Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cofio'r llenor 'annwyl' Tony Bianchi
  2. Cadw ffrwd Gymraeg Aberhonddu
  3. Troseddau terfysgol: Arestio bachgen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory, ond tan hynny, noswaith dda i chi!

Dyn o Ganada yn ennill coron Eisteddfod Môn

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod coron Eisteddfod Môn wedi'i chipio dros y penwythnos gan ddyn sydd yn byw 3,000 o filltiroedd o'r ynys.

Fe wnaeth J Tudor Davies deithio draw o Ganada yn unswydd ar gyfer y seremoni, ar ôl clywed mai fo oedd yn fuddugol.

Mae'n enedigol o bentref Talwrn ym Môn, ac fe dreuliodd gyfnod yn byw yn Sir Gâr cyn symud i Ogledd America.

AS Llafur newydd: 'Mae'n anodd o hyd derbyn Brexit'

New Statesman

Mae gan y New Statesman gyfweliad â Tonia Antoniazzi, un o ASau newydd Cymru yn dilyn yr etholiad fis diwethaf.

Roedd ei thaid yn un o filoedd o Eidalwyr wnaeth symud i fyw yn ne Cymru ganrif yn ôl ac agor caffis a siopau hufen ia ar draws y wlad.

Dyna un o'r rhesymau, meddai, pam ei bod hi'n "parhau i'w chael hi'n anodd derbyn Brexit".

Ond ychwanegodd ei bod wedi penderfynu cefnogi'r arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn mewn pleidlais ddiweddar yn San Steffan er ei bod hi o blaid aros yn y Farchnad Sengl.

tonia antoniazzi
BBC
Llwyddodd Toni Antoniazzi i gipio sedd Gŵyr - y sedd fwyaf ymylol ym Mhrydain yn etholiad 2017 - oddi wrth y Ceidwadwyr

Cylchffordd Cymru: '£1.7m i Carrick petai'r prosiect wedi dwyn ffrwyth'

BBC Wales News

Mae prif gyfranddaliwr cynllun Cylchffordd Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru y byddai wedi cael ei dalu £1.7m petai'r prosiect wedi ei wireddu.

Ond mynnodd Michael Carrick y byddai unrhyw arian o'r fath yn adlewyrchu saith mlynedd o waith di-dâl a wnaeth.

Mae cyfarwyddwyr y cynllun eisiau trafod ag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates mor fuan â phosib er mwyn gweld a oes unrhyw siawns o'i adfer.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Llywodraeth Cymru wrthod darparu gwarant o £210m ar gyfer y trac rasio, gan ddweud y byddai'r risg yn rhy uchel.

michael carrick
BBC

Gwrthdrawiad: Merch saith oed 'mewn cyflwr difrifol'

Heddlu Gwent

Mae merch saith oed mewn cyflwr difrifol ar ôl cael ei tharo gan gar y tu allan i ysgol.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi cael eu galw am 13:30 ddydd Sul i'r digwyddiad ger Ysgol Gynradd Gatholig San Helen yng Nghaerffili.

Cafodd y ferch ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr, a'r gred yw bod ei hanafiadau yn rai all beryglu neu newid ei bywyd.

"Rydyn ni'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu â Heddlu Gwent," meddai llefarydd.

ysgol san helen
Google
Digwyddodd y gwrthdrawiad ger Ysgol San Helen yng Nghaerffili

Cefnogwyr Cymru'n casglu £1,300 i blant mewn angen

Facebook

Mae grŵp cefnogwyr FSF Cymru yn dweud eu bod bellach wedi casglu gwerth £1,300 o arian gan gefnogwyr Cymru aeth allan i Serbia'n ddiweddar.

Roedden nhw wedi gofyn i bobl am anfon unrhyw dinar sbâr oedd ganddyn nhw - ac maen nhw wedi cael cyfraniadau o bob cwr, gan gynnwys gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

Bydd yr arian i gyd yn cael ei basio i elusen Gôl Cymru, sy'n bwriadu ei ddefnyddio er mwyn helpu plant mewn angen yn Serbia.

ramsey
Getty Images
Fe wnaeth hi orffen yn 1-1 yn yr ornest ddiweddar rhwng Cymru a Serbia ym Melgrad

Braf, gwlyb a braf eto?

