen Anthony Hough, 58, hefyd ei gyhuddo o ymosodiad rhyw a dynladdiad yn erbyn Janet Commins, oedd yn 15 ar y pryd.

Mae un dyn eisoes wedi treulio dedfryd yn y carchar am farwolaeth Ms Commins ar ôl cyfaddef dynladdiad, ond mae'n mynnu nad oedd wedi ei lladd.

Mae'r achos yn parhau.

janet commins
Heddlu Gogledd Cymru

Cylchffordd Cymru: Penderfyniad 'syfrdanol' meddai Plaid

BBC Cymru Fyw

Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn feirniadol i benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio gwarantu cyllid ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru.

Dywedodd llefarydd y blaid ar yr economi, Adam Price ei bod hi'n "syfrdanol" ei bod hi wedi cymryd "saith mlynedd a dros £9m o arian cyhoeddus i ddod i'r penderfyniad".

"Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod y cynnig mwyaf ar gyfer buddsoddiad preifat yn hanes Cymru," meddai.

"Bydd buddsoddwyr fel Aviva yn meddwl ddwywaith cyn buddsoddi yng nghymoedd de Cymru eto."

adam price
BBC
Mae Adam Price yn feirniadol tu hwnt o benderfyniad Llywodraeth Cymru

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Sawl pwnc trafod gan Garry a chriw Taro'r Post heddiw, gan gynnwys penderfyniad y llywodraeth ar y trac rasio yng Nglyn Ebwy.

Ymunwch â'r drafodaeth am 13:00:

Ebost - tarorpost@bbc.co.ukFfôn - 03703 500 500Neges Destun - 67500Twitter - @bbcradiocymru defnyddiwch #tarorpost

View more on twitter
View more on twitter

Arestio dyn wedi tân Caerdydd

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio dyn 30 oed mewn cysylltiad â thân yng nghanol Caerdydd ddydd Llun.

Digwyddodd y tân mewn is-orsaf drydanol yng nghefn maes parcio.

Tan CAerdydd
Richard Nosworthy/Twitter

'Sgriw wedi'i adael mewn corff yn dilyn triniaeth'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod sgriw gafodd ei chanfod yng nghanol lludw dynes fu farw o orddos yn wahanol i'r math oedd wedi ei defnyddio pan gafodd hi lawdriniaeth ar ei ffêr wyth mlynedd ynghynt.

Yn dilyn y driniaeth roedd Carol Ann Denby, 63, wedi honni bod sgriw metel wedi cael ei adael yn ei ffêr, a bod hynny'n achosi poen a heintiau cyson iddi.

Clywodd y cwest yn Llanelli fod Mrs Denby yn "iach" tan y ddamwain, ond ers hynny bu'n dioddef o salwch meddwl ac fe gafodd ei chanfod yn farw yn 2014 gyda nodyn yn dweud ei bod hi'n bwriadu lladd ei hun.

Mae'r cwest yn parhau.

Trac rasio: 'Penderfyniad economaidd cywir'

Twitter

Mae'r economegydd a darlithydd mewn entrepreneuriaeth, yr Athro Dylan Jones-Evans, wedi ymateb i'r penderfyniad ar Gylchffordd Cymru.

View more on twitter

'Gor-ddweud' swyddi trac rasio

BBC Cymru Fyw

Roedd datblygwyr wedi dweud y byddai'r cynllun yn creu 6,000 o swyddi yn ardal Glyn Ebwy, ond dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, bod datblygwyr wedi "gor-ddweud" y ffigwr.

Yn ôl Mr Skates, byddai'r cynllun wedi creu 100 o swyddi uniongyrchol, 500 anuniongyrchol, a 500 o swyddi adeiladu dros dro.

Dywedodd bod cost gwarantu'r cynllun hefyd yn rhy uchel, ac y byddai'r arian yn gallu talu am ganolfan gofal arbenigol yng Nghwmbrân, 10 ysgol newydd, neu 5,000 o dai fforddiadwy newydd dros Gymru.

Mae gweinidogion wedi dweud y bydd parc busnes i'r diwydiant moduro yn cael ei adeiladu yn lle'r trac rasio.

Cylchffordd
BBC

Newydd dorriGwrthod cynllun trac rasio de Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cynllun i adeiladu trac rasio newydd werth £430m yng Nglyn Ebwy.

Roedd y datblygwyr wedi gofyn am warant ar gyfer tua hanner cost y prosiect gan weinidogion.

Newydd Dorri
BBC