Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni..

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau,

Cyngor yn cymeradwyo cynllun i ddymchwel pier

Cyngor Sir Conwy

Mae cynghorwyr Sir Conwy wedi cymeradwyo cynlluniau i ddatgymalu pier Fictorianaidd Bae Colwyn.

Dechreuodd y pier ddymchwel ym mis Chwegror eleni, wedi iddo gau yn ol yn 2008.

Er fod y cyngor wedi cymeradwyo'r cynnig i ddymchwel y pier, Llywodraeth Cymru fydd a'r gair olaf ar y mater.

'Angen gweithredu' ar ddiffyg £2.5m ysgolion Powys

BBC Cymru Fyw

Mae angen "gweithredu ar frys" i fynd i'r afael â'r diffyg o £2.5m yn ysgolion Powys, medd cabinet y cyngor.

Naw o ysgolion uwchradd y sir sy'n bennaf gyfrifol am y diffyg yn ôl y cyngor, ac maent wedi cadarnhau bod sefyllfa ariannol ysgolion cynradd y sir yn iachach.

Mae'r aelod sydd â chyfrifoldeb am faterion ariannol wedi dweud bod angen "mynd i'r afael â'r ddarpariaeth anghynaladwy bresennol".

O'r 34 o ysgolion sy'n wynebu diffygion ariannol, mae 17 wedi cyflwyno cynlluniau i ddelio gyda'r sefyllfa.

powys
geograph

Myfyrwyr o Gymru yn dilyn mynydd iâ anferth sydd wedi torri’n rhydd o’r Antarctig

Golwg 360

Dywed golwg fod un o’r mynyddoedd iâ mwyaf erioed wedi torri’n rhydd o ysgafell iâ yn yr Antarctig.

Torrodd y darn 5,800km sgwâr yn rhydd rhwng Gorffennaf 10 a Gorffennaf 12, yn ôl arbenigwyr o brosiect dan arweiniad Prifysgol Abertawe.

Mae’r mynydd iâ yn pwyso mwy na thriliwn o dunellau ac mae’r swm o ddŵr sydd ynddo, ddwywaith y swm sydd yn Llyn Erie – sef un o Lynnoedd Mawrion yr Unol Daleithiau.

Bellach mae’r ysgafell iâ – sy’n cael ei alw’n ‘Larsen C’ – wedi colli mwy na 12% o’i harwyneb, gan newid tirwedd Penrhyn yr Antarctig am byth.

Rhybudd i rieni wedi i dri arall ddal y frech goch

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r awdurdodau wedi rhybuddio rhieni aeth â'u plant i adran frys ysbyty yng Nghasnewydd y gallan nhw fod wedi dal y frech goch.

Daw wedi i ddau blentyn fynd yn sâl ar ôl dal y salwch gan glaf arall yn Ysbyty Brenhinol Gwent ar 14 Mehefin.

Mae'r ddau achos yma - ynghyd ag un achos newydd arall - yn golygu bod wyth person wedi dal y frech yn yr ardal yn ddiweddar.

iechyd
bbc

Yr heddlu'n delio â digwyddiad Cil-maen

BBC Cymru Fyw

Cafodd dros 100 o bobl eu hel ymaith gan yr heddlu ar ôl achosi "helynt sylweddol" mewn pentref yn Sir Benfro nos Fawrth.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad yng Nghwrt Gwilliam yng Nghil-maen toc wedi 21:30.

Yn ôl yr heddlu roedd pobl wedi casglu yn yr ardal ar ôl i sylwadau gael eu rhoi ar wefannau cymdeithasol.

Fideo gan y Pembrokeshire Herald.

Monkton

AC yn cyhoeddi y bydd adolygiad o waith Llenyddiaeth Cymru

Twitter

Mesur y miliwn

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r bwriad o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn un i'w ganmol. Ond sut mae mynd ati i fesur y nifer o siaradwyr? Pa rôl sydd gan y cyrsiau dysgu i oedolion i chwarae yn yr ymgyrch? Ac ydy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol newydd yn "llwyddiant" fel mae adroddiad diweddar wedi'i awgrymu?

Yr ystadegydd Hywel M Jones sy'n edrych ar y manylion i Cymru Fyw.

hywel
bbc

AC yn beirniadu Prifysgol Aberystwyth

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd fod yr Aelod Cynulliad, Simon Thomas wedi beirniadu Prifysgol Aberystwyth am eu penderfyniad i fuddsoddi mewn campws ar ynys Mauritius.

