Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Trychineb Hillsborough: Tystiolaeth i gyhuddo chwech
  2. Y gwrthbleidiau'n galw am ymchwiliad i Gylchffordd Cymru
  3. Statws canolfan drawma arbenigol i'r Ysbyty Athrofaol?

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan dîm y llif byw am ddiwrnod arall.

Fe fyddwn ni nôl bore fory a'r newyddion a'r chwaraeon diweddara' rhwng 08:00 a 16:00.

Tan hynny, da bo chi.

Aeron, Menai ac Eitha - cywion gweilch newydd Dyfi

Twitter

Emyr Huws ar ei ffordd i Ipswich

BBC Camp Lawn

Pam nad yw Cymru wedi cael arian ychwanegol?

Twitter

Chwe medal i Ynys Môn hyd yma

BBC Cymru Fyw

Hanner ffordd drwy bencampwriaeth Gemau'r Ynysoedd mae Ynys Môn yn 18fed ar hyn o bryd gyda chwe medal dan eu belt - pedair aur a dwy efydd.

Er eu bod wedi gobeithio am fedal, methodd tîm pêl-droed yr ynys â chyrraedd y rowndiau terfynol ar ôl dod yn ail i Ynys Manaw yn eu grŵp.

Enillodd y tîm yr aur yn 1999 pan roedd Osian Roberts yn gapten a rheolwr.

Mae oriel luniau o athletwyr Môn yn y gemau dros y blynyddoedd yn ein adran Gylchgrawn.

Tîm pêl-droed Ynys Môn 1999
Cymdeithas Gemau'r Ynysoedd Ynys Môn
Tîm pêl-droed Ynys Môn 1999 yn dathlu'r aur gydag Osian Roberts

Britton yn arwyddo cytundeb newydd â'r Elyrch

BBC Camp Lawn

Y glaw yn ysgafnhau

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd y glaw yn ysgafnach erbyn heno ac yn troi'n sychach yn y de dros nos," meddai Rhian Haf.

"Gawn ni ddiwrnod gwell 'fory wrth i'r glaw symud tua'r Alban, yn troi'n sych i'r rhan fwya' ohonom ni yn ystod y dydd."

Am ragor o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

Artist yn 'mynd â darlun Pantycelyn at y bobol'

Golwg 360

Mae arlunydd o Geredigion wedi trefnu taith genedlaethol i un o’i ddarluniau am nad yw’n teimlo bod emynydd mwyaf Cymru yn cael y sylw y mae’n ei haeddu, medd Golwg 360.

Fe ddylai Cymru fel cenedl ddathlu 300 mlwyddiant William Williams, Pantycelyn, un o’i ffigyrrau mwyaf diddorol a dylanwadol, meddai Wynne Melville Jones.

“Bu ar fy meddwl i baentio llun o Pantycelyn ers peth amser a hithau eleni yn ben-blwydd ei eni nawr oedd yr amser i wneud hynny”, meddai’r artist, sy’n egluro mai darlun o’i gartref ger Llanymddyfri a ddaeth i fwcwl yn y diwedd.

William Williams Pantycelyn
BBC

'Dathliad unigryw' o hanes a diwylliant Caerdydd

Twitter

Bydd y map yn cael ei ddadorchuddio mewn digwyddiad heno.

View more on twitter

Pobl Cymru'n "gyffredinol" hapus â gwasanaethau cyhoeddus

BBC Cymru Fyw

Mae pobl Cymru ar y cyfan yn hapus gyda'u gwasanaethau cyhoeddus ond mae gwahaniaethau rhanbarthol mawr yn eu hagwedd tuag at eu cynghorau lleol.

Mae'r Arolwg Cenedlaethol yn dweud bod 90% o bobl yn hapus gyda'r gofal maen nhw'n derbyn gan eu meddyg teulu.

Ond dim ond 24% o oedolion ym Mlaenau Gwent oedd yn credu bod eu cyngor yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

Conwy wnaeth orau ar y cwestiwn hynny gyda 61% yn dweud bod y gwasanaethau o ansawdd uchel.