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon tywydd heno nawr gan Robin Owain Jones:

"Mi fydd hi’n sych efo rhywfaint o heulwen i rannau helaeth o’r wlad cyn iddi nosi, ond yn fwy cymylog yn y de orllewin efo peth glaw man mewn rhannau o dde Sir Benfro.

"Bydd hi'n troi’n gymylog i ni gyd heno, a’r glaw yn lledu ar draws y wlad o’r gorllewin, cyn clirio wrth iddi wawrio bore fory.

"Yn noson fwyn, a’r tymheredd ddim is na 13C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Fflatiau yng Nghymru 'yn parhau i fod yn saff'

BBC Wales News

Mae blociau o fflatiau sydd wedi methu profion diogelwch ar eu cladin yn parhau i fod yn "lefydd saff i fod", yn ôl Llywodraeth Cymru.

Cyfaddefodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant fodd bynnag fod y profion gafod eu methu mewn pedwar bloc yn Abertawe yn peri pryder.

Dywedodd fod gweinidogion yn aros am gyngor gan lywodraeth y DU i weld a ddylid cynnal rhagor o brofion, neu symud trigolion.

Daw hynny yn sgil y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain ble cafodd o leiaf 80 o bobl eu lladd.

twr grenfell
AFP
Mae tân Tŵr Grenfell wedi arwain at brofion diogelwch mewn fflatiau tai cymdeithasol ar draws y DU

Trydydd diwrnod yn y maillot jaune i Geraint!

BBC Camp Lawn

Llyfr ymwelwyr i orsaf drenau tawelaf Cymru

BBC Wales News

Mae gorsaf drenau ym Mhowys wedi penderfynu dechrau llyfr ymwelwyr - er ei bod hi'n cael llai o deithwyr nag unrhyw un arall yng Nghymru.

Dim ond 150 teithiwr y flwyddyn sy'n defnyddio gorsaf Dinas y Bwlch ger Llanwrtyd, sydd ar Reilffordd Calon Cymru.

Mae'n golygu y gallai gymryd chwarter canrif i lenwi holl dudalennau'r llyfr, sydd â lle ar gyfer 3,500 o enwau.

Mae'r orsaf yn cael ei defnyddio'n bennaf gan bobl sy'n mynd i gerdded a beicio yn yr ardal.

gorsaf Dinas y Bwlch
Trenau Arriva Cymru

Tri swyddog heddlu wedi'u hanafu yng Nghaernarfon

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth wedi i swyddogion gael eu hanafu mewn digwyddiad yng Nghaernarfon nos Sadwrn.

Galwyd yr heddlu yn dilyn adroddiadau o ffrae yn nhafarn y Four Alls am tua 22:50.

Cafodd tri swyddog oedd ddim ar ddyletswydd eu hanafu yn y digwyddiad, dau ohonyn nhw'n ddifrifol, ond maen nhw bellach wedi gadael yr ysbyty.

Mae'r ymchwiliad yn parhau ac mae'r heddlu yn parhau i chwilio am bwy oedd yn gyfrifol.

Gwirfoddolwr bad achub yn ymddeol wedi 43 mlynedd

Western Telegraph

Mae gwirfoddolwr gyda bad achub Abergwaun wedi rhoi'r gorau i'r gwaith ar ôl 43 mlynedd o wasanaeth.

Fe wnaeth Roger Strawbridge, sydd yn gweithio fel pysgotwr wrth ei waith dydd i ddydd, ymuno a'r criw yn 22 oed nol yn 1974.

Dywedodd cadeirydd grŵp rheoli'r bad achub, David Davies ei fod wedi bod yn "fraint gwasanaethu gyda fe dros y blynyddoedd".

Tasglu llywodraeth yn sgil colli swyddi Tesco

Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu tasglu i roi cymorth i weithwyr Tesco sydd mewn perygl o golli eu swyddi.

Daw hynny wedi i'r archfarchnad gyhoeddi'n ddiweddar eu bod yn bwriadu cau canolfan yng Nghaerdydd, gan olygu bod 1,100 o swyddi yn y fantol.

