Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. 'Amhosib' i gynllun atal tlodi lwyddo
  2. 'Angen gwneud mwy i helpu ffermwyr ifanc'
  3. Argymell ymestyn rôl y Coleg Cymraeg

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y lliw byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

Glaw ar y ffordd heno

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd gyda rhagolygon y tywydd dros nos:

Mi fydd ‘na gyfnodau heulog i rannau helaeth o’r wlad cyn iddi nosi, ac yn dal yn sych am gyfnod heno, ond mi neith gymylu a chodi’n wyntog yn ystod yr oriau man, cyn i law ledu ar draws y wlad o’r de-orllewin. Y tymheredd heno ddim is na 14 gradd celsiws

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd

Darlun o'r Sioe ddydd Mawrth

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Heddiw mewn hanes

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

2.43m yn gwylio Cymraes yn ennill 'Love Island'

Twitter

Yn ol gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas, fe wnaeth 2.43m o bobl wylio Amber Davies a'i phartner Kem yn ennill 'Love Island' ar sianel ITV 2 neithiwr

View more on twitter

Llanc 19 oed 'ar goll yn y Sioe Fawr'

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod llanc 19 oed ar goll yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn parhau i geisio chwilio am James Corfield, 19, gafodd ei weld ddiwethaf ym Mar yr Aelodau ar y maes nos Lun.

Cafodd cyhoeddiad ei wneud amdano ar lwyfan y Clybiau Ffermwyr Ifanc brynhawn Mawrth.

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Maldwyn a theulu James hefyd wedi apelio am wybodaeth ar eu tudalennau Facebook.

James Crofield
CFFI Maldwyn

52,000 yn gwylio Eurovision ar S4C

Blog

Yn ôl gwefan Eurovoix mae S4C wedi cadarnhau bod 52,000 wedi gwylio cystadleuaeth Eurovision Choir of the Year ar S4C nos Sadwrn.

Fe wnaeth cyfartaledd o 20,000 wylio'r rhaglen gyda 52,000 yn gwylio am oleiaf tri munud.

Fe ddaeth Côr Merched Sir Gar â oedd yn cynrychioli Cymru yn ail yn y gystadleuaeth.

Cor Merched Sir Gar
Coleg Cerdd Sir Gar

Oedi posib ar Pont Britannia

Traffig Cymru

Fandaliaid yn targedu cofeb Ray Gravell

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod cofeb Ray Gravell yn Mynyddygarreg wedi cael ei fandaleiddio.

Mae 'Cofio Grav' wedi ei leoli y tu allan i Neuadd y Pentref i gofio am gyn chwaraewr Rygbi Y Sgarlets a Chymru o'r ardal.

Bu farw Ray Gravell yn 2007 yn 56 oed.

Yn ôl Wales Online mae paent gwyrdd wedi ei chwistrellu ar hyd y gofeb.

Yn ôl adroddiadau roedd Ceir a'r neuadd Bentref wedi'i dargedu gan fandaliaid.

Ray Gravelle
BBC

Gradd dosbarth cyntaf i ferch sy'n dioddef o diwmor yr ymennydd

North Wales Pioneer

Mae'r North Wales Pioneer yn adrodd bod myfyrwraig oedd yn dioddef o diwmor ar yr ymennydd wedi graddio o'r brifysgol gyda gradd dosbarth cyntaf.

Roedd Rachel Hughes o Gonwy yn 17 oed pan gafodd hi'r diagnosis.

Mae Ms Hughes bellach wedi derbyn ei gradd mewn Iechyd a gofal plant o Brifysgol Edge Hill, Sir Gaerhirfryn.

Ymgais gymunedol i ail agor tafarn

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod pentrefwyr mewn cymuned yn Nyffryn Nantlle yn gobeithio dod at ei gilydd i ail agor tafarn.

Ar un adeg roedd dros 30 o siopau yn Nhalysarn a thafarn yr Halfway oedd y busnes olaf yn y pentref i gau'r llynedd.

Nawr mae trigolion Talysarn yn gobeithio ail agor y dafarn sydd wedi "gadael bwlch yn y gymuned."

Tafarn yr Halfway
Google

Ydy hwn 'di talu am docyn?