Fe ddywed y papur fod Mr Thomas wedi dweud y dylai'r sefydliad "dynu'r plwg" ar y fenter, sydd wedi methu sicrhau'r cyfalaf yr oeddynt wedi ei obeithio amdano.

Parot yn rhydd mewn tref ym Mynwy

BBC Wales News

Mae BBC Wales News yn adrodd fod parot swnllyd wedi bod yn hedfan ar hyd strydoedd Tref yn Sir Fynwy.

Mae Robbie'r parot wedi bod yn hedfan o amgylch tref Brynbuga ers tair wythnos ar ôl i neb allu ei ddal, ac mae adroddiadau yn lleol ei fod yn deffro pobl y dref am 05:00 wrth iddo ganu ar hyd a lled y dref.

paqr ot
John Davies

Craffu ar y cynlluniau i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg

New Statesman

Mae erthygl gan yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yng nghylchgrawn The New Statesman yn son am strategaeth Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn i siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Fel dysgwr ei hun, mae'r Athro Scully yn edrych yn fanwl ar y cynlluniau gan ddweud bod angen newid sylfaenol mewn agweddau tuag at yr iaith.

roger scully
BBC

Dewis cyflwyno mesur ymosodiadau staff gwasanaethau brys

BBC Cymru Fyw

Bydd AS o Gymru yn cyflwyno mesur i ddelio ag ymosodiadau ar staff y gwasanaethau brys.

Cafodd Chris Bryant, sy'n cynrychioli'r Rhondda, ei ddewis ar hap i gynnig mesur aelodau preifat yn San Steffan.

Fe ofynnodd i'r cyhoedd bleidleisio ar-lein dros gyfraith newydd y buasen nhw'n hoffi'i gweld.

Cymerodd bron i 34,000 o bobl ran yn yr arolwg, gan gynnwys 483 o etholaeth Rhondda.

bryant
bbc

Cymru yn fy siomi

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Cymru yn gartref i bobl o bob cwr o'r byd, ac mae Caerdydd, yn enwedig, yn fan lle mae bob math o ieithoedd gwahanol i'w chlywed ar y stryd.

Mae Julia Richardson yn byw yng Nghymru ers 10 mlynedd, ond mae hi'n wreiddiol o Paris. Daeth Julia yma fel myfyriwr yn 2007, ond yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd y llynedd mae hi'n ystyried symud nôl i Ffrainc gyda'i gŵr sy'n Gymro a'u plentyn 18 mis oed.

Rhanodd Julia ei theimladau gyda Cymru Fyw

julia
bbc

Prynhawn braf a chynnes

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n dal yn eitha braf weddill y dydd, yn enwedig ar hyd yr arfordir, gydag awel ysgafn yn chwythu o'r gogledd ddwyrain, felly'n teimlo'n eitha' cynnes. Y tymheredd rhwng 18 - 21C

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Heddlu'n parhau i chwilio am fam babi newydd-anedig

BBC Cymru Fyw

Mae'r chwilio yn parhau am fam babi newydd-anedig a gafodd ei darganfod mewn arhosfan fysiau yn Nhywyn, Conwy.

Cafodd y ferch fach ei chanfod ger tafarn y Magpie and Stump yn y dref tua 07:15 fore Mawrth.

Aelod o'r cyhoedd ddaeth o hyd i'r plentyn wrth basio'r safle mewn car.

towyn
bbc

Pencampwr Olympaidd yn ymweld â phlant yn y Senedd

Twitter

A470 ar gau

Teithio BBC Cymru

Y farn am ddatganoli plismona

BBC Radio Cymru

Ar Raglen John Walter ar Radio Cymru heddiw, bu Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Jeremy Vaughan, yn trafod datganoli'r cyfrifoldeb am blismona i Gymru - dyma oedd ganddo i ddweud....

John Walter yn holi Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Cynorthwyol yn Heddlu De Cymru.

Galw'r heddlu i helynt mewn pentref yn Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

Cafodd dros 100 o bobl eu hel ymaith gan yr heddlu ar ôl achosi "helynt sylweddol" mewn pentref yn Sir Benfro neithiwr.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad yng Nghwrt Gwilliam yng Nghil-maen toc wedi 21:30.

