Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Staff Cynulliad 'angen Cymraeg sylfaenol'
  2. Lansio rhwydwaith i wella mathemateg
  3. Sefydlu academi i radiolegwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw!

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am wythnos arall. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

Penwythnos o dywydd cymysg

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno a'r penwythnos:

"Bydd hi'n ddigon dymunol weddill y dydd, mae hi dal yn sych efo 'sbeidiau braf, ac yn eitha cynnes yn nwyrain y wlad .

"Bydd hi'n dal yn sych heno, cyn i rywfaint o law ledu o Ynys Môn dros nos; a fydd hi'n fwy ansefydlog ac yn fwy trymaidd dros y penwythnos wrth i'r gwynt chwythu o'r de-orllewin, ac wrth i fwy o law ledu o Fôr yr Iwerydd.

"Bydd hi'n wlypach yn y gorllewin, yn enwedig yn Sir Benfro ac ar dir uchel fel mynyddoedd yr Elenydd ac Eryri - digon o niwl ar y bryniau, ond yn sychach yn nwyrain y wlad. Bydd y tywydd yn gwella pnawn dydd Sul pan fydd hi'n troi'n brafiach yn y gogledd i ddechrau, a fydd hi'n noson eitha braf i ni gyd."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Rhybudd i bobl Aberystwyth fod yn wyliadwrus!

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion Aberystwyth I fod yn wyliadwrus ar ôl iddyn nhw ddarganfod dwy ddyfais amheus mewn peiriant twll yn y wal yn y dref.

Mae'r heddlu yn amau mae camera oedd un ddyfais a'r llall yn declun darllen cardiau mewn dau beiriant yn Banc TSB yn y dref.

Mae'r Heddlu wedi meddiannu’r dyfeisiadau yn rhan o'i hymchwiliad.

Mae'r heddlu ar unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar 101.

Peiriant twll yn y wal
PA

Marwolaeth claf iechyd meddwl yn 'gyfreithlon'

BBC Cymru Fyw

Daeth cwest i'r casgliad bod claf iechyd meddwl wedi cael ei ladd yn gyfreithlon gan ddyn roedd e wedi ymosod arno.

Bu farw Khoung Lam, oedd â sgitsoffrenia, yng Nghaerdydd ym Mehefin 2015.

Clywodd y cwest ei fod wedi ymosod ar David Owen gyda gwregys, a bod y gwregys yn ddiweddarach wedi cael lapio am wddf Mr Lam.

Roedd Mr Lam wedi cael ei ryddhau o ysbyty am y diwrnod gyda goruchwyliwr pan fu farw.

David Owen
Wales News Service

Waw! Dim geiriau....

Heddlu Gogledd Cymru

Pryderon ynghylch Adran y Gymraeg a Cheltaidd Aber

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod cyn-bennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn “poeni” ac yn “pryderu” ynghylch sefyllfa bresennol yr adran.

Bu’r Athro Gruffydd Aled Williams yn bennaeth adran rhwng 1995 a 2008.

Mae nifer o staff a myfyrwyr wedi mynegi eu pryderon ynghylch bwriad tybiedig y brifysgol i gael gwared ar dair swydd ddarlithio yno.

Fe benderfynodd Prifysgol Aberystwyth i gael gwared ar ddwy swydd sy’n golygu bod nifer y darlithwyr wedi gostwng o 12 i saith ers 2014.

Prifysgol Aber
BBC

Cyhoeddi gemau Uwch Gynghrair merched Cymru

Pêl-droed, BBC Cymru

Pryder am effaith tai newydd ar gaeau chwarae Talacharn

BBC Cymru Fyw

Mae pryder yn Nhalacharn y gallai'r gymuned leol fod ar eu colled o ran cyfleusterau, wedi i gynlluniau newydd gael eu cyflwyno i adeiladu 42 o dai newydd.

Cafodd y cais newydd i adeiladu tai ger caeau rygbi a chriced y dref eu cyflwyno gan dirfeddianwyr lleol, Paul a Bethan Thomas.

Ond yn wahanol i gais blaenorol, nid yw'r un yma'n cynnwys cytundeb i ddarparu buddion i'r gymuned leol a'r clwb athletau lleol.

Mae dros 300 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cynllun newydd, ar y sail nad yw'n cynnig yr un manteision cymunedol.

Caeau chwarae
BBC

Pennaeth newydd i'r farnwriaeth

Twitter

Mae'r prif weinidog Theresa May wedi cyhoeddi mai'r Arglwydd Ustus Burnett fydd pennaeth nesa'r farnwriaeth yng Nghymru a Lloegr yn dilyn ymddeoliad yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, medd y Law Society Gazette.

Bydd yr Arglwydd Ustus Burnett yn dechrau yn ei swydd newydd fis Hydref.

