Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Cyn i'r cystadlu ddechrau, cynhelir Oedfa'r Eisteddfod am 10:00am ac yna pasiant y Mudiad Meithrin
  2. Mae'r cystadlu heddiw'n cynnwys corau a dawnsio
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

A dyna ni! Y llif byw wedi dod i ben ar ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Ymunwch efo ni yfory am 08:00 am y diweddara' o holl ddigwyddiadau'r Maes.

Diolch am ddilyn - hwyl!

Anfarwoli Pantycelyn cyn y Gymanfa

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Babell Lên y pnawn 'ma, mae'r Athro Derec Llwyd Morgan wedi bod yn gwerthuso gwaddol gwaith William Williams Pantycelyn.

Ynghyd â darlith oedd yn canmol "ieithwedd iasol, eofn" yr emynwr, roedd y canwr Wil Tân yno'n dehongli eu geiriau.

Bydd cyfle i glywed nifer o emynau Pantycelyn yn y Gymanfa Ganu heno, ble mae 'na "le nodedig" iddo wrth ddathlu 300 mlynedd ers ei eni.

Mae'r Gymanfa dan ofal yr arweinydd o Ynys Môn, Mari Lloyd Pritchard, ac fe fydd modd ei gwylio ar S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru.

Derec Llwyd Morgan
BBC

Bwrlwm y Tŷ Gwerin

Twitter

Côr plant yn codi'r to!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'na gystadlu brwd yn y pafiliwn pnawn 'ma, wrth i'r corau frwydro unwaith eto.

Un o'r corau ieuengaf i gystadlu yw Côr Iau Glanaethwy, dan arweiniad Rhian Roberts.

glanaethwy
BBC

Gymanfa: Parcio ym Modedern

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn y newyddion yn gynharach am y newidiadau i'r drefn parcio ar gyfer yr Eisteddfod o yfory ymlaen, mae Cymru Fyw wedi derbyn cadarnhad bydd y parcio ar gyfer y Gymanfa heno yn parhau yn y meysydd presennol ym Modedern.

parcio
BBC

Croeso i bawb gyfrannu

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r canolbwyntio'n amlwg ar wynebau pawb wrth i fudiad Clera drefnu sesiwn werin anffurfiol, i gerddorion profiadol a dibrofiad, yn y Tŷ Gwerin heddiw.

gwerin
bbc

Prif seremonïau'r wythnos

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif enillwyr yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd, sef Geraint Lloyd Owen neu Geraint Llifon, sy'n arwain y prif seremonïau ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Cyfle yma i edrych yn ôl ar brif seremonïau Eisteddfod Genedlaethol 2016

eisteddfod
bbc

Eurig Salisbury - Gwestai Penblwydd

Dewi Llwyd

Cyflwynydd BBC Cymru

Y Prif Lenor, bardd ac aelod o dîm buddugol y Talwrn eleni oedd gwestai arbennig y bore ar raglen Dewi Llwyd heddiw.

A welwn ni fwy o Eurig cyn diwedd yr wythnos tybed?

Y Prif Lenor a'r bardd oedd gwestai arbennig y bore.

Cyngor yr Eisteddfod wedi cynyddu eu presenoldeb

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Cyngor yr Eisteddfod wedi cynyddu eu presenoldeb ar y Maes eleni er mwyn ceisio denu “mwy o groesdoriad” o aelodau.

Mae hynny’n cynnwys cynnal stondin am y tro cynta’ “o fewn co’ byw”.

Y cyngor yw’r corff sy’n gyfrifol am gyfeiriad cyffredinol y Brifwyl, gan gynnwys newidiadau fel caniatáu alcohol ar y Maes.

Mae’r Cyngor hefyd yn ail-lansio Loteri’r Eisteddfod, oedd gynt yn cael ei hyrwyddo dan yr enw Hapnod.

Gymanfa arall bendraw'r byd

Twitter

Mae Gwenfair Griffith wedi bod yn Trydar i atgoffa pawb o Gymanfa arall sydd yn digwydd heddiw, ond o bosib bod y tywydd ychydig yn well ben arall y byd...er, mae'n aeaf yna.

View more on twitter

System bysiau gwennol i gludo Steddfotwyr dydd Llun

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Eisteddfod wedi penderfynu symud maes parcio'r ŵyl dros dro yn sgil tywydd gwael ym Modedern.

Fore Llun, fe fydd gofyn i ymwelwyr adael eu ceir ym maes parcio Sioe Môn ym Mona a chymryd bws gwennol i'r Maes.