Sioe Frenhinol Cymru

Dyma un ffordd o osgoi'r ciwiau ar yr A470 a'r A483 i gyrraedd y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd!

Parachute
BBC

Cau rhan o'r A40 wedi gwrthdrawiad

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod rhan o ffordd yr A40 wedi'i chau yn dilyn gwrthdrawiad.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car a beic modur rhwng Llanymddyfri ac ardal Halfway am 12:50 heddiw.

Mae'r gwasanaethau brys yno a bydd y ffordd ynghau am y tro.

Apelio am syniadau am enw ysgol newydd

Cyngor Sir Penfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn apelio am syniadau am enw ysgol Gymraeg newydd yn y sir.

Mae'r cyngor yn gofyn i ddisgyblion, rhieni a phobl leol gynnig syniadau ar gyfer enw i'r ysgol 3-16 oed yn Hwlffordd.

Pan fydd yn agor, bydd lle i 45 o blant ifanc iawn, 315 o blant oed cynradd, a 600 o blant oedran addysg uwchradd.

Gallwch ebostio eich awgrymiadau i Admin.glancleddau@pembrokeshire.gov.uk.

Comisiynydd yn gwadu 'camddefnyddio pŵer'

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd y gogledd wedi gwadu ei fod wedi gorfodi'r llu i roi'r gorau i anfon swyddogion i brotest ffracio yn Sir Gaerhirfryn.

Cyfaddefodd Arfon Jones fodd bynnag ei fod wedi gwneud ei farn gwrth-ffracio yn glir, gan ychwanegu y gallai fod wedi bod yn "ffactor".

Mae Mr Jones wedi cael ei gyhuddo gan ymgyrchwyr o blaid ffracio o "gamddefnyddio pŵer" wrth roi pwysau ar yr heddlu i wneud y penderfyniad.

Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi bod yn anfon un sarsiant a chwe chwnstabl i'r brotest, er mwyn cynorthwyo'r swyddogion lleol.

Arfon Jones
BBC

11 stôn mewn dwy flynedd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae Tracy Jones o Landysul wedi bod yn trafod colli dros 11 stôn mewn dwy flynedd gyda Cymru Fyw.

Dywedodd: "Fi wedi diodde' o gor-bryder ers blynyddoedd, ond roedd yr holl bwysau ro'n i wedi rhoi mlaen yn hala'r cyflwr yn waeth.

"Ro'n i wastad yn meddwl fod pobl yn chwerthin ar fy mhen i, ac o'n i'n llefen yn aml, a gofyn yr un hen gwestiwn.

"Pam fy mod i wedi gadael i bethau fynd mor bell â hyn?"

Tracy
BBC

Gwaith paratoi cyn cystadlu

Sioe Frenhinol Cymru

Gwyndaf Parry a'i dad Alun o Ynys Môn yn paratoi eu maharen Reyland cyn ei dywys at y beirniaid.

gwyndaf
BBC

Rhybudd i yrwyr aeth y ffordd anghywir drwy dwnel

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod Heddlu De Cymru wedi dweud bydd gyrwyr aeth y ffordd anghywir ar ffordd ddeuol yng Nghaerydd wedi "clywed ganddyn nhw".

Fe wnaeth rhai bobl yrru'r ffordd anghywir drwy dwnel Trebiwt pan oedden nhw'n wynebu oedi o tua 10 munud oherwydd digwyddiad.

Heddlu
BBC

Cadetiaid yr heddlu'n helpu ar faes y Sioe

Heddlu Dyfed Powys

Peiriannau'n dal sylw

Sioe Frenhinol Cymru

Mae Alaw, saith oed a Catrin, dwy, wedi bod yn mwynhau eistedd mewn peiriant Skid-Steer ac yn barod i wneud dipyn o waith ar faes y Sioe!

alaw a catrin
BBC

Y diweddara' i deithwyr

Teithio BBC Cymru

A4223 ym Mhontypridd: Traffig yn ciwio yn dilyn damwain ger cylchfan Stryd y Bont;

A470 a'r A483: Traffig trwm yn ardal y Sioe Frenhinol;

A5 Ffordd y Traeth ym Mangor: Gwaith ffordd yn achosi peth oedi;

A485 Abergwili: Oedi oherwydd gwaith ffordd.