View more on twitter

Heddlu'n apelio am wybodaeth wedi lladrad

ITV News

Oedi ar yr A55 tua'r gorllewin

Traffig Cymru

Pope yn ymuno â'r Cardiff Devils

Chwaraeon BBC Cymru

Mae tîm hoci iâ Cardiff Devils wedi arwyddo y blaenwr o Ganada, Matt Pope. Daw Pope i Gaerdydd o glwb Tohoku Free Blades yn Japan.

devils
Cardiff Devils

Amddiffyn rôl Cyngor Celf wedi adolygiad Llenyddiaeth Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae pennaeth Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi amddiffyn corff dan ei reolaeth sydd wedi ei feirniadu'n hallt gan adolygiad diweddar.

Dywedodd cadeirydd CCC bod adolygiad o waith Llenyddiaeth Cymru gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yn "siomedig tu hwnt".

Fe wnaeth yr adolygiad argymhell tynnu nifer o gyfrifoldebau gan Lenyddiaeth Cymru, a'u trosglwyddo i'r Cyngor Llyfrau.

phil george
BBC
Phil George yw cadeirydd CCC

Cau ysgol gynradd oherwydd salwch disgyblion

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod ysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi gorfod cau oherwydd 'salwach ymysg nifer o ddisgyblion.'

Fe gafodd rieni wybod bod yr ysgol Gynradd Brynmenyn ar gau ddydd Gwener er mwyn i'r ysgol gael ei glanhau.

Beiciwr modur arall wedi marw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod beiciwr modur fe mewn gwrthdrawiad ar yr A487 ym Mhantperthog ger Machynlleth ddydd Sadwrn diwethaf wedi marw yn yr ysbyty yn Abertawe.

Roedd y dyn yn ei 50au ac o ardal Sir Gaerhirfryn.

View more on twitter

Carcharu dau am gam-drin dofednod

RSPCA Cymru

Mae dau ddyn wedi'i carcharu am 16 wythnos yr un am gamdrin dofednod yn Gilfach Goch yn y Rhondda.

Mae Chase Alan English, 30 oed a Dean Evans, 27 oed hefyd wedi eu gwahardd am oes rhag cadw dofednod. Bydd rhaid i'r ddau dalu costau o £115 yn ogystal.

Fe wnaeth yr RSPCA fynychu rhandir yn y Gilfach Coch a darganfod dofednod mewn "cyflwr anaddas" ac yn "ymddangos yn llwglyd".

Heddiw mewn hanes....

Y Bywgraffiadur Cymreig

Pêl-rwyd: Cymru yn fuddugol yn erbyn Barbados

Twitter

Eisteddfod: Maes pebyll teuluol yn llawn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi bod y maes gwersylla teuluol ar gyfer yr ŵyl eleni’n llawn.

Gyda’r maes carafanau’n llawn ers misoedd, roedd yr Eisteddfod wedi parhau i gymryd archebion ar gyfer gwersylla, ond erbyn hyn, does dim modd archebu lle.

Meddai Elfed Roberts, “Diolch i bawb sydd wedi archebu lle ar gyfer yr Eisteddfod eleni. Roedd y galw am safleoedd carafán eleni’n uchel iawn, ac erbyn hyn rydan ni hefyd wedi llenwi pob un o’r ddau gant o safleoedd gwersylla oedd gennym ar gael ar y maes teuluol.

Carchar am drywanu

Wales Online

Mae dau berson wedi eu carcharu wedi i ddyn gael ei drywanu wrth yrru yn Y Barri.

Roedd Travish Furnish wedi trywanu'r dyn, ac fe gafodd saith mlynedd o garchar, tra cafodd ei gariad Demi Smart ei charcharu am bedwar mis am gynorthwyo troseddwr.

View more on twitter

Canslo sioe awyr yn y Trallwng

BBC Cymru Fyw

Mae sioe awyr ym Mhowys wedi’i chanslo flwyddyn nesaf oherwydd dwy flynedd o dywydd gwael yn olynol.

Mae Sioe Awyr Goffa Bob Jones sydd wedi cael ei chynnal yn y Trallwng am y 10 mlynedd diwethaf wedi'i chanslo ar gyfer 2018.

Dywedodd perchennog y maes awyr, Linda Jones bod "glaw trwm eleni a chawodydd cas yn 2016" wedi effeithio ar y niferoedd oedd wedi gostwng o 10,000 i 2,000 o bobl.

Awyren
BBC

Cyhoeddi carfan dan 16 Pêl-fasged Cymru

Twitter

Cymraes wedi marw mewn damwain

Heddlu De Cymru

Bu damwain rhwng tri cherbyd ar yr M42 ger Redditch brynhawn Sul diwethaf, ac mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi bod gyrrwr un o'r ceir - menyw o Ddinas Powys - wedi marw.

Roedd Ann Goddard yn 70 oed.

Dywedodd ei thelu ei bod yn "fam i dri, nain i saith, gwraig a chwaer-yng-nghyfraith a chyfaill i gymaint".

"Roedd yn byw am ei theulu a bydd coled enfawr ar ei hôl."

ann goddard
Llun teulu

'Dipyn o awyr las'

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd efo'r tywydd ar gyfer y prynhawn:

"Erbyn hyn ma'r cawodydd bron â chlirio yn llwyr, er mae'n para'n gymylog mewn rhannau helaeth ar hyn o bryd.