Yn ôl yr Eisteddfod, bydd y drefn newydd ar waith "am gyfnod ddydd Llun" er mwyn "arbed y tir" o gwmpas y safle parcio presennol.

gwynt
BBC

Torf anodd!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r tywydd yn medru golygu fod hi'n anodd iawn meithrin cynulleidfa os chi'n perfformio ar lwyfan y Maes.

Ond mae ambell un hard core wedi mentro i'r glaw i fwynhau.

llwyfan
BBC

Canslo gig Charlotte Church mewn gŵyl yn Lerpwl

Golwg 360

Mae Golwg yn adrodd fod gŵyl yn Lerpwl wedi dod i’w therfyn yn gynnar – a hynny ar ôl i gig y gantores o Gaerdydd, Charlotte Church gael ei chanslo oherwydd oedi wrth i bobol aros i fynd i mewn.

Hon oedd yr ŵyl Hope and Glory gyntaf yn y ddinas, ond roedd llu o gwynion ar ôl i bobol orfod ciwio am gyfnodau hir.

Cafodd Charlotte Church ei thynnu o raglen yr ŵyl ar ôl oedi o fwy na dwy awr, ond aeth hi i leoliad arall i berfformio’r gig

Dynes yn disgyn yn Eryri

BBC Cymru Fyw

Mae dynes yn cael triniaeth yn yr ysbyty wedi iddi gwympo yn Eryri brynhawn Sadwrn.

Cafodd tîm achub mynydd Llanberis ei alw i lwybr Pyg - sef un o'r llwybrau mwyaf heriol i gyrraedd Yr Wyddfa - ychydig cyn 17:00.

Oherwydd natur anaf y gerddwraig bu'n rhaid galw ar wylwyr y glannau i fynd â'r ddynes mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd Bangor.

Yn gynharach ddydd Sadwrn bu'n rhaid achub dyn oedd wedi mynd i drafferthion ar gefn Crib Goch.

eryri
BBC

Elfed Roberts: 'Yr Eisteddfod yn fwy perthnasol'

BBC Cymru Fyw

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud fod yr ŵyl bellach yn llai dosbarth canol a mwy perthnasol o'i chymharu â phan ddechreuodd yn y swydd.

Y Brifwyl ar Ynys Môn eleni fydd 25ain Eisteddfod Elfed Roberts yn ei rôl bresennol, ac mae wedi dweud y bydd yn ymddeol yn dilyn Eisteddfod Bae Caerdydd yn 2018.

elfed
BBC

Cartref newydd i'r Gorlan

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bydd Y Gorlan yn cael cartref newydd eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Ers blynydoedd bu'r gorlan goffi yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr Cristnogol, ac yn darparu gwasanaeth arlwyo a bugeilio i wersyllwyr ifanc yr Eisteddfod.

Yn gynharach ym mis Gorffennaf cyhoeddodd trefnwyr y Brifwyl na fyddai'r Gorlan yn rhan o'r trefniadau ar gyfer Maes B eleni.

gorlan
arfon jones

Y Lle Hanes...

Twitter

Cofiwch fod na ddigon o bethau gwahanol i'w gwneud ar y Maes, gan gynnwys Y Lle Hanes...

View more on twitter

Barod am amser da yn y Babell Lên?

BBC Radio Cymru

Neithiwr ar raglen Tocyn Wythnos gyda Beti George mi rannodd y Prifardd Cen Williams sylw wnaeth glywed gan aelod o'r cyhoedd am ddelwedd newydd y Babell Lên.

Mae'n pwysleisio bod ddim modd iddo wybod os yw'r sylw yn gywir neu beidio!

Disgrifiad doniol o'r Babell Lên! (wedi ei or-glywed gan y Prifardd Cen Williams)

Sports Direct yn ymchwilio i honiad am wahardd y Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni siopau chwaraeon Sports Direct yn ymchwilio i lythyr sydd wedi ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol am eu polisi iaith.

Mae'r ddogfen - gafodd, yn ôl adroddiadau, ei harddangos yn eu siop ym Mangor - yn dweud mai Saesneg ydy iaith swyddogol y cwmni a bod angen i staff siarad â'i gilydd yn yr iaith honno yn y gwaith.

Ond mae'r cwmni yn ganolog wedi gwadu bod gwaharddiad ar siarad Cymraeg nac unrhyw iaith arall.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau ei bod yn ymchwilio i'r honiadau.

siop
Google

Cronfa leol Môn yn torri record casglu arian

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae cronfa leol Eisteddfod Ynys Môn wedi torri'r record am gyfanswm yr arian sydd wedi ei gasglu gan apêl leol.

Bellach, mae Môn wedi hel £412,000, sy'n trechu record Eisteddfod Sir Gâr yn 2014.

