Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Oedi hir i rai cleifion iechyd meddwl
  2. Cyhuddo dynes o lofruddiaeth babi
  3. ACau yn galw am fwy o gyllid i S4C

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Da bo am y tro...

BBC Cymru Fyw

A dyna'r cyfan am ddiwrnod arall gan Lif Byw Cymru Fyw.

Byddwn yn ôl bore fory am 8 a'r newyddion diweddaraf.

Tan hynny, da bo chi.

'Cytundeb ffasiwn £500,000' i Amber wedi Love Island

Metro

Mae gwefan newyddion y Metro yn adrodd fod Amber Davies wedi ennill cytundeb gwerth £500,000 gyda chwmni ffasiwn, wedi iddi ennill cystadleuaeth Love Island.

Yn ôl adroddiadau, mae'r ferch o Ddinbych wedi cael ei bachu gan Motel Rocks, sy'n enwog am eu ffrogiau secwins.

Dywedodd ffynhonnell: "Mae Amber yn llysgennad perffaith i frand Motel, mae'n ifanc, yn hwyl ac mae ganddi steil personol dewr."

Amber Davies
ITV

Apêl wedi gwrthdrawiad yn Rhydaman

Heddlu Dyfed Powys

Cyhoeddi cynllun cartref cŵn £18m

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod cynlluniau ar gyfer cartref newydd i gŵn yng Nghaerdydd, fyddai'n costio £18m, wedi eu cyhoeddi.

Byddai lle i dros 150 o gŵn yng nghanolfan y Dogs Trust, os yw'n cael ei gymeradwyo gan gynghorwyr.

Byddai'n cynnwys canolfan ymwelwyr, canolfan filfeddygol, cyfleusterau hydrotherapi a neuadd chwarae fawr.

Noson wyntog ond sych i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sy'n cymryd cipolwg ar ragolygon y tywydd:

"Er y bydd hi’n dal yn wyntog wrth iddi nosi, mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o’r wlad efo ambell ysbaid heulog cyn i’r haul fachlud.

"Mi neith y gwynt ostegu rhywfaint heno, ond mae ‘na rai cawodydd gwasgaredig pellach yn debygol dros nos.

"Y tymheredd ddim is na 12 gradd selsiws heno."

Am fwy o fanylion, ewch i'r wefan dywydd.

Neil McEvoy'n ymddiheuro am dorri cod ymddygiad

BBC Cymru Fyw

Mae Neil McEvoy wedi ymddiheuro am drafod ymgyrch etholiadau lleol ei blaid mewn cynhadledd i'r wasg yn adeilad y Senedd.

Dydy ACau ddim i fod i ddefnyddio cyfleusterau'r Cynulliad ar gyfer ymgyrchu gwleidyddol.

Mae Mr McEvoy'n dweud ei fod yn derbyn ei fod wedi torri'r cod ymddygiad drwy wneud hynny.

Mae'r pwyllgor safonnau yn cynghori y dylai gael rhybudd ffurfiol.

Neil McEvoy
BBC

Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Galw am fwy o sicrwydd ariannol i S4C, pryder y bydd Abersoch heb feddygfa yn y dyfodol, a sbwriel yn creu smonach yn Aberystwyth - dyna i chi rai o'r straeon fydd yn cael sylw Nia Thomas ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6.

Nia Thomas
BBC

Cyhuddo 22 o bobl am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud fod 22 o bobl wedi eu cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A, fel rhan o ymchwiliad Ulysses dros y misoedd diwethaf.

Cafodd pobl eu harestio yn Aberystwyth, Llanelli yn ogystal ag ardarloedd yn y gogledd.

Mae wyth unigolyn gafodd eu harestio wedi eu rhyddhau tra'n parhau'n rhan o'r ymchwiliad.

Mae'r heddlu'n annog unrhyw un sy'n defnyddio cyffuriau Dosbarth A i chwilio am help a chefnogaeth, drwy gysylltu â Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed ar 03303 639 99.

