Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Llai'n gwylio S4C ar deledu ac iPlayer
  2. Penodi prif weithredwr dros dro i'r Urdd
  3. Rhybuddion tywydd garw ar draws Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

Stormydd dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yma gyda newyddion cymysg iawn am dywydd heno a fory:

"Mae stormydd ar ei ffordd o Ffrainc, y rhain yn debyg o gyrraedd rhannau o'r de heno.

"Does dim disgwyl llawer o law ond fydd na ddigon o fellt a tharannau, wedyn y cawodydd trymion yn datblygu fwyfwy wrth i'r stormydd symud tua'r gogledd yn hwyr heno a dros nos.

"Mae rhybudd am fwy o stormydd fory, lle fydd na drochfa mewn mannau; ond fydd nifer o fannau yn osgoi'r stormydd yma, a fydd na 'sbeidiau braf eto fory."

Am eich rhagolygon lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Pwy sydd wedi symud i ble?

Sgorio, S4C

Gyda tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru yn dynesu, mae gwefan Sgorio wedi rhestru pob chwaraewr sydd wedi symud ers tymor diwethaf.

View more on twitter

Arestio dau yng Nghaerdydd dan y Ddeddf Terfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae dau berson o Gaerdydd wedi eu harestio dan y Ddeddf Terfysgaeth.

Mae dyn, 34, a dynes, 36, yn cael eu holi ar amheuaeth o ddosbarthu cyhoeddiadau terfysgol.

Cafodd tri adeilad yn y brifddinas eu chwilio.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Lee Porter bod yr heddlu'n dal i apelio am gymorth y cyhoedd wrth daclo eithafiaeth.

Oedi posib ar Pont Britannia

Traffig Cymru

Dim ysgol feddygol i Ogledd Cymru

James Williams

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Ysgol gynradd yng Ngwynedd yn cau am y tro olaf

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod ysgol gynradd yn ardal Bangor yn cau am y tro olaf.

Bydd disgyblion Ysgol Gynradd Glancegin yn symud i ysgol newydd ym mis Medi ar ôl 48 mlynedd ar y safle gwreiddiol.

Ysgol Glancegin
Google

Toriad pŵer yn Abergele

Scottish Power

Adeilad yn cwympo'n achosi oedi ar drenau

BBC Cymru Fyw

Bale yn sgorio eto

Twitter

OK dim ond ymarfer oedd o ar daith haf ei glwb Real Madrid, ond mae'r clwb wedi ystyried fod yr ergyd yn haeddu fideo ar twitter, felly dyma hi!

View more on twitter

Caniatáu stad o dai yn sir Conwy

Daily Post

Cwmni paneli o Gasnewydd yn mynd i ddwylo'r gweinyddwr

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr gyfarwyddwr Coilcolor wedi cadarnhau fod y cwmni'n bwriadu penodi gweinyddwr, ac y bydd 50 o staff yn colli eu gwaith.

Roedd y cwmni o Gasnewydd yn cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r paneli glas ac oren ar gyfer Ikea ac EasyJet, ond fe gafodd y busnes ei daro gan lifogydd fis Tachwedd y llynedd.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr, Dean Proctor fod eu banc wedi lleihau eu gorddrafft ychydig wythnosau'n ôl, a bod y cwmni wedi ei osod mewn categori arbennig am eu bod yn cael trafferth talu eu biliau.

Heddlu'n edrych ar gyflwr Carafanau'r Sioe Fawr

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod yr heddlu wedi rhybuddio y gallai carafanau nad sydd mewn cyflwr digon da gael eu hatal rhag mynd i mewn i faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd yr wythnos nesaf.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn annog pobol i wneud yn siŵr fod eu carafanau’n ddiogel ac yn addas i deithio cyn dechrau’r daith i Lanelwedd lle mae’r sioe yn dechrau ddydd Llun

Zohore'n aros?

BBC Camp Lawn

Newydd dorriHeddlu'n dod o hyd i gorff yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dod o hyd i gorff ar dir y tu ôl i westy'r Hand ar Ffordd Holt yn Wrecsam.

Fe ddaethon nhw o hyd i'r corff am tua 12:18 heddiw ac maen nhw'n trin y farwolaeth fel un heb esboniad.

Mae'r heddlu'n ceisio canfod pwy yw'r corff ac i ddod o hyd i berthnasau, ac mae crwner gogledd orllewin Cymru wedi cael ei hysbysu.

Dymchwel Cwmderi!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae peiriannau trwm yn brysur ar hyn o bryd yn dymchwel pentref Cwmderi!

Ond peidiwch â phoeni...dymchwel hen set y gyfres Pobol y Cwm yng Nghanolfan y BBC yn Llandaf, Caerdydd sydd yn digwydd.

Mae'r 'Cwm' go iawn wedi symud i ganolfan ddrama'r BBC ym Mae Caerdydd ers dros 5 mlynedd.

