Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Brexit yn 'gyfle i wella'r amgylchedd'
  2. Gwrthdrawiad: Bachgen 17 oed wedi marw
  3. TGAU Seicoleg: Dim darpariaeth Gymraeg

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Gwener am 08:00.

Noson sych i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd a'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad weddill y pnawn efo cyfnodau heulog, fe fydd 'na ambell gawod ynysig drom yn bosib.

Rhai o’r cawodydd yma yn parhau heno, ond mi fydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf. Y tymheredd yn 10 gradd celsiws ar ei isaf

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

Davies yn gorffen yn wythfed

BBC Camp Lawn

Yr enfys uwch ben swyddfeydd Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru

'Da a drwg' i aros yn yr undeb tollau

BBC Cymru Fyw

Mae yna elfennau da a drwg i aros fewn yr undeb tollau yn dilyn Brexit, medd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru.

Yn ôl Mark Drakeford, mae'r farn o fewn Llafur yn amrywio gan fod y sefyllfa mor niwlog ar hyn o bryd.

Mae llefarydd Llafur ar fasnach, Barry Gardiner wedi dweud y byddai aros o fewn y farchnad dollau yn "drychineb".

Ond mae'r arweinydd, Jeremy Corbyn wedi gwrthod diystyru'r posiblrwydd o barhau a'r aelodaeth.

Dai Davies yn rhad . . . . 47 mlynedd yn ôl

Blog

Mae cyfrif twitter The National Football Collection wedi rhoi llun o lythyr yn cadarnhau trosglwyddiad cyn golwr Cymru, Dai Davies o Abertawe i Everton yn 1970.

Fe gostiodd Dai Davies £20,000 i Everton . . .tipyn llai na'r ffigwr mae'r ddau glwb yn ei drafod am Gylfi Sigurdsson ar hyn o bryd.

View more on twitter

Apêl teulu am ddyn sydd ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Ymgyrch i gadw ysgol yn agored ym Môn

Daily Post

Mae ymgyrchwyr sy'n brwydro i gadw ysgol sy'n bodoli ers 400 mlynedd ar Ynys Môn wedi mynd a'i brwydr i swyddfeydd y cyngor sir yn Llangefni yn ôl y Daily Post.

Mae Cyngor Ynys Môn wedi dweud nad oes penderfyniad wedi ei wneud eto ynglŷn â dyfodol yr ysgol.

Ysgol Beaumaris
Google

Myfyrwraig y Gyfraith ar ei ffordd i Batagonia

Prifysgol Caerdydd

Yn ôl gwefan Prifysgol Caerdydd mae myfyrwraig ail flwyddyn y Gyfraith yng Nghaerdydd wedi derbyn ysgoloriaeth i astudio'r Gyfraith ym Mhatagonia.

Bydd Swyn Llyr yn teithio I Chubut yn yr Ariannin I weithio gyda Cynllun yr Iaith Gymraeg sy'n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig, Menter Iaith Patagonia a Cymdeithas Cymru-Ariannin.

Capten y Llewod yn rhoi i elusen

Twitter

Darlledu Gwyl Rhif 6 ar Sky

Huw Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Mae cwmni darlledu Sky wedi cyhoeddi y bydden nhw'n dangos uchafbwyntiau o Ŵyl Rhif 6 eleni ar sianel Sky Arts.

Mae Gŵyl Rhif 6 yn cael ei chynnal ym Mhentref Portmeirion yn flynyddol.

View more on twitter

Llanast. Siambols. Cawlach

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Llanast. Siambols. Cawlach.

Mae ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, wedi bod yn ystyried y cynllun arfaethedig ar gyfer cerflun Y Fflint.

Mae'n dweud bod rhai o fewn y blaid Lafur wedi gweld y gweinidog sy'n gyfrifol, Ken Skates, fel olynydd i Carwyn Jones. Ond "Mr Bean Llywodraeth Cymru" oedd disgrifiad un cyfaill ohono yn sgil digwyddiadau'r wythnos hon...

Cylch haearn
BBC

25 mlynedd o garchar am droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae pensiynwr wedi ei garcharu am 25 mlynedd am gyfres o droseddau rhyw dros gyfnod o ddegawd.