Cyffuriau
Science Photo Library

Cau cilfannau parcio yn y Bannau'n cythruddo cerddwyr

BBC Wales News

Mae cilfannau parcio ym Mannau Brycheiniog wedi eu cau i'r cyhoedd er mwyn atal pobl rhag cael rhyw yn eu ceir yno.

Oherwydd cwynion gan y cyhoedd, mae Dŵr Cymru wedi gosod blociau concrid ger cronfa ddŵr Llwyn Onn i atal pob rhag parcio yno.

Ond mae rhai cerddwyr a physgotwyr yn anfodlon fod y blociau'n rhwystr iddyn nhw.

Llwyn Onn
Google

Gŵyl Indiaidd yn cau strydoedd Caerdydd dros y Sul

Golwg 360

Bydd gorymdaith yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd dros y penwythnos i ddathlu gŵyl Indiaidd y Ratha Yatra, medd Golwg 360.

Mae’r Ratha Yatra yn cael ei ddathlu mewn 500 o ddinasoedd ledled y byd, a dyma fydd y 12fed dathliad i gael ei gynnal yng Nghaerdydd.

Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn Neuadd y Ddinas ganol dydd, gyda gŵyl i ddilyn ym Mharc Bute.

Yatha
BBC
Mae'r Ratha Yatra yn un o'r gwyliau hynaf yn y byd

Rhybudd am haint o laeth amrwd

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae pobl fu'n yfed llaeth amrwd o fferm yng Ngheredigion wedi cael rhybudd i fod yn wyliadwrus wedi i achosion o haint campylobacter ddod i'r amlwg.

Roedd y llaeth heb ei basteureiddio o fferm Penlan y Môr yng Ngheinewydd ar werth yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ar y dydd Mercher, 26 Gorffennaf.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Chyngor Ceredigion yn ymchwilio i bedwar achos o'r haint sy'n gysylltiedig â llaeth o Benlan y Môr.

Yn y pedwar achos fe gafodd y llaeth ei brynu ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar ôl 1 Mehefin.

llaeth
BBC

Gast wedi ei dwyn o Gartref Cŵn Caerdydd

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn am gymorth y cyhoedd wedi i ast ddwyflwydd oed gael ei dwyn o Gartref Cŵn Caerdydd.

Fe aeth menyw i'r cartref ar Ystâd Ddiwydiannol Westpoint ddydd Mercher 2 awst a dangos diddordeb mewn rhoi cartref i'r ast Boxer croes o'r enw Fiona.

Fe aeth â'r ci am dro, ond ddychwelodd hi byth. Mae'r heddlu'n ymchwilio.

Fiona
Cyngor Caerdydd

Derek ar ei ffordd i Fôn

Twitter

Agor a gohirio cwest i farwolaethau hofrennydd

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaethau pump aelod o'r un teulu fu farw pan ddisgynnodd eu hofrennydd yn Eryri.

Cafodd Kevin a Ruth Burke, Donald a Sharon Burke a Barry Burke eu lladd pan ddaeth yr hofrennydd i lawr wrth iddyn nhw deithio o Milton Keynes i Ddulyn.

Fe gawson nhw eu darganfod ar fynyddoedd Y Rhinogydd ger Trawsfynydd ddiwedd mis Mawrth.

cwest
Llun Teulu
Ruth a Kevin Burke

Trawsblaniadau Dylan Hughes

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Ar ôl byw gyda chlefyd siwgr am 41 o flynyddoedd, mae Dylan Hughes wedi cael trawsblaniadau pancreas ac arennau.

Wrth sgwrsio gydag Aled Hughes ar ei raglen y bore 'ma, eglurodd sut mae ei fywyd wedi newid.

Ar ôl trawsblaniadau diweddar, mae Dylan Hughes yn egluro sut mae bywyd wedi newid

Teyrnged i'r actor Hywel Bennett

Independent

Independent

Mae ysgrif goffa ym mhapur yr Independent i'r actor Hywel Bennett, fu farw ar 25 Gorffennaf.

Cafodd ei eni yn y Garnant yn Sir Gaerfyrddin yn 1944, cyn i'w deulu symud i Lundain pan oedd yn ifanc.