Peiriannau'n tynnu'r 'Cwm' yn ddarnau
BBC
Peiriannau'n tynnu'r 'Cwm' yn ddarnau

Cymylau ar eu ffordd!

Tywydd, BBC Cymru

Ry'n ni wedi son yn barod am rybudd gan y Swyddfa Dywydd am law trwm dros Gymru gyfan heno a fory...

Mae'r cyflwynydd tywydd Derek Brockway nawr wedi trydar fideo lloeren o'r cymylau ar eu ffordd o ogledd Ffrainc!

View more on twitter

Alarch yn clochdar!!

Clwb Pêl-droed Abertawe

Fel rhan o'r seremoni groeso mae chwaraewr canol cae newydd Abertawe, Roque Mesa, wnaeth arwyddo am £11m o Las Palmas wedi dangos ei ddoniau fel canwr.

View more on twitter

Cronfa i achub Y Cymro

Pobl Caerdydd

Yn ôl gwefan pobl Caerdydd fe fydd Cronfa Achub yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Mon er mwyn cefnogi’r ymgyrch genedlaethol i atgyfodi unig bapur newydd Cymraeg Cymru, Y Cymro.

Mae cwmni Tindle, cyhoeddwyr y papur wythnosol am ei werthu, a fis diwethaf aeth y papur ar werth mewn siopau am y tro olaf gan ddod a thraddodiad 85 mlynedd i ben.

Y Cymro
BBC

Llai yn gwylio S4C ar eu gwefan ac ar BBC iPlayer

BBC Cymru Fyw

Mae ymdrechion S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn llwyddo, meddai'r sianel, wrth i'w adroddiad blynyddol gael ei gyhoeddi.

Daw hynny er gwaethaf gostyngiad yng nghyfanswm y nifer sy'n gwylio rhaglenni ar wefan y sianel neu'r BBC iPlayer.

Yn ôl yr adroddiad, mae nifer y sesiynau gwylio ar S4C Arlein a'r iPlayer wedi gostwng i 7.6 miliwn yn 2016/17.

8.4 miliwn oedd wedi gwylio yn 2015/16.

s4c
BBC

Taro'r Post yn trafod cynllun datblygu tai

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Saith mlynedd o garchar am drywanu

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 22 oed wedi cael ei ddedfrydu i saith mlynedd o garchar am drywanu dyn arall yn ei gar.

Fe gafwyd Travis Furnish yn euog o achosi newid corfforol difrifol mewn gwrandawiad blaenorol. Cafodd cariad Furnish, Demi Smart, ei charcharu am bedwar mis am gynorthwyo troseddwr.

furnish
Heddlu De Cymru

S4C 'mewn argyfwng' medd academydd

Twitter

Llofruddiaeth Lynette White: Camgymeriad dynol wrth wraidd achos heddweision

BBC Cymru Fyw

Mae adroddiad annibynnol i sut wnaeth achos yn erbyn wyth plismon oedd yn rhan o ymchwiliad i lofruddiaeth Lynette White ddod i ben yn ddisymwth yn dweud mai "camgymeriad dynol" oedd y rheswm.

Mae'r adroddiad gan Richard Horwell QC yn dweud nad oedd bwriad i guddio unrhyw beth yn ymwneud a'r drosedd. Fe gafodd yr wyth eu cyhuddo o wrthdroi cwrs cyfiawnder fel rhan o ymchwiliad gan Heddlu De Cymru i'r drosedd.

Fe wnaeth y Swyddfa Gartref fynnu bod ymchwiliad yn 2011 o ganlyniad I "nifer o fethiannau" gan yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Lynette White
BBC

Darganfod 20 o garpiaid yn farw mewn acwariwm

BBC Cymru Fyw

Mae 20 o garpiaid wedi'u darganfod yn farw mewn acwariwm trofannol dan do yn Abertawe.

Fe gafodd y pysgod eu darganfod gan staff yn y Plantasia wedi marw mewn tanc dŵr oedd wedi'i wresogi.

Mae milfeddyg yn ymchwilio amgylchiadau marwolaeth y pysgod rhag ofn i bysgod eraill gael eu heffeithio.

Carp
Getty Images

Cyfle i leisio barn

Llywodraeth Cymru

Ar ôl cyhoeddi ei chynlluniau i adfer y ffordd o bleidleisio yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi ar y mater.

View more on twitter

Llofruddiaeth: Arestio ail ddyn

Made in Cardiff

Made In Cardiff TV sy'n adrodd bod ail ddyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn wedi ymosodiad yn Adamsdown, Caerdydd yr wythnos ddiwetha'.

View more on twitter

Dynes o Fôn wedi'i chyhuddo o drywanu ei gŵr

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod dynes o Ynys Môn wedi'i chadw yn y ddalfa wedi iddi gael ei chyhuddo o drywanu ei gŵr.