"Ond wrth i'r pnawn fynd yn ei flaen bydd 'na fylchau'n datblygu yn y cymylau felly bydd tipyn o awyr las p'nawn yma a gall y tymheredd gyrraedd rhyw 20C ar ei ucha'."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Oedi posib ar Pont Britannia

Traffig Cymru

Dim taith forol oherwydd pryderon diogelwch

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod taith ar long o Landudno i Ynys Manaw oedd i fod i ddigwydd dydd Llun nesa wedi cael ei chanslo oherwydd pryderon am ddiogelwch ym "moroedd tramor" Ynys Manaw.

View more on twitter

Cymrodoriaeth er anrhydedd i Coleman

Prifysgol Bangor

Mae rheolwr tîm pêl-droed Cymru, Chris Coleman wedi derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd gan adran gwyddoniaeth chwaraeon Prifysgol Bangor.

View more on twitter

Tocynnau parcio i wylwyr awyrennau

Daily Post

Mae gyrwyr oedd wedi parcio eu ceir ar ochr ffordd yr A470 ger Dolgellau wedi cael tocynau parcio gan yr Heddlu yn ôl y Daily Post.

Roedd nifer o geir wedi parcio ar ochr y ffordd rhwng Minffordd a Bwlch yr Oerddrws er mwyn tynnu lluniau o awyrennau'r Awyrlu oedd yn hedfan heibio.

Bwlch yr Oerddrws
wikipedia

Trip i Malta neu Awstria i'r Seintiau?

Twitter

Mae'r enwau wedi dod o'r het ar gyfer trydedd rownd rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

Os fydd Y Seintiau Newydd yn llwyddo i wyrdroi canlyniad cymal cyntaf yr ail rownd - fe gollon nhw 2-0 yn erbyn pencampwyr Croatia, HNK Rijeka - fe fyddan nhw'n wynebu naill ai Hibernians FC o Malta neu Red Bull Salzburg o Awstria.

View more on twitter

Buddugoliaeth i dîm hoci merched dan 21 Cymru

Twitter

Croesawu gwelliannau rheilffordd

BBC Cymru Fyw

Mae AC Gorllewin Clwyd, Darren Millar, wedi croesawu dechrau'r gwaith o wella'r rheilffordd rhwng gogledd-ddwyrain Cymru a Lerpwl.

Mewn prosiect gwerth dros £18m, mae'r cledrau a'r signalau ar ran o'r rheilffordd yn Halton, Sir Caer, yn cael eu hadnewyddu.

Mae disgwyl i'r gwaith arwain at drenau uniongyrchol rhwng Wrecsam a Lerpwl yn y diwedd.

Rheilffordd
BBC

Dwy o Gymru yng ngharfan pêl-fasged dan-18 Prydain

Twitter

Adeilad y Senedd ar stamp newydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae pensaernïaeth adeilad y Senedd yn cael ei ddathlu mewn casgliad newydd o stampiau.

Heddiw mae'r Post Brenhinol yn lansio 10 o stampiau sy'n dangos rhai o adeiladau mwyaf eiconig y DU.

Ymysg yr adeiladau eraill yn y casgliad mae Senedd Yr Alban yng Nghaeredin a'r Eden Project yng Nghernyw.

Y Senedd
BBC

Perchnogion Abertawe'n colli 'mynedd

Wales Online

WalesOnline sy'n adrodd bod perchnogion clwb pêl-droed Abertawe yn dechrau colli 'mynedd gyda chlwb Everton wrth iddyn nhw geisio denu Gylfi Sigurdsson.

Dywedodd y perchnogion na fydd Sigurdsson yn symud oni bai fod Everton yn talu'r swm gofynnol o £50m, ac maen nhw hefyd wedi rhybuddio'r clwb o Lannau Mersi i beidio torri'r rheolau drwy geisio cytuno ar dermau personol gyda'r chwaraewr cyn i'r ddau glwb gytuno ar ffi.

View more on twitter

Gostwng oed pleidleisio?

Twitter

Mae'r linc ar Twitter yn cyfeirio at flog sy'n argymell ystyried newid oed pleidleisio yng Nghymru.

View more on twitter

Yn dilyn cynllun peilot yn yr Alban.....

Wales Online

WalesOnline sy'n adrodd bod Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ystyried cynnig fyddai'n darparu tamponau neu gadachau misglwyf i ferched yn holl ysgolon uwchradd y sir.

View more on twitter

Cyfreithloni cyffuriau?

BBC Radio Cymru

Stadiwm y Principality rhy fach i Klitschko?

BBC Radio 5 live

Roedd sôn bod ail ornest rhwng Anthony Joshua a Wladimir Klitschko am gael ei chynnal yn Nigeria, Dubai neu Chaerdydd.

Ond yn siarad ar Radio 5 Live, dywedodd yr hyrwyddwr bocsio, Eddie Hearn, efallai y byddai Klitschko'n meddwl bod Caerdydd yn rhy fach i'r ornest, gan fod yr ornest gyntaf wedi bod yn Wembley.

joshua
Getty Images