Mae'r cyfanswm yn chwalu'r nod gafodd ei osod ar gyfer y brifwyl eleni, sef £325,000.

Daeth 15,831 drwy'r giatiau ddydd Sadwrn - y nifer mwya' ar ddiwrnod cyntaf y Brifwyl ers 2013.

eisteddfod
BBC

Peidiwch poeni am y tywydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Er gwaethaf y ffaith fod y tywydd wedi troi ar Faes yr Eisteddfod, does dim angen i chi boeni gan fod 'na digon o lefydd difyr i lechu rhag y glaw.

glaw
BBC

Y tywydd yn troi

Twitter

Y tywydd yn troi ym Modedern, ond tydi pobl Gwlad y Medra ddim am adael i hynny eu stopio!

View more on twitter

Pregeth yr Eisteddfod: 'Peidiwch labelu - croesawch bawb'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ym mhregeth oedfa'r Eisteddfod ddydd Sul dywedodd Esgob Tyddewi fod Cristnogion yn y gorffennol wedi gwrthod derbyn "pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol ac ati" a thrwy hynny ychwanegodd "rydyn ni wedi anwybyddu cynifer o ddoniau a chymaint o dalent".

Ym mis Tachwedd cafodd Joanna Penberthy ei hethol i fod yn esgob newydd Tyddewi a hi yw'r esgob benywaidd cyntaf i gael ei hethol yng Nghymru. Yn ei phregeth cyfeiriodd mai hi yw 129fed esgob Tyddewi a bod 128 o'i blaen - i gyd yn ddynion.

gwasanaeth
BBC

Pam mai Môn yw 'Mam Cymru'?

BBC Cymru Fyw

Wrth i lygaid Cymru gyfan (a thu hwnt) droi i gyfeiriad Ynys Môn, wrth iddi groesawu'r genedl i Eisteddfod Genedlaethol 2017.

Mae Ynys Môn yn enwog am y ddwy bont sy'n croesi'r Fenai, ei llwybr arfordirol, ei thraethau di-ri a'i hamrywiol lannau (46 i gyd). Caiff hefyd ei hadnabod fel Môn Mam Cymru, neu Wlad y Medra a gelwir ei thrigolion, y Monhwysion, weithiau yn Foch Môn. Mae'r enwau hyn yn gyfarwydd i lawer ohonom, ond llai cyfarwydd efallai yw'r straeon tu ôl i'r enwau hyn.

mon
BBC

Pasiant Meithrin Môn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd llwyfan y Pafiliwn yn llawn plant bach yn ystod y bore wrth i Ysgolion Meithrin Môn gyflwyno'u pasiant plant.

Wedi dweud hynny, roedd yr eisteddle'n llawn hefyd, o rieni'n ceisio gael y llun perffaith 'na o'u plentyn ar y llwyfan...doedd hi dddim yn hawdd!

pasiant
BBC
llun
BBC

Ymchwiliad wedi i ddynes farw mewn tân

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal wedi i ddynes farw mewn tân yn Ninbych.

Dywed Heddlu'r Gogledd bod dau arall wedi cael eu trin am effeithiau anadlu mwg yn dilyn y tân ym Mhen-y-graig, Dinbych ddydd Sadwrn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw toc cyn 15:30.

Rownd derfynol y Talwrn

BBC Radio Cymru

Yn y Babell Lên ddoe, cynhaliwyd rownd derfynol Y Talwrn rhwng Y Glêr a'r Ffoaduriaid, ac erbyn hyn fyddwch chi efallai'n gwybod pwy oedd yn fuddugol.

Ond rhag ofn i chi golli'r sioe ddoe a'r darllediad ar Radio Cymru neithiwr, mae ar gael i wrando arno yn ei gyfanrwydd ar wefan Y Talwrn.

Ond dyma damaid bach i aros pryd.

Cân Ysgafn gan Iwan Rhys ar y pwnc Codiad Cyflog.

Ffyddloniaid yr Oedfa yn brydlon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd 'na gryn ddiddordeb yn yr oedfa fore heddiw, wrth i'r ffyddloniaid giwio i fynd mewn i'r pafiliwn.

Eistedddfodwyr prydlon yn ciwio am yr Oedfa

Nifer gwrandawyr Radio Cymru a Radio Wales wedi cynyddu

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod adroddiad diweddar yn dweud fod nifer o bobol sy’n gwrando ar Radio Cymru wedi cynyddu.

Mae'r ffigyrau gan gwmni RAJAR hefyd yn dangos bod cynnydd wedi bod yn y nifer sy’n gwrando ar Radio Wales.

