Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. 'Her' i gynyddu addysg Gymraeg dros 30%
  2. Dod o hyd i faban newydd-anedig
  3. 'Angen manteisio ar botensial twristiaeth'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw, fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore dydd Mercher am 08:00.

'Noson gymylog'

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths-Davies sydd efo'r rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

"Bydd y glaw'n clirio i'r mwyafrif heno, ond yn parhau dros ranne o'r de a'r de-ddwyrain. Noson gymylog. Y tymheredd isa'n 12C."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Cyhoeddi gemau Tlws Cymdeithas Bêl droed Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r enwau allan o' het ar gyfer gemau rownd gyntaf tlws Cymdeithas Bêl Droed Cymru.

View more on twitter

'Dim on dechrau'r daith yw hyn'

Senedd Fyw

"Dim ond dechrau'r daith yw hyn" medd Alun Davies wrth yr aelodau yn y Siambr.

"Fe fyddwn ni'n darparu'r weledigaeth a'r arweinyddiaeth" meddai.

Mae'n dweud bod y strategaeth yn ymrwymiad hanesyddol a fydd yn ceisio uno'r genedl.

"Dwy iaith, dau ddiwylliant, ond un genedl".

Tagfeydd anferth ar y ffordd i Gaerdydd

Teithio BBC Cymru

Mae tagfeydd anferth ar ffordd yr M4 i'r dwyrain o Gaerdydd wrth i bobl deithio i'r brifddinas i wylio Coldplay yn perfformio heno yn Stadiwm y Principality.

Mae'r tagfeydd 12 milltir o hyd gydag awr a hanner o oedi. Mae'r tagfeydd yn cyrraedd ail bont Hafren o gyffordd 29 ac mae cerbydau yn symud ac yn stopio am yn ail.

Coldplay
BBC

Y Strategaeth Iaith Gymraeg

Senedd Fyw

Mae ACau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies ar y Strategaeth Iaith Gymraeg yn y Senedd.

Mae posib dilyn y diweddara o'r senedd ar dudalen Senedd Fyw

Alun Davies
BBC

Dyn yn achub baban mewn safle bysiau

Daily Post

Mae'r Daily Post yn disgrifio'r foment wnaeth dyn neidio allan o'i gar i achub baban newydd anedig oedd wedi'i gadael mewn safle bysiau yn Nhywyn, Sir Ddinbych.

Roedd Daniel Braxton, 35 oed o Bensarn ger Abergele yn teithio ar hyd y ffordd pan welodd y baban yn gorwedd yn "ddi ymadferth" yn y safle bysiau.

Fe afaelodd yn y baban a'i chofleidio cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd.

Mae Heddlu'r Gogledd bellach yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i fam y baban.

Codi uchafswm ffioedd myfyrwyr

BBC Cymru Fyw

Ymddygiad gwrth gymdeithasol yn Wrecsam

The Leader

Mae gwefan The Leader yn dweud bod ymddygiad gwrth gymdeithasol gan rai unigolion yn achosi problemau yn Wrecsam.

Mae trigolion ardal Offa yn pryderu bod cynnydd mewn pobl yn cymryd cyffuriau yn gyhoeddus ac yn cael rhyw y tu allan i Eglwys San Giles yno.

Mae nifer yn pryderu bod plant ifanc yn gweld yr hyn sy'n digwydd a bod cerddoriaeth uchel yn cadw pobl yn effro tan oriau mân y bore.

Croesawu ymchwiliad gwaed wedi'i heintio

BBC Cymru Fyw

Mae gwleidyddion wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd ymchwiliad cyhoeddus i'r defnydd o waed heintiedig o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Fe gyhoeddodd Theresa May brynhawn Mawrth y bydd ymchwiliad i'r "sgandal", wnaeth ladd 70 o bobl yng Nghymru yn 1970au a'r 1980au.

Fe ddatblygodd miloedd o bobl hepatitis C a HIV ar ôl cael gwaed oedd wedi ei heintio gan roddwyr o dramor.

Gwaed
Getty Images

Cymru'n sgorio 7 yn erbyn Ffrainc

Twitter

Church yn ymarfer gyda Hibs

Daily Mirror

Mae gwefan The Mirror yn dweud bod ymosodwr Cymru, Simon Church yn ymarfer gyda chlwb Hibernian yn Yr Alban.