Mae'n cael ei gofio am ei ran yng nghyfresi 'The Family Way' a 'Shelley', ac yn 1994, roedd yn un o'r actorion yn nrama 'Noson yr Heliwr' ar S4C.

Hywel Bennett
Getty

Ynys Môn: 'Byddwch yn ofalus o'r holl dractors!'

BBC Cymru Fyw

Cystadlu, pobl yn canu, hufen iâ ar y maes a George North, George North, George North!

Dyma rai o'r pethau mae plant Ynys Môn yn edrych ymlaen i'w gweld ar faes yr Eisteddfod.

Ac mae ganddyn nhw ambell i air o gyngor ar gyfer y rhai sy'n teithio i'r Brifwyl!

Plant Ynys Môn yn estyn croeso cynnes i fro hyfryd Eisteddfod 2017

Tyrau yng Nghasnewydd yn methu profion cladin pellach

BBC Cymru Fyw

Mae gorchudd waliau sy'n debyg i'r math sydd ar dyrau yng Nghasnewydd wedi methu profion diogelwch pellach.

Dangosodd profion llawn nad oedd y cladin, oedd yn cyfuno alwminiwm a gwlân, yn ddigon i atal tân rhag lledu.

Roedd gorchudd y tyrau 11 llawr, sy'n eiddo i Newport City Homes, wedi methu profion blaenorol ym mis Gorffennaf.

Diogelwch
Google

Abertawe'n llygadu asgellwr Gwlad Belg

BBC Camp Lawn

Rhy hwyr i hawlio gwobr o £1m

BBC Cymru Fyw

Mae hi bellach yn rhy hwyr i bwy bynnag brynodd docyn loteri ym Merthyr Tudful fis Chwefror i hawlio gwobr o £1m.

Fe gafodd y tocyn ei brynu ar 3 Chwefror, ac roedd gan y prynwr tan ddoe - 2 Awst - i'w hawlio.

Ond dyw'r newyddion ddim yn ddrwg i gyd - bydd yr arian, a'r llog arno, nawr yn cael ei drosglwyddo i brosiectau sy'n cael eu noddi gan y Loteri Genedlaethol.

Loteri
BBC

Prynu sŵ yn 'gwireddu breuddwyd' teulu o Gaint

The Daily Mail

Mae'r Daily Mail yn adrodd hanes teulu o Gaint sydd wedi prynu sŵ yng Ngheredigion.

Fe benderfynodd Dean Tweedy a'i wraig Tracy godi pac a symud gyda'u tair merch i'r "Animalarium" yn Borth yng Ngheredigion, ac maen nhw nawr yn gofalu am 300 o anifeiliaid gan gynnwys nadredd, llewod, crocodeiliaid a chrwbanod.

"Mae hyn yn gwireddu breuddwyd i'r plant sy'n caru pob munud", medd Mr Tweedy

Animalarium
BBC

Dyn yn cwyno am lun 'anffafriol' mewn apêl heddlu

BBC Cymru Fyw

Mae dyn y mae'r heddlu yn chwilio amdano wedi gofyn i swyddogion dynnu ei lun o apêl ar Facebook, oherwydd nad yw'n hoff o'r llun ohono.

Fe wnaeth Heddlu De Cymru roi llun o Wayne Esmonde, 35 o Fforest-fach, Abertawe, ar yr apêl fel rhan o ymchwiliad i ymosodiad honedig.

Ond yn rhoi sylw ar y dudalen, dywedodd Mr Esmonde: "Fi yw hwn. Ddim yn llun da ohonaf.

"Byddwn yn gwerthfawrogi petai chi'n tynnu'r post i lawr. Dieuog nes bod prawf o euogrwydd."

Dywedodd yr heddlu y byddai'r post yn parhau ar y wefan tan i swyddogion ddod o hyd i Mr Esmonde.

Esmonde
Heddlu De Cymru

Tywydd sychach y pnawn 'ma

Tywydd, BBC Cymru

Pnawn sych i lawer gyda chyfnodau heulog ond cawodydd gwasgaredig yn bosib, yn enwedig yn y dwyrain.