Cafwyd Raymond Hodges, 71 o'r Barri, yn euog o 24 o gyhuddiadau yn cynnwys treisio ac ymosod yn anweddus ym mis Mehefin.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd heddiw, dywedodd y barnwr bod Hodges wedi dangos "difaterwch didrugaredd" tuag at y dioddefwr.

Hodges
BBC

Agor ffordd yn dilyn gwrthdrawiad angheuol

Heddlu Gogledd Cymru

Brendan Rogers ar ei ffordd 'nôl i Abertawe

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cadarnhau y bydd Brendan Rogers a Brian Flynn yn dychwelyd i'r clwb, am gyfnod...

Bydd y ddau yn ymddangos mewn gêm arbennig i gydnabod cyfraniad cyn amddiffynnwr y clwb Alan Tate i'r Elyrch.

View more on twitter

Cynllun datblygu: Cynghorydd yn amddiffyn

Golwg 360

Ar Golwg360, mae'r cynghorydd sy'n gyfrifol am gynllunio ar Gyngor Gwynedd wedi bod yn ymateb i'r dadlau am Gynllun Datblygu Gwynedd a Môn.

Mae nifer o feirdd a llenorion amlwg Cymru ymhlith y rhai sydd wedi mynegi "pryder difrifol" am effaith y cynllun ar yr iaith a diwylliant.

Mae Dafydd Meurig wedi ysgrifennu blog gan ddweud ei bod yn "hollbwysig bod aelodau etholedig Gwynedd yn gwneud eu penderfyniad yn seiliedig ar y ffeithiau ac ar dystiolaeth".

Gobaith o gynyddu nifer chwaraewyr o Gymru

BBC Sport Wales

Mae prif weithredwr clwb criced Morgannwg yn dweud ei fod yn gobeithio cynyddu nifer y chwaraewyr o Gymru yn y tîm.

Aneurin Donald ac Andrew Slater yw'r unig ddau Gymro sydd ar ôl yn y tîm T20, wedi anafiadau i David Lloyd a Kiran Carlson.

Dywedodd Hugh Morris: "Ein huchelgais hirdymor yw cael y nifer uchaf o chwaraewyr lleol yn y tîm ac sy'n bosib."

Hugh Morris
BBC

Glaw ddim yn atal y torfeydd

Sioe Frenhinol Cymru

Mae'r cawodydd wedi dechrau yn Llanelwedd, a nifer wedi mynd tua'r newuadd fwyd am gysgod.

A bydde hi ddim yn ymweliad i'r sioe heb hufen ia!

glaw
BBC
HUfen ia
BBC

Cawodydd yn bosib

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y cawodydd ar eu trymaf yn y de a'r dwyrain y pnawn 'ma, gyda'r tymheredd yn 18C ar ei uchaf.

Heno mae disgwyl i'r cawodydd fod yn fwy ynysig, ond bydd hi'n parhau'n wyntog yn y gogledd orllewin.

Yn sych ar y cyfan dros nos, ond ambell gawod ysgafn yn bosib.

Am fwy cliciwch yma.

Heddlu'n chwilio am yrrwr yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod yr heddlu yng Nghaerdydd yn parhau i chwilio am yrrwr car wnaeth yrru i ffwrdd yn dilyn gwrthdrawiad gyda cherddwr ddydd Mercher.

Fe gafodd y BMW llwyd ei ddarganfod yn ardal Grangetown yn dilyn y gwrthdrawiad ar Heol Wood.

Daeth cadarnhad y bore 'ma nad oedd unrhyw un wedi'i arestio, wrth i'r dioddefwr barhau yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Rhaglen Hacio i ddod i ben

Golwg 360

Bydd rhaglen newyddion Hacio yn dod i ben, yn ôl Golwg360.

Dechreuodd y rhaglen yn 2000 fel ffordd o hyfforddi i newyddiadurwyr ifanc.

Mae S4C wedi dweud wrth Golwg360 bod penderfyniad i “ail-strwythuro adnoddau” ac y bydd cynnwys i bobl ifanc yn cael ei ddarparu ar-lein.