"Rwy'n benderfynol o wneud popeth yn fy ngallu, gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid, i sicrhau y bydd y cau arfaethedig yn effeithio cyn lleied â phosibl ar ein gweithwyr ac ar yr economi ehangach," meddai Mr Skates.

tesco
BBC

Carcharu dyn am droseddau canabis

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth honni fod cerbyd oedd yn llawn canabis i gyd ar gyfer ei ddefnydd personol ei hun wedi ei garcharu am 32 mis.

Cafodd Shane Prosser ei stopio gan yr heddlu ger Pen-y-bont wedi i swyddogion arogli'r cyffur, ac fe gyfaddefodd ei fod wedi ei smocio.

Ond fe wnaeth y swyddogion ddod o hyd i werth cannoedd o bunnoedd o ganabis, a goriad i fferm yng Nghoytrahen.

Pan wnaethon nhw chwilio'r safle fe ddaethon nhw o hyd i faint sylweddol o offer tyfu cyffuriau.

shane prosser
Heddlu De Cymru
Cafodd Prosser, sydd o Gaerdydd, ei ganfod yn euog o gynhyrchu a bod â chanabis yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i werthu

Newid bywyd, newid byd

i-Player

Neithiwr ar raglen The Life Swap Adventure ar BBC2, roedd gŵr o Ynys Môn yn newid byd gyda chowboi o Tennessee.

Mae cyfle i chi weld y canlyniadau ar wefan iPlayer y BBC.

The Life Swap Adventure
BBC

Salwch annisgwyl i seren rygbi Cymru ar ei wyliau

Wales Online

Y peth olaf 'dych chi eisiau pan 'dych chi ar eich gwyliau yn ymlacio yw gorfod delio â salwch annisgwyl.

Ond dyw hi ddim yn edrych fel bod clo Cymru a'r Scarlets, Jake Ball yn cael llawer o hwyl arni'r wythnos hon ar ei wyliau gyda'i deulu yng Nghyprus.

Gobeithio y byddan nhw'n gwella'n fuan.

View more on twitter

Diolch am y gefnogaeth yn Gemau Gotland

Twitter

Mae tîm Ynys Môn wedi diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod Gemau'r Ynysoedd yn Gotland eleni.

Fe wnaeth athletwyr yr ynys ddychwelyd gydag un medal aur, pedair medal arian a phedair medal efydd.

Llongyfarchiadau i bob un ohonyn nhw!

View more on twitter

Trafod adroddiad 'personol a phleidiol' ar Llên Cymru

Nation.Cymru

Ar wefan Nation.Cymru, mae'r Athro Jasmine Donahaye wedi bod yn trafod adroddiad hynod feirniadol diweddar am Lenyddiaeth Cymru a'r Cyngor Celfyddydau.

Roedd yr adroddiad wedi dweud nad oedd gan fwrdd Llenyddiaeth Cymru y sgiliau na'r profiad sydd eu hangen i wario arian cyhoeddus.

Yn yr erthygl, mae'r Athro Donahaye yn dweud bod yr adroddiad yn "bersonol ac yn bleidiol" a bod yr argymhellion yn "llym".

Mae hi'n cymharu rhannau o'r adroddiad gyda "rhiant awdurdodol yn rhoi ffrae i blentyn am fwyta gormod o fferins, ac yna rhoi ffrae i'r un oedd yn gwarchod am beidio â thalu sylw i'r hyn oedd y plentyn yn ei wneud".

Llen Cymru
BBC

Penodi ASau o Gymru i fainc flaen Llafur

Twitter

Ymysg yr is-lefarwyr Llafur newydd yn San Steffan mae Chris Ruane (Cymru), Carolyn Harris (Menywod a Chydraddoldeb), Nick Thomas Symonds (Materion Cartref), a Gerald Jones (Amddiffyn).

Mae disgwyl rhagor o gyhoeddiadau yn ystod y dydd.

View more on twitter

Morgannwg: 117 yn y batiad cyntaf

Criced, BBC Cymru

Mae Morgannwg wedi cael dechrau siomedig i'r gêm yn erbyn Sir Gaerloyw yn y bencampwriaeth, gan orffen eu batiad cyntaf ar 117.