Yr ONS sydd wedi llunio'r holiadur ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Gwasanaethau
BBC

Gomis yn gadael am Galatasaray

BBC Camp Lawn

O Noson Lawen i 'Love Island'

Cylchgrawn, Cymru Fyw

O ennill yn yr Eisteddfod a chanu ar Noson Lawen dan arweiniad Leah Owen mae Amber Davies o Ddinbych bellach yn creu dipyn o gynnwrf ar y gyfres Love Island ar ITV 2.

"Dwi erioed di clywed Amber yn rhegi o'r blaen a dwi'n meddwl 'Mam bach' ond dyna ni!" meddai Leah Owen wrth Cymru Fyw.

Mae hi hefyd yn cyfaddef ei bod yn un o wylwyr ffyddlon y gyfres bellach ond yn edrych ymlaen i Amber ddod adre i ganolbwyntio ar y canu!

Amber Davies
ITV

Sylfaenydd Cylchffordd Cymru'n taro nôl

BBC Cymru Fyw

Mae sylfaenydd prosiect Cylchffordd Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o gamarwain datblygwyr ar ôl cyhoeddi ddydd Mawrth na fyddai'n ariannu'r cynllun.

Yn ôl Michael Carrick, chafodd yr un o resymau'r llywodraeth dros beidio cefnogi'r prosiect eu codi yn ystod y 28 cyfarfod a gafodd ei dîm gyda gweision sifil dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ychwanegofdd fod y cynllun gafodd ei gyhoeddi gan Ken Skates i fuddsoddi £100m er mwyn creu 1,500 o swyddi mewn parc busnes ym Mlaenau Gwent yn "nonsens".

Cylchffordd Cymru
Cylchffordd Cymru

Swydd newydd i Simon Brooks

Twitter

Swydd newydd i'r cynghorydd tref Simon Brooks yn golygu ei fod yn rhoi'r gorau i fod yn Ysgrifennydd Dyfodol i'r Iaith a ddim yn aelod o'r bwrdd.

View more on twitter
View more on twitter

Cylchffordd Cymru: Swyddi dal am gael eu creu

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru yn hyderus y byddan nhw yn gallu creu rhan fwyaf o'r swyddi oedd wedi eu haddo yn sgil Cylchffordd Cymru.

Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, bydd miloedd o swyddi nawr yn cael eu creu yn y parc technoleg newydd.

Dywedodd wrth raglen The Wales Report bod gweinidogion efallai wedi bod "yn rhy agored" i roi cyfle i'r cynllun weithio.

"Os ydyn ni yn mynd i gael ein cyhuddo o unrhyw beth, yna efallai bod yn rhy agored i roi cyfle iddyn nhw (y cwmni) oedd hynny.

"Ond mi o'n i eisiau i'r cyfle hynny fodoli ac yn anffodus wnaeth pethau ddim gweithio," meddai.

Cylchffordd Cymru
BBC
Ddoe fe wrthododd Llywodraeth Cymru rhoi arian tuag at y cynllun

Cyhuddiadau ychwanegol yn erbyn Barry Bennell

Golwg 360

Mae’r cyn-hyfforddwr pêl-droed Barry Bennell yn wynebu 14 o gyhuddiadau ychwanegol o gamdrin bechgyn yn rhywiol, medd Golwg 360.

Mae’r dyn 63 oed wedi’i gyhuddo o 55 o droseddau rhwng 1979 a 1991, ac fe fydd yn mynd gerbron llys fis nesaf.

Mae’r cyhuddiadau diweddaraf yn ymwneud â throseddau honedig yn erbyn pedwar o bobol oedd rhwng 11 a 14 oed ar y pryd.

Mae’r erlynwyr yn honni bod yr holl droseddau wedi’u cyflawni “ym Mhwllheli, Crewe, Swydd Derby, gogledd orllewin Cymru neu yn rhywle arall”.

Barry Bennell
BBC

Casgliad naratif yng ngwest dynes o Lanelli

BBC Cymru Fyw

Cafodd casgliad naratif ei gofnodi mewn cwest i farwolaeth dynes o Lanelli, oedd yn honni fod sgriw wedi ei adael yn ei chorff yn dilyn llawdriniaeth ar ei ffer.