Fe wnaeth Church, 28, arwyddo i Roda JC Kerkrade yn Yr Iseldiroedd y llynedd, cyn dioddef anaf i'w glun.

Mae Church wedi chwarae 38 o weithiau dros Gymru ac roedd yn rhan o garfan Euro 2016 yn Ffrainc.

Simon Church
BBC

Gorsaf radio Point FM yn mynd i'r wal

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod gorsaf radio Point FM yn Sir Ddinbych yn mynd i'r wal am beidio talu am chwarae recordiau.

Mae Phonographic Performance Ltd (PPL) yn honni nad yw'r orsaf, sy'n darlledu ers saith mlynedd yn ardaloedd Y Rhyl, Prestatyn a Dyffryn Clwyd, wedi talu'r ffi drwydded ar gyfer mis Mawrth eleni.

Stiwdio Radio
Thinkstock

Cau Ysgol Y Ganllwyd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn adran gylchgrawn Cymru Fyw mae erthygl am Ysgol Y Ganllwyd, sy'n cau ei drysau am y tro olaf y mis yma.

Agorodd yr ysgol yn 1905, ac rydyn ni wedi siarad gyda chyn-ddisgyblion, gan gynnwys Mrs Gwen Jones, aeth i'r ysgol yn 1924.

ganllwyd
BBC

Strategaeth iaith: Ymateb Dyfodol i'r Iaith

Dyfodol i'r Iaith

Mae Dyfodol i'r Iaith wedi ymateb i'r strategaeth iaith Gymraeg drwy ddweud eu bod yn croesawu nod y llywodraeth o weld twf addysg Gymraeg.

Bydd cael 40% o ddisgyblion Cymru mewn addysg Gymraeg erbyn 2050 yn ennill sylweddol iawn i'r Gymraeg ac i bobl Cymru, medd y mudiad.

Maent yn rhybuddio fodd bynnag, bod angen i'r llywodraeth ddelio'n llwyddiannus ag awdurdodau lleol.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i'r Iaith: "Mae'r llywodraeth wedi gosod nodau ar gyfer twf addysg Gymraeg yn y gorffennol, a'r targedau heb eu cyflawni.

"Mae angen i'r llywodraeth ddangos yn awr sut y bydd yn gwneud yn siŵr bod awdurdodau lleol yn mynd i gael cefnogaeth a chyllid i gyrraedd y nodau uchelgeisiol."

Cymry ar y ffordd i Bencampwriaethau'r Byd

Athletau, BBC Cymru

'Cwestiynau' am strategaeth iaith

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Gan drafod y strategaeth iaith ar Taro'r Post, dywedodd cyn brif weithredwr Bwrdd yr Iaith, Meirion Prys Jones bod cwestiynau am y cynllun.

Dywedodd: "Fydd neb yn anghytuno gyda'r syniad, y nod."

Ychwanegodd: "Ond wrth edrych ar y rhaglen waith mae'n dipyn byrrach na'r strategaeth, sy'n codi cwestiynau."

Grant o £3.5m i adfer rhan o Gaernarfon

BBC Cymru Fyw

Fe fydd un o drefi arfordirol Gwynedd yn derbyn hwb sylweddol yn yr ymdrech i adfywio rhan o'r dref sydd wedi bod yn adfeilio dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi cadarnhau y bydd ardal Gefail yr Ynys yng Nghaernarfon yn derbyn grant o £3.5m, er mwyn adfer y rhan o'r dref a fu unwaith yn ardal ddiwydiannol.

Bydd yr arian yn mynd at adfywio'r hen gei llechi ar lannau'r dŵr yng Nghaernarfon, a'i drawsnewid yn ddatblygiad o weithdai a llecynnau ar gyfer dylunwyr bychain, a llety ymwelwyr.

Caernarfon
Google

Gwrthdrawiad M4 ger Coryton

Twitter

Mae oedi ar yr M4 yn dilyn gwrthdrawiad ger Coryton.

View more on twitter

'Angen newidiadau radical iawn' i gyflawni nod iaith

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dywedodd yr ymgynghorydd iaith, Cefin Campbell, bod y strategaeth yn "uchelgeisiol iawn a nifer o heriau", ond ychwanegodd bod modd cyflawni'r nod.

Ychwanegodd bod "angen newidiadau radical iawn o ran addysg Cymru", a sicrhau bod awdurdodau yn rhannu'r uchelgais.