Braf a chynnes i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

Braf a chynnes i'r rhan fwyaf yn ystod y prynhawn, ond cyfnodau cymylog yn bosib.

Er yn sych a braf, mae ambell gawod ynysig yn bosib yn y dwyrain.

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd.

Taro'r Post yn fyw ar faes y Sioe

BBC Radio Cymru

Michu yn diolch am yr atgofion

Twitter

Mae cyn ymosodwr Abertawe, Michu wedi trydar neges o ddiolch i gefnogwyr yr Elyrch ar ôl iddo ymddeol o'r gamp yn 31 oed.

View more on twitter

Ti neu chi?

BBC Cymru Fyw

Mae'n ddilema oesol yn y Gymraeg - ydych chi'n galw rhywun yn 'chi' neu'n 'ti'?

Dyma gwestiwn sy'n wynebu Cymry ers tro byd ac mae'n debyg fod yr ateb yn amrywio yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Ond mae arferion yn newid.

View more on twitter

Achub dynes oddi ar draeth Y Borth

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod hofrennydd achub wedi cludo dynes oedd yn wael oddi ar draeth Y Borth, Ceredigion bore ma.

Fe gafodd Gwylwyr y Glannau eu galw i'r traeth am oddeutu 08:00 i helpu dynes gafodd ei chanfod ar yr arfordir gydag aelodau o'i theulu.

Ar ôl i barafeddygon ei thrin fe gafodd ei chludo i Ysbyty Bronglais, Aberystwyth mewn hofrennydd.

Hofrennydd
BBC

£4.2m i greu canolfan i filfeddygon

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd y bydd canolfan newydd £4.2m i filfeddygon yn cael ei sefydlu yn Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth fydd yn arwain yr Hwb Milfeddygol, gyda'r nod o hyrwyddo ymchwil i ddiogelu iechyd dynol ac anifeiliaid.

Peirianwyr o Gaerdydd yn bencampwyr Fformiwla Myfyrwyr

Blog

Mae gwefan Eureka yn adrodd bod myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn dathlu wedi iddyn nhw gael eu coroni yn bencampwyr Prydeinig Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol Fformiwla Myfyrwyr 2017.

Mae'r gystadleuaeth yn herio myfyrwyr peirianneg i ddylunio, adeiladu a rasio car mewn blwyddyn.

Fe wnaeth mwy na 2,000 o fyfyrwyr o 24 o wledydd gymryd rhan.

Roedd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn nhrac rasio Silverstone.

Car rasio
BBC

Pencampwr Prydain yn cystadlu

Sioe Frenhinol Cymru

Mae Elgan Pugh o Lanuwchllyn, pencampwr bwyellwyr Prydain, wedi bod yn cystadlu yn y Sioe y bore 'ma.

Enillodd Elgan Bencampwriaeth Prydain yn 2015 a 2016.

elgan
BBC
Elgan ar y chwith, yn cystadlu yn Llanelwedd
elgan
BBC

Yr haul yn tywynu eto yn y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Mae hi'n ddiwrnod braf a chynnes eto yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

sioe
bbc

Set drenau go arbennig i Dylan!

BBC Cymru Fyw

Mae setiau trenau wedi bod yn deganau poblogaidd i blant dros y degawdau, ond mae un bachgen o Gymru wedi mynd cam ymhellach ar ôl cytuno i ofalu am orsaf yn Sir Benfro.

Dylan Allman, 10, yw'r person ieuengaf yng Nghymru i gytuno i ofalu am orsaf, ar ôl cymryd cyfrifoldeb o orsaf Treglarbes gyda'i dad.

Dywedodd: "Mae'n orsaf wych gyda dau blatfform a threnau'n pasio'n gyson felly dwi'n gobeithio y bydd pobl yn gweld sut y byddwn ni'n edrych ar ei hôl, ei chadw'n daclus, a'i gwneud yn le braf i bobl..."

Mae'r cynllun gyda Threnau Arriva Cymru yn golygu y gall gwirfoddolwyr gydweithio i wella cyfleusterau yn eu gorsafoedd lleol.