Bu farw Carole Ann Denby, 63 oed, o orddos cyffuriau ym mis Mawrth 2014, a chafodd sgriw ei ffeindio yn ei llwch wedi iddi gael ei hamlosgi.

Roedd hi'n dweud ei bod mewn poen difrifol ers iddi gael llawdriniaeth yn 2006.

Gwadodd meddygon fod y sgriw yn y llwch wedi ei adael yn ei chorff.

Cwest
Wales News Service

Dirwy am werthu cynnyrch gwynnu dannedd anniogel

Cyngor Powys

Ar ôl cael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys, mae dyn o Landrindod yn wynebu costau o dros £4,000 am werthu cynnyrch gwynnu dannedd anniogel gyda lefelau uchel o berocsid dros y we.

Ymddangosodd Phillip Alan Palfrey o Ddolidre, Heol Tremont, Llandrindod gerbron Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher diwethaf ar ôl cael ei erlyn gan Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor.

Clywodd y llys fod Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn ymwybodol bod cyfrif eBay o'r enw 'whiteteethshopping' yn hysbysebu jel gwynnu dannedd a bod y cyfrif wedi cofrestru i gyfeiriad yn Llandrindod.

Yn dilyn archwiliadau, fe wnaethon nhw sylwi fod Phillip Palfrey yn byw yno.

Gwynnu dannedd
BBC

Ymchwilio i lygredd amaethyddol mewn afonydd

BBC Cymru Fyw

Mae'r ysgrifennydd Amgylchedd Lesley Griffiths wedi dweud wrth ACau bod gwaith ymchwil mawr yn cael ei gynnal i broblem llygru afonydd o ffermydd yng Nghymru.

Daw hyn wedi i nifer o fudiadau pysgota feirniadu'r modd mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi delio ag achosion, gan honni fod llygredd amaethyddol "allan o reolaeth".

Mynnodd Ms Griffiths serch hynny, fod Cyhoeth Natudiol Cymru'n gwneud ei waith yn iawn.

Llygredd amaeth
Steffan Jones

Private Eye yn dweud sori wrth gynghorwyr Gwynedd

Golwg 360

Mae Private Eye wedi ymddiheuro am ddweud mewn erthygl bod cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd yn derbyn mwy o gyflog nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

Mae'r cylchgrawn dychanol wedi cyfaddef yn ei rhifyn diweddaraf fod yr erthygl yn gamarweiniol.

Cyhoeddi tîm pêl-droed menywod Cymru

Mae rheolwraig tîm pêl-droed merched Cymru, Jayne Ludlow wedi cyhoeddi ei charfan ar gyfer gêm gyfeillgar yn erbyn yr Iseldiroedd.

Mae nifer o chwaraewyr ifanc a newydd yn y garfan, gan gynnwys Cassia Pike, 16 oed o Borthmadog.

View more on twitter

'Rhaid brwydro yn erbyn stereoteipiau Cymreig'

Nation.Cymru

Rhaid brwydro'n ôl yn erbyn stereoteipiau am ddiwylliant a iaith Cymru medd Samuel Parry mewn darn barn ar wefan Nation.Cymru

Mae'n dadlau bod rhagfarnau am y Gymraeg wedi ei wreiddio'n ddwfn mewn diwylliant poblogaidd.

View more on twitter

BBC yn amddiffyn y gwahaniaeth mewn gwariant

BBC Cymru Fyw

Mae penaethiaid y BBC wedi amddiffyn y gwahaniaeth mewn gwariant rhwng Cymru a'r Alban.

Mae siarter newydd y BBC yn cynnwys £8.5m yn ychwanegol i BBC Cymru er mwyn buddsoddi mewn rhaglenni, tra bod yr Alban yn cael sianel deledu newydd gyda chyllideb o £30m.

Dywedodd yr Arglwydd Hall bod y BBC wedi ystyried yr "anghenion gwahanol ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon" a bod ymchwil wedi dangos nad oes yna awydd am raglen newyddion deledu fyddai yn cynnwys newyddion y byd, Prydain a Chymru.