Yn ôl yr heddlu roedd pobl wedi casglu yn yr ardal ar ôl i sylwadau gael eu rhoi ar wefannau cymdeithasol.

Mae'n debyg bod pobl leol yn credu bod troseddwr yn byw yno.

cil-maen
Martin Cavaney

Ymateb i ffigyrau diweithdra

Twitter

Dim llawer o newid yn lefel diweithdra

BBC Cymru Fyw

Nid oes llawer o newid wedi bod yn lefelau diweithdra yng Nghymru.

Mae'r ffigurau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod 4.6% o bobl dros 16 oed yng Nghymru yn gweithio, ac ar gael i weithio o'i gymharu â 4.5% ar gyfer y DU gyfan.

Roedd 4,000 yn llai o bobl yn ddi-waith yng Nghymru rhwng mis Mawrth a mis Mai o'i gymharu â mis Rhagfyr i Chwefror, ond mae'r ffigwr 1,000 yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

Cyn-reolwr Bangor yn ymuno a Aberystwyth

Twitter

Mae CPD Aberystwyth wedi cyhoeddi mai cyn-reolwr Bangor, Neville Powell ydi'r rheolwr newydd.

View more on twitter

Plant yn colli'u medalau pêl-droed

Golwg 360

Diwedd cyfnod i'r Gorlan

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae mudiad Y Gorlan, sy'n adnabyddus am wasanaethu gwersyllwyr Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol, wedi cyhoeddi na fydd eu cyfleusterau yn dychwelyd i'r Brifwyl ym Modedern eleni.

Mae'r Gorlan, sy'n cael ei redeg gan Gristnogion led-led Cymru, wedi mynegi eu siom na fydd y babell a'r cenhadwyr yn dychwelyd i Faes B, ond maent hefyd wedi diolch i'r Eisteddfod am flynyddoedd o gyd weithio.

maes b
bbc

Carchar am droseddau ar-lein yn erbyn plant

BBC Cymru Fyw

Mae pidoffeil a fu'n annog pobl i gam-drin bachgen ifanc yn America drwy ei gyfrifiadur yn ei gartref yng Nghymru wedi cael ei garcharu am 11 mlynedd.

Fe gyfaddefodd Darren Williams, 44 oed, iddo annog neu gynorthwyo yn y treisio ac hefyd annog rhywun i ddosbarthiad delweddau anweddus, mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd.

Clywodd y llys fod Williams wedi defnyddio meddalwedd gynadledda ar-lein i weld a thrafod delweddau o gam-drin rhyw difrifol, gan gynnwys gwylio'r cam-drin yn fyw.

Pedwar cyhoeddwr i greu llyfrau i ddysgwyr

Cyngor Llyfrau Cymru

Mae'r Cyngor Llyfrau yn dweud bod pedwar o gyhoeddwyr blaenllaw wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i gyhoeddi llyfrau ar gyfer dysgwyr.

Y pedwar cwmni sydd wedi bod yn llwyddiannus yw Atebol, CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg, Prifysgol Aberystwyth), Gwasg Gomer a'r Lolfa, ac fe fydd 20 o lyfrau i ddysgwyr yn cael eu cyhoeddi dros y 18 mis nesaf.

llyfrqau
bbc

Llofruddiaeth Bangor: Dyn yn y llys

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio Eskinumo Ayabowei ym Mangor ar 1 Ebrill eleni wedi ymddangos yn y llys.

Fe gadarnhaodd Keiron Roberts, sy'n 26 oed, ei enw a'i gyfeiriad, drwy gyswllt fideo o garchar Altcourse yn Lerpwl gerbron barnwr yn Llys y Goron Abertawe.

Rhywun angen gwersi parcio?

Wales Online

WalesOnline sy'n adrodd bod gyrrwr car Audi wedi mynd i drafferthion ar stryd yng Nghaerdydd y bore 'ma.

Mae'r llun yn dweud y cyfan!

View more on twitter

Apêl gan Heddlu Gwent wedi difrod i lifft

Heddlu Gwent

Canu'r anthem gyda Coldplay

BBC Cymru Fyw

Mae'r band Coldplay, oedd yn perfformio yn Stadiwm Principality Caerdydd nos Fawrth, wedi rhyddhau fideo o Hen Wlad fy Nhadau yn cael ei chanu ar ddiwedd eu cyngerdd.