"Os nad ydyn nhw’n prynu mewn, ni fyddwn ni'n gallu cyflawni'r nod, ac mae rhai awdurdodau'n agnostig iawn tuag at yr iaith."

Cymraeg
BBC

Strategaeth iaith: 'Diffyg cyfleoedd i ddysgwyr'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Un sydd wedi dysgu'r Gymraeg yw Sandy Clubb o Benarth.

Dywedodd ar Taro'r Post ei bod hi'n lwcus i gyfarfod llawer o bobl i ymarfer siarad Cymraeg, ond bod llawer o ddysgwyr yn cael trafferth cael hynny.

"Dwi'n nabod lot o rieni di-Gymraeg sy'n mynd i'r ysgol, ond os dwi’n neud ymdrech...mae'n help iddyn nhw ddechrau, a does neb yn beirniadu nhw."

Deddf iaith newydd 'ar y gorwel'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ar Taro'r Post, dywedodd cyn brif weithrewr Bwrdd yr Iaith, Meirion Prys Jones bod deddf iaith newydd "ar y gorwel" yn sgil y strategaeth newydd gan y llywodraeth.

Mae mesur 2011 yn "ddiffygiol" meddai, a bod y "system safonau yn ddim digon hyblyg a ddim digon apelgar".

Dywedodd bod angen "edrych yn ofalus ar le i gael yr impact fwyaf", yn lle bod yn gyffredinol.

Meirion Prys Jones
BBC

Strategaeth iaith: 'Angen cydweithio gyda chymunedau'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i'r strategaeth iaith, dywedodd y Ceidwadwyr bod angen cyflwyno'r newidiadau i'r system addysg mewn ffordd sy'n "mynd â chymunedau lleol gyda nhw".

"Dydy perthynas pobl Cymru gyda'r iaith ddim yr un fath ym mhob man, ac mae llwyddiant y newidiadau'n ddibynnol ar berswadio cymunedau ac unigolion gwahanol pam fod dwyieithrwydd mor werthfawr", meddai eu llefarydd, Suzy Davies AC.

Ychwanegodd ei bod yn cefnogi ehangu addysg Gymraeg, ond rhybuddiodd bod rhaid hefyd creu "mwy o gyfleon" i siarad Cymraeg yn y gweithle ar hyn o bryd.

Cymraeg
BBC

Yr iaith yn 'rhan o'n hetifeddiaeth'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Soniodd Mr Davies ei fod am roi "hawl bendant i fyw ein bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg", gan ychwanegu y byddai cyhoeddiad yn yr Eisteddfod yn ymwneud â sicrhau hawliau.

Dywedodd ei fod "isho i bobl teimlo'n gartrefol yn defnyddio'r iaith" a hynny yn "hawdd a heb greu problemau".

Dywedodd Mr Davies bod yr iaith yn "rhan o'n hetifeddiaeth ni", a'i fod am wedi "pawb yn dod at ei gilydd" - boed yn Gymry Cymraeg neu di-Gymraeg.

Gwrandewch ar y rhaglen yn fyw yma.

Alun Davies
BBC

Alun Davies: Y Gymraeg yn 'ased'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Yn siarad ar Taro'r Post dywedodd Alun Davies y byddai'r iaith yn rhan ganolog o'r hyn mae'r llywodraeth yn ei wneud yn y dyfodol.

Dywedodd bod yr iaith yn "ased" i'r economi, ac yn "rhywbeth i adeiladu arno fe, rhywbeth hanfodol i bwy ydyn ni fel cenedl, gwlad a phobl".

Glaw yn parhau i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

Glaw yn clirio o rannau o'r gogledd ond yn parhau i weddill y wlad am y rhan fwyaf o'r prynhawn, yn enwedig ar dir uwch.

Awel ysgafn yn ystod y pnawn, a'r tymheredd rhwng 15-18C.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Mentrau Iaith: 'Rôl hanfodol' yn y gwaith

Mentrau Iaith Cymru

Wrth ymateb i'r strategaeth iaith gan Lywodraeth Cymru, mae'r rhwydwaith Mentrau Iaith yn dweud bod ganddynt "rôl hanfodol" yn y gwaith o gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg.

Dywedodd Owain Gruffydd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru: "Trwy hwyluso cyfleoedd anffurfiol i bobl gymdeithasu a mwynhau o ddydd i ddydd yn Gymraeg, a chefnogi cymunedau i berchnogi'r iaith, gallwn gynyddu a chryfhau'r defnydd o'r iaith ar draws Cymru.