Y Cymro ifanc Aneurin Donald oedd prif sgoriwr, 39, yn Cheltenham.

Mae batiad y tîm cartref newydd ddechrau, ac mae Morgannwg wedi cael llwyddiant cynnar, gan gymryd wiced Cameron Bancroft am 0.

Dilynwch y sgoriau ar wefan BBC Wales Sport.

Cheltenham
BBC

Tony Bianchi: 'Beirniad teg a bonheddig'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi rhoi teyrnged i Tony Bianchi yn dilyn ei farwolaeth, gan ddweud ei fod yn "golled fawr i lenyddiaeth".

"Roedd Tony Bianchi'n gefnogwr brwd o'r Eisteddfod, yn enillydd rheolaidd a phoblogaidd ac yn feirniad teg a bonheddig," meddai llefarydd.

"Roedd yn un o feirniad Gwobr Goffa Daniel Owen eleni, a byddwn yn gweld ei eisiau, nid yn unig adeg y seremoni, ond hefyd wrth werthfawrogi'i gyfraniad i lenyddiaeth ein gwlad.

"Roedd yn bleser delio gyda Tony bob amser a bydd colled fawr ar ei ôl yn yr Eisteddfod ac ar draws Cymru."

Galw am lety yng Nghaerdydd yn treblu

Independent

Independent

Mae'r galw am lety yng Nghaerdydd wedi cynyddu 223% yr haf hwn o'i gymharu â'r llynedd, yn ôl ymchwil newydd.

Dangosodd y ffigyrau o wefan deithio Kayak mai Caerdydd oedd y ddinas Ewropeaidd oedd wedi gweld y cynnydd mwyaf yn nifer y bobl oedd yn chwilio am westai yno.

Mae'n bosib fod rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr wedi cyfrannu'n fawr at hynny!

cynghrair y pencampwyr
Wales News Service

Dysgu'r iaith gyda Nicky Roberts

Blog

Mae blog gan Nicky Roberts o Donypandy yn rhoi ei hanes bersonol o ddysgu'r iaith, yn esbonio ei resymau dros wneud, a'r anawsterau mae wedi eu hwynebu.

Mae hefyd wedi creu cyfres o fideos o'i brofiadau sydd i'w gweld ar wefan YouTube.

Nicky gyda’r cyflwynydd Alun Williams, ar ôl ffilmio eitem am ei brofiad o ddysgu Cymraeg ar gyfer rhaglen Bore Da, S4C
S4C
Nicky gyda’r cyflwynydd Alun Williams, ar ôl ffilmio eitem am ei brofiad o ddysgu Cymraeg ar gyfer rhaglen Bore Da, S4C

Ki i fethu dechrau tymor Abertawe

Clwb Pêl-droed Abertawe

Bydd chwaraewr canol cae Abertawe, Ki Sung-Yeung, yn methu dechrau'r tymor gydag anaf i'w ben-glin.

Fe gafodd yr anaf tra'n chwarae dros Dde Corea yn erbyn Qatar mewn gêm ragbrofol ar gyfer Cwpan y Byd.

View more on twitter

Llywodraeth eisiau 'diogelu materion gwledig'

Llywodraeth Cymru

Wrth ymateb i adroddiad ar ddyfodol cefn gwlad Cymru wedi Brexit, mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod blaenoriaethau economaidd yn cael eu "hadnewyddu" ar hyn o bryd, ac yn "sicrhau bod materion gwledig yn cael eu diogelu ac yn nodwedd gref" wrth symud ymlaen.

Dywedodd llefarydd: "Wrth gwrs, mae datblygiad economaidd ein cymunedau gwledig yn cael ei gefnogi gan lefelau sylweddol o nawdd yr UE, ac mae'n bosib mai yma y bydd gadael yr UE yn fwyaf amlwg, ac yn gweld effaith gyflymaf.

"Mae'n hanfodol bod yr heriau y mae ein cymunedau gwledig yn wynebu yn parhau i dderbyn rhagor o fuddsoddiad ymroddedig - ac rydyn ni'n pwyso ar Lywodraeth y DU i gyflawni ei addewidion yn ystod ymgyrch y refferendwm y byddai Cymru ddim yn colli nawdd o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE."