Tony Hall
bbc

Crybwyll Tinder yn y Siambr

Twitter

Amaeth, addysg a thechnoleg ar agenda'r Cyfarfod Llawn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cyfarfod Llawn y Cynulliad newydd ddechrau gyda dyfodol polisïau amaethyddol, addysg oedolion a'r dechnoleg a'r Gymraeg ar yr agenda.

Cofiwch y gallwch chi ddilyn y trafodaethau ar lif Senedd Fyw.

View more on twitter

Taro'r Post: Cymru ar ei cholled wedi cytundeb DUP?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ar Taro'r Post rhwng 13:00 a 14:00 mae Garry Owen yn gofyn a yw Cymru ar ei cholled yn sgil y cytundeb rhwng y Ceidwadwyr a'r DUP.

Hefyd, dyfodol digidol y Gymraeg. A welwn ni Google Home, Siri, Alexa ac eraill yn medru'r Gymraeg?

View more on twitter

Yr athletwr Rhys Williams yn ymddeol

BBC Camp Lawn

Mae'r athletwr Rhys Williams wedi cyhoeddi ei ymddeoliad, ag yntau'n 33 oed.

Bu'n bencampwr Ewropeaidd ar y ras 400metr dros y clwydi, ond yn ddiweddar mae anafiadau'n golygu nad yw wedi gallu hyfforddi'n effeithiol.

View more on twitter

Pobol y Cwm - Pobol y Cofi?

Pobol y Cwm

Anghofiwch am Gwmderi am y tro, achos mae rhai o wynebau cyfarwydd Pobol y Cwm wedi troi eu golygon i'r gogledd yr wythnos hon.

Mae criw'r opera sebon yn ffilmio stori yn ardal Caernarfon lle mae un o'r prif gymeriadau, Kelly, a chwaraeir gan Lauren Phillips, yn ceisio darganfod y gwir am rywun yn y cwm.

Pobol y Cwm
BBC

Taro'n ôl wedi cwynion am y Gymraeg mewn bwyty

Daily Post

Wedi i'r comedïwr Tudur Owen ddweud ei fod yn cael cwynion am ddefnydd y Gymraeg yn ei gaffi, Tŷ Golchi, mae'r Daily Post wedi bod casglu ymateb y cyhoedd i'r cwynion.

Ac yn ôl y papur, mae eu darllenwyr wedi camu i'r adwy i amddiffyn yr iaith.

Tudur Owen
BBC

PMQs cyntaf ers yr Etholiad Cyffredinol

Mae Theresa May wedi bod yn ateb cwestiynau yn sesiwn holi gyntaf y Prif Weinidog ers yr etholiad cyffredinol.

Un o'r prif bynciau oedd tân Grenfell a'r cwestiynau am ddiogelwch y gorchudd a ddefnyddiwyd ar y tŵr.

View more on twitter
View more on twitter

'Ble mae'r arian ychwanegol i Gymru?'

Prifysgol Caerdydd

Mewn blog ar wefan Prifysgol Caerdydd, mae Guto Ifan o Ganolfan Llywodraethiant Cymru'n pwyso a mesur y fargen ariannol a gafodd ei tharo rhwng rhwng y Ceidwadwyr a'r DUP ddechrau'r wythnos.

Mae'n gosod yr arian mae Cymru'n ei dderbyn mewn cyd-destun.

I'r DUP, mae cyflawni'r ddêl wedi bod yn dipyn o gamp meddai, ond i Lywodraeth y DU, fe allai brofi'n benderfyniad "gwleidyddol anghyfrifol".

Theresa May a Carwyn Jones
BBC

Cwest menyw: Dim metal ar ôl yn ei choes

BBC Cymru Fyw

Mae cwest yn Llanelli wedi clywed nad oedd unrhyw fetel ar ôl yng nghoes menyw wnaeth farw ar ôl cymryd gorddos o gyffuriau.