Hacio
BBC

Cau ffordd yr A477 yn Sir Benfro

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi bod ffordd yr A477 rhwng Doc Penfro a Carew wedi cau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad.

Does neb wedi'i anafu yn y digwyddiad.

Taro'r Post am y tro olaf yn Y Sioe eleni

BBC Radio Cymru

Parhau i chwilio am James Corfield

Twitter

Mae timau achub mynydd yn parhau i chwilio am James Corfield yn ardal Llanelwedd heddiw.

Mae Tîm Achub Mynydd Aberhonddu wedi trydar y lluniau yma yn gynharach.

View more on twitter

Cwest: Dyn wedi marw ar ôl i'w gwch droi drosodd

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod cwest wedi clywed sut y bu i ddyn 90 oed farw ar ôl i'w gwch droi drosodd.

Bu farw Arthur Roy Taylor ar ôl mynd ar goll yn y môr ger Gwbert. Roedd wedi gadael Clwb Hwylio Teifi yn gynnar fore Sadwrn 15 Ebrill.

Fe gafodd corff Mr Taylor ei ddarganfod ar draeth yn Llangrannog bythefnos yn ddiweddarach.

Arthur Taylor
Llun Teulu

10,000 yn arwyddo deiseb cylch haearn

BBC Cymru Fyw

Mae 10,000 o bobl bellach wedi arwyddo deiseb yn galw ar y corff treftadaeth Cadw i ailfeddwl ynglŷn â chynllun yng Nghastell Y Fflint.

Mae nifer wedi beirniadu cynllun i osod cerflun o gylch haearn yn nodi cestyll gafodd eu hadeiladu gan Loegr wrth iddyn nhw goncro Cymru.

Ddoe, dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai swyddogion yn ailedrych ar y cynllun cyn bwrw ymlaen.

cylch
BBC

Gwobr i Dei Tomos yn y Sioe Frenhinol

Sioe Frenhinol Cymru

Mae'r newyddiadurwr a chyflwynydd radio Dei Tomos wedi derbyn gwobr gan Undeb Amaethwyr Cymru am ei waith darlledu ym maes amaeth.

Mae Dei yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru, wrth iddo gyflwyno'r bwletin amaeth dyddiol.

Ar faes y Sioe yn Llanelwedd mae Mr Tomos wedi cael Gwobr Goffa Bob Davies, gan werthfawrogi cyfraniad y podlediad ar-lein.

Mae'r wobr, er cof am ohebydd Farmers Weekly Cymru a fu farw ym mis Tachwedd 2009, yn cael ei gynnig i'r person sydd wedi hyrwyddo proffil cyhoeddus ffermio yng Nghymru.

Dywedodd Dei Tomos wrth BBC Cymru Fyw: "Mae'n fraint i mi ennill y wobr hon a chael cydnabyddiaeth am fy ngwaith.

"Mae'n braf gallu dweud fod ein gwaith ar y podlediad wedi ymestyn allan i gynulleidfaoedd newydd."

Hefyd yn derbyn gwobrau gan UAC heddiw oedd y cyn Is Lywydd Brian Walters gyda gwobr fewnol yr undeb am wasanaethau i amaethyddiaeth, a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru am wasanaethau i amaethyddiaeth.

Dei Tomos
BBC

Ceffylau gwedd yn y prif gylch

Sioe Frenhinol Cymru

Ar ddiwrnod olaf y Sioe Frenihnol y ceffylau gwedd yw un o'r prif atyniadau, ac mae'r dorf wrth eu boddau'n eu gweld nhw.

ceffylau
BBC

Arfordir Cymru'n hafan i siarcod prin?

BBC Cymru Fyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dechrau ar brosiect i gasglu tystiolaeth am siarc prin yn y dyfroedd ar hyd arfordir Cymru.

Roedd y Maelgi (Angel Shark) yn gyffredin ar draws Ewrop ar un adeg, ond mae bellach ar restr goch yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur o greaduriaid sydd mewn perygl difrifol.