Fe fydd Mair Wyn Owen, 57 oed o Moelfre yn ymddangos mewn gwrandawiad yn llys y Goron Caernarfon ar 14 Awst.

Mae Mrs Owen yn cael ei chyhuddo o anafu ei gŵr, Keith Owen yn fwriadol ar 15 Gorffennaf.

Llys y goron Caernarfon
BBC

Galw am amgueddfa bêl-droed

Nation.Cymru

Mae erthygl ar wefan Nation.cymru heddiw yn pwysleisio'r angen i greu amgueddfa bêl-droed i Gymru yn Wrecsam.

View more on twitter

Llongyfarchiadau Rebecca

Twitter

Rebecca Sutton fydd yn chwifio'r Ddraig Goch ar ddechrau Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas.

View more on twitter

Yr Urdd yn penodi prif weithredwr dros dro

BBC Cymru Fyw

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi penodi prif weithredwr dros dro, wedi'r newyddion fod Sioned Hughes yn gadael ei swydd.

Mae Mai Parry Roberts wedi gweithio i'r mudiad fel dirprwy brif weithredwr a chyfarwyddwr busnes.

Mewn datganiad, dywedodd y mudiad y bydd "yn gweithio yn rhan amser yn y rôl hyd nes y bydd penodiad ar gyfer swydd y Prif Weithredwr".

Mai Parry Roberts oedd dirprwy brif weithredwr yr Urdd tan fis Rhagfyr 2016.

Mai Parry Roberts
BBC

Ar Taro'r Post heddiw . . .

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cymraes yn dylunio darn £2 newydd

BBC Cymru Fyw

Mae dyluniad menyw o dde Cymru wedi cael ei ddewis ar gyfer darn £2 newydd i goffáu 200 mlynedd ers geni'r awdures Jane Austen.

Mae Dominique Evans yn gweithio fel dylunydd yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant. Bydd y darnau arian yn ymddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf heddiw.

dwy bunt
Y Bathdy Brenhinol

S4C yn cyhoeddi adroddiad blynyddol

S4C

"Mae ymdrechion S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd ar lwyfannau newydd yn gweithio, sy'n newyddion da i'r sianel ac i'r iaith Gymraeg," meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C wrth gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y sianel ar gyfer 2016/17.

Mae'r adroddiad yn dangos fod y cynnydd o ran y defnydd o wasanaethau ar-lein S4C ar draws y DU wedi parhau eto yn ystod 2016/17, ond gyda phatrymau newydd yn datblygu wrth i S4C gynnig rhaglenni a chynnwys ar gyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter, yn ogystal â llwyfannau gwylio fel s4c.cymru a BBC iPlayer.

View more on twitter

Y Seintiau'n dal i gredu

Sgorio, S4C

Ar wefan Sgorio mae rheolwr dros dro y Seintiau Newydd yn ffyddiog y gallai'r Seintiau ennill yn erbyn Rijeka o Groatia heno.

Mae'r Seintiau 2-0 ar ei hôl hi wedi cymal cyntaf ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr.

View more on twitter

Glaw trwm iawn ar y ffordd

Rhybudd Melyn

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm iawn dros Gymru gyfan, gan gynnwys stormydd mellt a tharanau a'r posibilrwydd o lifogydd.

Mae'r rhybudd mewn grym o 16:00 heddiw tan 20:00 nos yfory!

View more on twitter

Mae'r hwyaid wedi symud!

Teithio BBC Cymru

Banc Datblygu £80m i fod yn 'hwb i fusnesau Cymru'

BBC Cymru Fyw

Bydd Banc Datblygu i Gymru yn cael ei lansio yn swyddogol heddiw.

Y bwriad yw defnyddio arian Llywodraeth Cymru i helpu busnesau i sefydlu a thyfu.

Fe ddaw hyn wedi beirniadaeth o Gyllid Cymru gan Lywodraeth Cymru am beidio cwrdd â gofynion ac anghenion busnesau bach.

arian
BBC

Pen-blwydd hapus Gruff

Twitter

Diolch i Wicipedia am ein hatgoffa am ben-blwydd un o gerddorion mwyaf adnabyddus ein gwlad.

View more on twitter
Gruff Rhys
BBC

Cwmni paneli o Gasnewydd yn mynd i ddwylo'r gweinyddwr

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr gyfarwyddwr Coilcolor wedi cadarnhau fod y cwmni'n bwriadu penodi gweinyddwr, ac y bydd 50 o staff yn colli eu gwaith.

Roedd y cwmni o Gasnewydd yn cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r paneli glas ac oren ar gyfer Ikea ac EasyJet, ond fe gafodd y busnes ei daro gan lifogydd fis Tachwedd y llynedd.

coilcolor
BBC