"Rydym yn croesawu'r strategaeth uchelgeisiol newydd hon sy'n tanlinellu pwysigrwydd rôl cymunedau i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau'n iaith fyw a ffyniannus."

Trafod yr iaith ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Bydd y strategaeth iaith hefyd yn cael ei drafod ar Taro'r Post, gyda'r gweinidog â chyfrifoldeb, Alun Davies, yn siarad yn fyw.

View more on twitter

Y Prif Weinidog yn lansio strategaeth Cymraeg 2050

Twitter

Cloddfa archaeolegol yn agor i'r cyhoedd

Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi y bydd cloddfa archeolegol ym Mhen Llyn yn agor i'r cyhoedd y penwythnos yma.

Mae safle Meillionydd yn dyddio yn ôl i'r Oes Efydd, ac mae archeolegwyr o'r brifysgol wedi bod yn gweithio ar y safle ers wyth tymor.

Fel rhan o Ŵyl Archaeoleg Prydain bydd cyfle i'r cyhoedd ymwela â'r safle a darganfod mwy am yr eitemau sydd wedi'i darganfod.

Yn ôl yr archeolegwr Katrina Moller: "Yn ogystal â’r nodweddion archeolegol sydd mewn cyflwr da, megis y tai crwn, mae’r tîm o archeolegwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr, sy'n dod o bob cwr o’r byd, wedi darganfod eitemau megis gleiniau gwydr addurnedig, darn o freichled muchudd a throellennau cogail wedi eu haddurno".

Meillionydd
Prifysgol Bangor

Rhybudd i beidio annog ebolion yn Eryri

Golwg 360

Mae gwefan Golwg 360 yn adrodd bod elusen anifeiliaid yr RSPCA yn rhybuddio pobl i beidio ag annog ebolion a cheffylau gwyllt i’w dilyn wrth iddyn nhw gerdded llwybrau cyhoeddus Eryri.

Daw’r rhybudd wedi i ebol gael ei achub ar ôl dilyn aelodau o’r cyhoedd am ryw bedair milltir i lawr un fynyddoedd Eryri yn ardal Tal-y-bont yng Nghonwy.

Merlod
bbc

Darganfod babi mewn gorsaf fysiau

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi bod merch fach newydd-anedig wedi ei darganfod mewn gorsaf fysiau yn Nhowyn, Sir Conwy y bore 'ma.

Dywedodd yr heddlu bod y babi'n cael gofal yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ar hyn o bryd.

Mae swyddogion yn apelio ar y fam, neu i unrhyw un sy'n gwybod pwy yw'r fam, i gysylltu gyda nhw.

View more on twitter
Babi
BBC

Dyn yn sownd dan wal gerrig

Wales Online

Mae dyn wedi ei achub ar ôl mynd yn sownd dan wal gerrig wnaeth gwympo arno, yn ôl WalesOnline.

Roedd y dyn yn gweithio yn Y Bont-faen pan ddisgynnodd y wal, am tua 09:00.

Roedd gwaith adeiladu wedi bod yn digwydd ar y pryd.

Y Seintiau'n herio pencampwyr Croatia

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd yn paratoi ar gyfer eu gêm nesaf yn ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr heno, a hynny yn erbyn pencampwyr Croatia, HNK Rijeka.

View more on twitter

'Llywodraeth yn esgus cefnogi swyddi'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn "esgus cefnogi" swyddi, yn ôl pennaeth cwmni panelau dur sydd ar fin cau.

Cwmni Coilcolor o Gasnewydd sy'n cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r panelau glas ac oren ar gyfer Ikea ac EasyJet, ond cafodd y cwmni ei daro gan lifogydd fis Tachwedd y llynedd.

Mae rheolwr gyfarwyddwr y cwmni'n honni ei fod wedi disgwyl dau fis am daliad roedd Llywodraeth Cymru wedi addo fyddai'n cyrraedd o fewn dyddiau.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, wnaethon nhw erioed addo taliad o'r fath.

Llifogydd
BBC

Wrecsam yn barod am Louletano

Twitter

Bydd Clwb Pêl-droed Wrecsam yn chwarae yn erbyn Louletano yn ne Portiwgal heddiw fel rhan o'u paratoadau ar gyfer y tymor newydd.

Mae'n debyg bod 600 o gefnogwyr Wrecsam wedi teithio i'r Algarve i gefnogi'r Dreigiau.

View more on twitter