Cefn gwlad
BBC

Arestio bachgen 17 oed ar amheuaeth o derfysgaeth

Heddlu De Cymru

Mae bachgen 17 oed o ardal Rhondda Cynon Taf wedi ei arestio ar amheuaeth o droseddau terfysgol.

Dywedodd Heddlu'r De fod y bachgen wedi'i gymryd i'r ddalfa ddydd Gwener 30 Mehefin yn dilyn warant chwilio.

Mae wedi ei gludo i ganolbarth Lloegr i gael ei holi ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi neu annog gweithred derfysgol.

Mae Uned Gwrth Derfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru yn cydweithio ag Uned Gwrth Derfysgaeth Gorllewin Canolbarth Lloegr ar y mater.

Haul y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yma gyda newyddion da am y tywydd i'r mwyafrif ohonom ni:

"Neith hi godi'n eitha' braf i ni gyd erbyn pnawn 'ma, ac wrth i'r gwynt chwythu o'r de-orllewin.

"Bydd hi'n cynhesu, gyda'r tymheredd yn debyg o gyrraedd 21C."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Ffrae dros gar newydd i gadeirydd cyngor sir

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae deiseb wedi cael ei lansio yn beirniadu Cyngor Sir Powys am wario £37,000 ar gar Audi newydd i'r cadeirydd.

Yn ôl Plaid Cymru Maldwyn mae'n "wastraff arian" ac yn sarhad i'r staff cyngor sydd yn wynebu codiad cyflog o ddim ond 1%.

Ond dywedodd y cyngor fod angen car ar y cadeirydd er mwyn cyflawni dyletswyddau, ac oherwydd gofynion corfforol doedd o methu defnyddio'r hen gar.

Mwy ar y mater ar raglen Taro'r Post am 13:00.

View more on twitter

Baston ar ei ffordd allan o'r Liberty?

BBC Camp Lawn

Cyngor o blaid cadw ffrwd Gymraeg Aberhonddu

Cyngor Powys

Mae Cyngor Powys wedi pleidleisio i gadw'r ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Aberhonddu.

Fe wnaeth y cabinet wrthod penderfyniad y cabinet blaenorol i gau'r ffrwd.

Fe wnaeth wyth aelod o'r cabinet gefnogi cadw'r ffrwd Gymraeg, gydag un yn atal eu pleidlais.

Cyngor Caerdydd yn ystyried chwistrellau dŵr mewn fflatiau

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud eu bod yn "ystyried" gosod systemau chwistrellu dŵr mewn blociau fflatiau uchel, yn dilyn y tân difrifol yn Nhŵr Grenfell yn Llundain.

Dywedodd llefarydd bod angen delio gyda "nifer o faterion ymarferol" cyn symud ymlaen.

Yn ogystal â'r chwistrellau, dywedodd y llefarydd bod y cyngor yn bwriadu gosod drysau tân newydd mewn adeiladau isel, ac yn ystyried gwneud yr un fath mewn blociau uchel.

Grenfell
BBC

Rhyddhau dyn 'dan ymchwiliad' wedi marwolaeth Y Fflint

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi rhyddhau dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn Y Fflint ddydd Sadwrn - ond mae'n parhau "dan ymchwiliad".

Cafodd swyddogion eu galw am 02:50 ar 1 Gorffennaf wedi i gorff dynes yn ei 40au gael ei ddarganfod.

Fe wnaeth amgylchiadau ei marwolaeth arwain at arestio'r dyn lleol yn ei 50au yn y fan a'r lle.

Mae teulu'r ddynes wedi cael gwybod ac maen nhw'n parhau i dderbyn cefnogaeth arbenigol.

Gwahardd nyrs wedi i glaf yfed hylif golchi

ITV Cymru

Mae ITV yn adrodd fod nyrs wedi cael ei gwahardd o'i gwaith wedi i glaf farw ar ôl yfed hylif golchi llestri.

Wnaeth Lorraine Stevens, 61, ddim dweud wrth unrhyw un am dair awr wedi i'r dyn yfed o'r botel.

Yn hytrach, fe wnaeth hi wneud iddo yfed sawl gwydraid o ddŵr er mwyn ceisio gwanhau effaith yr hylif.