Elin Hughes o Lanybydder sy'n fyfyrwraig ar gwrs BA Perfformio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd oedd un o'r ddau lwcus gafodd ei dewis i fynd ar y llwyfan, i ganu gyda un o fandiau mwya'r byd.

Cafodd adran Gylchgrawn Cymru Fyw sgwrs gyda Elin i gael yr hanes.

Elin, James a Coldplay
BBC
Elin, James a Coldplay

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Galw am daclo problem sarhau gwleidyddion ar-lein

BBC Cymru Fyw

Mae ymgeiswyr ac ymgyrchwyr yn cael eu "gyrru i ffwrdd o wleidyddiaeth" oherwydd eu bod nhw'n cael eu sarhau gymaint, yn ôl AS Ceidwadol.

Mae Simon Hart yn annog ASau i adolygu'r gyfraith er mwyn taclo hiliaeth, homoffobia a difrod troseddol.

Dywedodd fod rhai aelodau pleidiau wedi gweld difrod i'w ceir a'u heiddo.

Simon Hart AS
BBC
Simon Hart AS

Cofio Tony Bianchi

Twitter

Mae Aneirin Karadog wedi trydar ei deyrnged i'r awdur Tony Bianchi a fu farw yr wythnos ddiwethaf.

View more on twitter

Elin oedd yn canu

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Fe sonion ni'n gynharach am ganu'r anthem genedlaethol ar ddiwedd cyngerdd Coldplay neithiwr yng Nghaerdydd - wel Elin Hughes oedd yn canu'r anthem ac mae wedi bod yn sgwrsio gydag Aled Hughes ar ei raglen y bore 'ma.

View more on twitter

Plentyndod trawmatig yn 'dyblu defnydd o'r GIG'

BBC Cymru Fyw

Mae pobl sy'n dioddef plentyndod trawmatig dros ddwywaith yn fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau iechyd sylfaenol, yn ôl ymchwil newydd.

Fe wnaeth Prifysgol Bangor gyfweld tua 2,000 o bobl yng Nghymru a 5,400 o bobl yn Lloegr fel rhan o'r arolwg.

Y canfyddiad oedd fod pobl gyda phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ddwywaith yn fwy tebygol o ddefnyddio unedau brys neu weld eu meddyg teulu.

trawma
Getty Images

Pen-blwydd hapus!

BBC Cymru Fyw

Ar y dydd hwn yn 1947 y ganed Gareth Edwards.

Does dim angen dweud mwy heblaw pen-blwydd hapus yn 70 oed syr!

gareth
BBC

Y Seintiau'n colli yn Croatia

BBC Cymru Fyw

Fe deithiodd tîm pêl-droed y Seintiau Newydd i Groatia neithiwr i herio'r pencampwyr HNK Rijeka yn ail rownd rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

Pan ildiodd pencampwyr Cymru wedi dim ond pedwar munud, roedd hi'n edrych yn ddrwg 'r Seintiau, ond colli o 2-0 oedd y sgor terfynol sy'n rhoi llygedyn o obaith i'r Seintiau yn yr ail gymal yr wythnos nesa.

TNS
Getty Images
Fe drechodd y Seintiau Europa FC i gyrraedd yr ail rownd

TAC yn apelio ar Channel 4

Golwg 360

Cyfarfod i drafod dyfodol papur newydd Y Dydd

BBC Cymru Fyw

Mae gobaith newydd i bapur newydd Y Dydd yn ardal Dolgellau wrth i gyfarfod cyhoeddus cael ei gynnal i drafod ei ddyfodol.

Cafodd y rhifyn olaf ei gyhoeddi ddechrau Gorffennaf, ar ôl dros ganrif o adrodd hynt a helynt pobl yr ardal.

Penderfyniad y perchnogion, Tindle Newspapers, oedd dod â'r Dydd i ben, a hynny oherwydd "cyfnod anodd" i bapurau newydd yn gyffredinol, ond mae'r cwmni wedi dweud eu bod yn fodlon trosglwyddo'r teitl am bris bychan.

Y Dydd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Burnley yn arwyddo Jack Cork

BBC Sport Wales

Neithiwr fe arwyddodd chwaraewr canol cae Abertawe Jack Cork gyda thîm Burnley am ffi a all godi i £10 miliwb, a hynny ar gytundeb pedair blynedd.

Mwy am hyn ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru y bore 'ma ac ar wefan BBC Sport Wales.

Jack Cork
Huw Evans Picture Agency