Dim ond o amgylch yr Ynysoedd Dedwydd y maen nhw i'w gweld yn aml erbyn hyn, ond dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer cynyddol o'r pysgod wedi eu gweld ar hyd arfordir Cymru.

Nawr, mae gwyddonwyr o CNC a Chymdeithas Sŵoleg Llundain yn cydweithio gyda physgotwyr ac eraill i geisio darganfod mwy am eu niferoedd.

Siarc
BBC

Cymylau glaw uwchben y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Mae hi wedi bod yn sych yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd y bore 'ma, ond mae'r cymylau tywyll uwchben yn bygwth glaw.

glaw
BBC

Diffyg TGAU seicoleg yn 'gwahaniaethu' yn erbyn y Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae diffyg cyfle i ddisgyblion Cymraeg astudio TGAU seicoleg yn "ddim byd llai na gwahaniaethu ieithyddol" yn ôl athro.

Dwy flynedd ers i CBAC benderfynu rhoi'r gorau i gynnig y cymhwyster oherwydd gostyngiad yn nifer yr ymgeiswyr, mae Chris Evans o Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam wedi llunio deiseb yn galw am degwch i ddisgyblion sydd eisiau astudio'r pwnc yn Gymraeg.

TGAU Seicoleg: 'Gwahaniaethu yn erbyn y Gymraeg'

Gwrthdrawiad Capel Curig: Mwy o wybodaeth

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o wybodaeth am y gwrthdrawiad yng Nghapel Curig lle bu farw dyn 17 oed y bore 'ma.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar yr A4086 rhwng Gwesty Penygwryd a Chapel Curig am tua 07:00.

Cafodd dynes 18 oed ei chludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol, ac mae pedwar o bobl yn yr ysbyty gydag anafiadau sydd ddim yn peryglu eu bywydau.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans bod un cerbyd ymateb brys a phedwar ambiwlans wedi eu gyrru i'r digwyddiad.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 06:30 a 07:00 y bore 'ma.

Gwrthdrawiad Capel Curig: Dyn wedi marw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod dyn 17 oed wedi marw mewn gwrthdrawiad yng Nghapel Curig y bore 'ma.

View more on twitter

Apelio am wybodaeth wedi lladrad yn Llanelli

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ar ôl i focs arian gael ei ddwyn o adeilad yn Llanelli dros benwythnos 22 a 23 Gorffennaf.

Cafodd y bocs ei gymryd o adeilad ar Heol y Doc Newydd rhwng 15:30 ar y 22ain ac 18:00 ar y 23ain.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

Targed 1m o siaradwyr yn 'ffug'

Nation.Cymru

Ar wefan Nation.Cymru, mae Tim Richards wedi ysgrifennu darn barn yn ymateb i darged Llywodraeth Cymru o sicrhau 1m o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae'n galw'r targed yn un "ffug" sy'n anwybyddu'r realiti mewn ardaloedd lle nad yw'r Gymraeg i'w chlywed o ddydd i ddydd.

Ond, meddai, mae cyfle i newid hynny, ac ap i ffonau symudol yw'r ateb yn ei farn o...

150 o swyddi dan fygythiad mewn ffatri

BBC Cymru Fyw

Mae cadarnhad bod 150 swyddi dan fygythiad yn ffatri Essentra yng Nghasnewydd.

Mae'r gweithwyr yn gwneud bocsys i anrhegion yn bennaf.

Ni fydd 110 o bobl sy'n gweithio ar safle IP4 agos yn cael eu heffeithio.

Galw am sicrwydd i gynllun ynni llanw

BBC Cymru Fyw

Bydd dau o gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad yn annog gweinidog Llywodraeth y DU i gymeradwyo cynlluniau ar gyfer morlyn Bae Abertawe mewn cyfarfod ddydd Iau.

Fe fydd Simon Thomas o Blaid Cymru a'r Ceidwadwr, Russell George, yn annog yr Ysgrifennydd Busnes Greg Clark i gefnogi'r prosiect ynni gwyrdd gwerth £1.3bn.

Yn ôl Mr Thomas gallai'r cynllun "roi hwb" i adfywio cymunedol arfordirol.

Morlyn
BBC