Dylan Allman
Trenau Arriva Cymru

Y Barri'n barod am her yr Uwch Gynghrair

Uwch Gynghrair Cymru

Mae gwefan Uwch Gynghrair Cymru wedi rhyddhau cyfweliad gyda rheolwr Y Barri, Gavin Chesterfield wrth i'r tîm baratoi i ddychwelyd i'r brif adran.

View more on twitter

Kangaroo Kid yn ôl wedi damwain

Sioe Frenhinol Cymru

Mae'r Sioe Frenhinol wedi cadarnhau y bydd y reidiwr beic modur, The Kangaroo Kid, neu Matt Coulter, yn ôl yn perfformio ar faes y sioe heddiw, a hynny wedi damwain yn ystod ei berfformiad ddoe.

Cafodd Coulter ei gludo i'r ysbyty ar ôl i un o'i driciau beic modur fynd o'i le.

Ond mae'n debyg bod y Kid wedi gwella o'r anaf ac yn barod i neidio eto.

Kangaroo Kid
BBC

Pryder am gynllun fflatiau newydd Bae Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Byddai cynlluniau i godi adeilad 24 llawr ar gyfer fflatiau, siopau a bwytai ym Mae Caerdydd yn dinistrio'r unig barc yn yr ardal, yn ôl ymgyrchwyr.

Mae'r datblygwyr, Associated British Ports (ABP), yn dweud y byddai Cei Dolffin yn golygu cannoedd o dai newydd, gan adfywio'r rhan honno o'r ddinas.

Ond mae gwrthwynebwyr y cynlluniau yn pryderu am golli ardal y parc, yn ogystal â'r effaith bosib ar yr Eglwys Norwyaidd gyfagos.

Argraff artist
BBC

Gwrthdrawiad Sir Benfro: Apêl am wybodaeth

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A4139 ym Maenorbŷr, Sir Benfro.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad am oddeutu 12:30 brynhawn Llun rhwng car Mercedes gwyn a seiclwr.

Fe gafodd y seiclwr ei gludo i'r ysbyty gan hofrennydd ac mae'n parhau mewn cyflwr sefydlog.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101.

Mwy o blant ysgol gynradd yn defnyddio banciau bwyd

ITV News

Mae ymchwil newydd yn dangos bod bron i hanner y plant sy'n defnyddio banciau bwyd yn ystod gwyliau'r haf o dan 11 oed, meddai ITV.

Yng Nghymru roedd cynnydd o 10% yn y pecynnau bwyd gafodd eu rhoi i blant rhwng Gorffennaf ac Awst 2016 o'i gymharu â'r misoedd blaenorol.

Banc bwyd
BBC

Abertawe'n gwrthod £40m am Sigurdsson

BBC Sport Wales

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi gwrthod cynnig o £40m gan Everton am y chwaraewr canol cae, Gylfi Sigurdsson.

Mae'r Elyrch eisiau £50m am y chwaraewr rhyngwladol, wnaeth sgorio naw o goliau'r tymor diwethaf.

Ni wnaeth Sigurdsson deithio gyda gweddill y garfan ar y daith i'r Unol Daleithiau oherwydd ansicrwydd am ei ddyfodol.

Gylfi
BBC

5,000 yn arwyddo deiseb 'cylch haearn'

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod 5,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu cerflun 'cylch haearn' yn Y Fflint.

Fe wnaeth y corff treftadaeth Cadw amddiffyn y cynllun ddoe, ar ôl i un AC ei alw'n "sarhad ar y genedl".

Cerflun 'cylch haearn' yn hollti barn

Dyn wedi marw ar ôl mynd yn sownd o dan gar

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dyn 54 oed wedi marw ar ôl mynd yn sownd o dan gar ym Maesteg neithiwr.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol Cymmer am tua 21:15 wedi adroddiadau bod dyn yn sownd o dan gar yr oedd yn gweithio arni.

Nid oedd modd i'r gwasanaethau brys achub ei fywyd. Mae'r crwner wedi cael gwybod.

Gwaith ffordd 'wedi costio £100,000' i fusnes

Daily Post

Mae rheolwr tafarn ym Mae Colwyn yn dweud bod gwaith ffordd ar hyd promenâd y dref wedi costio £100,000 iddo, a'i fod yn bwriadu dechrau achos llys yn erbyn y cyngor i geisio cael yr arian yn ôl.