Mae'r ffigyrau RAJAR, a gyhoeddwyd ddydd Mercher diwethaf, ac sy’n cyfeirio at y chwarter o ddechrau Ebrill hyd at ddiwedd Mehefin 2017, yn dweud fod 128,000 yn gwrando ar yr orsaf Gymraeg – cynnydd o 9,000 o’r chwarter blaenorol.

Pasiant yn y Pafiliwn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r rhieni a'r pramiau'n arwydd fod Pasiant Meithrin Môn ar fin digwydd yn y Pafiliwn, Cofiwch godi llaw.

pasiant
BBC

Neges rymus Oedfa'r Bore

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Heddwch, cyfartaledd a goddefgarwch oedd prif benawdau Oedfa'r bore yn y Pafiliwn y bore 'ma, gydag ieuenctid Môn ac Esgob Tŷ Ddewi'n galw am gariad at ein cyd ddyn..ta beth eu hîl a'u rhywioldeb.

Esgob
BBC
dawns
bb

Gwibdaith o amgylch y Maes!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ydych chi'n teimlo ar goll ar faes yr Eisteddfod? Neu'n methu deall beth sy'n digwydd yng ngwahanol gorneli'r Maes a'r pebyll di-ri?

Peidiwch â phoeni - rydyn ni wrth law! Ymunwch â ni am daith wib arbennig o amgylch y Maes ar eich cyfrifiadur, er mwyn i chi wybod yn union be' 'di' be' cyn i chi gyrraedd y Maes ei hun...

mab
bbc

Sut i reoli stafelloedd cyffuriau diogel

BBC Cymru Fyw

Mae ymgyrchwyr sydd am sefydlu ystafelloedd diogel ar gyfer defnyddwyr heroin wedi bod yn ceisio darganfod sut fyddai'r ffordd gorau i'w rhedeg.

Mae cynlluniau, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr chwistrellu cyffuriau o dan arolygaeth, yn bodoli mewn 10 o wledydd ar draws y byd ac mae ymgyrchwyr wedi ymweld ag ystafelloedd diogel yn Awstralia, Canada, yr Almaen, Sbaen a'r Swistir.

Yn ôl Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, a sawl mudiad arall fe allai ystafelloedd o'r fath arbed bywydau.

ystafell
BBC

Oedfa'r bore

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae cynulleidfa dda wedi dod i Oedfa'r Bore ym mhafiliwn yr Eisteddfod ym Modedern heddiw.

Gallwch wylio'r cyfan yn fyw ar Cymru Fyw.

oedfa
BBC

Damwain angheuol M4: Plismyn yn dilyn car

Heddlu De Cymru

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar ôl i ddyn farw mewn gwrthdrawiad car ger Caerdydd wrth iddo gael ei ddilyn gan yr heddlu ar yr M4. Roedd swyddogion yn ceisio atal y car pan darodd mewn i gerbyd arall.

Yn ôl adroddiadau roedd Heddlu'r De yn dilyn y car Ford Focus coch oddeutu 18:00 nos Sadwrn. Funudau cyn y gwrthdrawiad cafodd dyfais 'stinger' ei gosod ar draws y lôn i geisio stopio car.

Yn fuan wedyn, fe wrthdarodd y car â Landrover Freelander rhwng cyffyrdd 30 a 32 o'r M4 i gyfeiriad y dwyrain.

Bu farw gyrrwr y car Ford focus yn y gwrthdrawiad.

gwrthdrawiad
bbc

Y tywydd ar y Maes

Tywydd, BBC Cymru

Mae braidd yn wyntog ar y Maes ym Modedern ar hyn o bryd, ond yn sych ar gyfer dechrau diwrnod arall yn yr Eisteddfod.

Ond am fanylion tywydd eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Y maes borema
BBC

Brwdfrydedd Môn yn chwalu targed ariannol y Steddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae cadeirydd pwyllgor gwaith yr Eisteddfod Genedlaethol eleni wedi dweud fod paratoadau'r ŵyl eleni wedi

Dywedodd Derec Llwyd Morgan fod brwdfrydedd trigolion lleol i'w weld yn y ffaith eu bod wedi chwalu eu targed casglu arian ar gyfer y digwyddiad.

derec
bbc

Ail ddiwrnod y Steddfod ar droed!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bore da a chroeso! Ar ail ddiwrnod y cystadlu ym Môn, mae Oedfa'r Bore ar droed, a llu o blant yr ardal yn barod i ddiddanu'r pafiliwn ym mherfformiad y Mudiad Meithrin am 11.30.

Mae 'na lu o bethau'n digwydd ar hyd a lled y maes, hefyd.

Fe ddown ni â blas o'r cyfan i chi ar lif byw Cymru Fyw.

croeso
BBC