Bu farw'r dyn anabl y bore canlynol.

lorraine stevens
Wales News Service

Buddugoliaeth i dîm pêl-rwyd o Gymru yn Seland Newydd

BBC Sport Wales

Mae tîm pêl-rwyd y Fflamau Celtaidd wedi ennill eu gêm gyntaf mewn cystadleuaeth ryngwladol yn Seland Newydd.

Ar ôl colli i Pulse Netball o 65-41 yn yr ornest gyntaf, fe lwyddon nhw i drechu Marama Vou o Ffiji o 68-41.

Fe fyddan nhw'n wynebu SkyCity Mystics, tîm arall o Seland Newydd, yn eu gêm grŵp nesaf ddydd Mercher.

pel-rwyd
Getty Images

Traeth Rhosili 'yn un o oreuon y byd'

Cyngor Abertawe

Mae traeth Rhosili ym Mhenrhyn Gŵyr wedi ei enwi yn un o'r 10 gorau yn y byd gan gylchgrawn ar-lein Suitcase.

Hwnnw oedd yr unig draeth yn Ewrop i gael ei gynnwys, a hynny ochr yn ochr â llefydd fel Florida, Gwlad Thai, Brasil, Ynysoedd y Philipinau a Hawaii.

"Dyw cydnabyddiaeth fel hyn ddim yn rhywbeth newydd i Fae Rhosili," meddai Robert Francis-Davies, yr aelod cabinet dros dwristiaeth ar Gyngor Abertawe.

"Ond mae'n pwysleisio pa mor lwcus ydyn ni i gael traeth mor fyd enwog yma yn Abertawe."

traeth rhosili
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cynghorydd yn cwestiynu safonau profion cladin

BBC Wales News

Mae cynghorydd wedi dweud bod angen eglurdeb ar beth i'w wneud nesaf ar gyfer blociau o fflatiau sydd wedi methu profion diogelwch yn sgil tân Tŵr Grenfell.

Yn ôl Clive Lloyd, dirprwy arweinydd Cyngor Abertawe, roedd y pedwar bloc yn y ddinas oedd wedi methu'r profion yn rai oedd yn cwrdd â gofynion rheoliadau presennol.

"Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r safonau sydd yn cael eu defnyddio i brofi ar hyn o bryd, felly mae'n anodd iawn i ni ymateb," meddai.

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant wneud datganiad ar y mater yn nes ymlaen.

bloc fflatiau
BBC

Barn Rheinallt am y Tour

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar raglen y Post Cyntaf bore 'ma, roedd y cerddor a'r sylwebydd seiclo, Rheinallt ap Gwynedd, yn esbonio pa mor arwyddocaol yw hi fod Cymro'n gwisgo'r crys melyn ar gychwyn y Tour de France.

Mae'r Tour yn parhau heddiw, gyda'r cystadleuwyr yn teithio 132 o filltiroedd o Verviers i Longwy.

Cymro yn y crys melyn am y tro cyntaf yn y Tour de France, a dyma'r cyd-destun

Lluniau: Sioe Awyr Cymru

Wales Online

Mae WalesOnline wedi cyhoeddi lluniau o Sioe Awyr Cymru yn Abertawe dros y penwythnos, oedd yn cynnwys arddangosiad gan y Red Arrows.

Red Arrows
BBC

Brian Walters yn ymddeol o'r FUW

BBC Cymru Fyw

Mae is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Brian Walters, wedi ymddeol o weithgareddau swyddogol gyda'r undeb.

Yn aelod ers iddo ddechrau ffermio, mae wedi bod yn gadeirydd ar nifer o bwyllgorau, cyn cymryd rôl is-lywydd cyffredinol yn 2000.

Dywedodd llywydd yr FUW, Glyn Roberts: "Hoffwn ddiolch i Brian am ei holl flynyddoedd o wasanaeth i'r FUW ac amaethyddiaeth.

"Mae wedi bod yn un o hoelion wyth byd amaeth, gan ymgyrchu dros hawliau ein haelodau a thros gael gwared a TB mewn gwartheg."

Brian Walters
FUW

'Safbwynt hollol newydd' Tony Bianchi

Twitter