Fe gafodd Carole Ann Denby, 63, lawdriniaeth ychydig flynyddoedd cyn ei marwolaeth ac roedd yn honni bod sgriw wedi ei adael yn ei ffêr oedd yn achosi poeni iddi a heintiau cyson.

Dywedodd Dr Kathleen Lyons, radiolegydd annibynol, nad oedd unrhyw fetal wedi ei adael yn ei choes erbyn 2013.

Ar ôl ei marwolaeth cafwyd hyd i sgriw yn llwch Mrs Denby.

Ond dywedodd Dr Kathleen Lyons: "Dw i ddim yn meddwl mai hwn oedd y sgriw oedd yn ei ffêr."

Mae'r cwest yn parhau.

Mrs Denby
Wales News Service

Perchnogion presennol Y Cymro yn casglu hysbysebion am y tro olaf

Golwg 360

Mae perchnogion presennol papur newydd Y Cymro wedi casglu hysbysebion ar gyfer eu rhifyn olaf nhw wrth y llyw.

Ym mis Mawrth fe gyhoeddodd Tindle Newspapers fod y papur wythnosol ar werth ac mai Mehefin 30 oedd y diwrnod olaf y byddai modd rhoi cynnig i brynu'r teitl.

Maen nhw wedi dweud bod nifer wedi dangos diddordeb prynu'r papur.

Cyfweld Carwyn Jones ar y Wales Report olaf

Twitter

Mae'n ddiwedd cyfnod heno wrth i raglen olaf y gyfres wleidyddol, The Wales Report, gael ei darlledu, a bydd Huw Edwards yn holi'r Prif Weinidog Carwyn Jones ble ry' ni arni, 18 mlynedd ers datganoli.

View more on twitter

Cwest i agor i farwolaeth milwyr Castell Martin

Bydd cwest i farwolaeth dau filwr fu farw ar safle'r fyddin yn Sir Benfro yn agor yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Bu farw'r ddau gorporal Matthew Hatfield a Darren Neilson ar ôl cael eu hanafu mewn digwyddiad yng Nghastell Martin ar 14 Mehefin.

Bydd y cwest yn agor yn Birmingham ddydd Gwener.

Castell Martin
BBC

Sylwadau Justine Greening am addysg yn denu ymateb chwyrn

Wales Online

Mae gweinidog addysg Llywodraeth San Steffan wedi cael ei beirniadu ar ôl iddi ddweud bod safonau addysg yng Nghymru wedi gwaethygu.

Dywedodd Justine Greening fod angen i Lafur greu "strategaeth yng Nghymru i wella addysg".

Ond mae arbenigwyr addysg, yr undebau a Llafur Cymru wedi amddiffyn y system addysg.

Dywedodd Llafur Cymru bod hyn yn ymgais i "dynnu sylw" oddi wrth y methiannau yn y byd addysg yn Lloegr.

Newydd dorriErlyn chwech wedi trychineb Hillsborough

Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae yna ddigon o dystiolaeth i ddwyn cyhuddiadau yn erbyn chwech o bobl mewn cysylltiad â thrychineb Hillsborough ym 1989, medd Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Bwriad y gwasanaeth yw cyhuddo'r cyn Brif Uwcharolygydd David Duckenfield o ddynladdiad 95 o bobl drwy esgeulustod difrifol.

Ond cyn ei erlyn, bydd rhaid codi gorchymyn gafodd ei osod wedi iddo gael ei erlyn yn breifat ym 1999.

Y pump arall yw'r cyn Brif Gwnstabl, Syr Norman Bettison; cyn ysgrifennydd Sheffield Wednesday; Graham Mackrell, cyfreithiwr ar ran Heddlu Sir De Efrog; Peter Metcalf, y cyn Brif Uwcharolygydd Donald Denton, a'r cyn Dditectif Brif Arolygydd Alan Foster.

Maen nhw'n wynebu cyhuddiadau'n amrywio o wyrdroi cwrs cyfiawnder i ddweud celwydd a newid datganiadau tystion. Fe fydd y pump yna'n mynd o flaen ynadon yn Warrington ar 9 Awst.

Hillsborough
BBC