Y gwynt yn hyrddio hyd at 40mya ger yr arfordir ac ar dir uchel.

Y tymheredd yn 21C ar ei uchaf heddiw.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Taro'r Post: Cartrefi cyfrwng Cymraeg i ddinasyddion hŷn?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

A ddylen ni ddarparu cartrefi cyfrwng Cymraeg ar gyfer dinasyddion hŷn? Dyna un o'r cwestiynau ar Taro'r Post nawr.

Cofiwch gysylltu â Garry ar 03703 500 500

View more on twitter

Carcharu dyn ddringodd Kilimanjaro am dwyll budd-daliadau

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth ddringo i gopa Kilimanjaro ac ennill triathlon tra'n hawlio budd-daliadau anabledd wedi cael ei garcharu am 20 wythnos am dwyll.

Roedd Mark Lloyd, 33 o Ynysybwl yn Rhondda Cynon Taf, yn honni nad oedd yn gallu cerdded mwy na 50 metr gan fod disg yn ei gefn o'i le.

Fe hawliodd dros £6,500 mewn budd-daliadau rhwng Hydref 2014 a Chwefror 2016.

mark lloyd
bbc

Merched Cymru yn paratoi at Cwpan y Byd

Twitter

Gyda tîm rygbi merched Cymru yn hedfan allan i Iwerddon y penwythnos yma ar gyfer Cwpan y Byd 2017, mae Undeb Rygbi Cymru wedi trydar llun o'r dyn sydd wrth y llyw yn ei ddyddiau chwarae, y rheolwr Rowland Phillips.

View more on twitter

Pobl Cymru'n 'gwylio mwy o deledu' na gweddill y DU

Golwg 360

Mae pobl yng Nghymru yn gwylio hanner awr yn fwy o deledu bob dydd na gweddill y Deyrnas Unedig, yn ôl ymchwil diweddar, medd Golwg360

Yn ôl ymchwil gan Ofcom, mae pobl yma'n gwylio pedair awr o deledu bob dydd, o’i gymharu â 3 awr 32 munud ar gyfartaledd yng ngwledydd eraill Prydain.

Mae’n debyg bod y nifer sy'n gwylio’r teledu yn gostwng yn araf, ond mae ei boblogrwydd yn parhau i fod yn gryf yng Nghymru oherwydd oedran hŷn y gynulleidfa.

Gwylio teledu
Thinkstock

Llofruddiaeth Bangor: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 54 oed o Wynedd wedi ymddangos mewn llys wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth Elizabeth Mary Jordan ym Mangor.

Cafodd Paul Martin Jordan, ei chyn wr o'r Felinheli, ei gadw yn y ddalfa gan ynadon Caernarfon.

Fe wnaeth siarad ond i gadarnhau ei fanylion yn ystod y gwrandawiad byr, ac mae disgwyl iddo ymdangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yfory.

Cafodd Ms Jordan, oedd hefyd yn cael ei hadnabod fel Betty, ei darganfod yn farw mewn tŷ ar ffordd Trem y Garnedd, Maesgeirchen ddydd Llun.

Elizabeth Jordan
BBC

Dolan eisiau 'arferiad o ennill'

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus mae chwaraewr newydd Casnewydd, Matty Dolan, wedi dweud ei fod eisiau gweld yr Alltudion yn datblygu arferiad o ennill.

Mae disgwyl i Dolan gymryd drosodd gan Mark Randall yng nghanol y cae i Gasnewydd, ac mae ganddo brofiad o chwarae yn Adran 1 gyda Yeovil Town a Bradford City.

Roedd Casnewydd yn yr 22ain safle yn Adran 2 y llynedd, ac yn y tymor blaenorol, ac mae Dolan yn gobeithio osgoi brwydr yn y gwaelodion y tymor yma.

dolan
Getty Images

Carcharu pysgotwr wedi marwolaethau carbon monocsid

BBC Cymru Fyw

Mae perchennog cwch pysgota o Aberdaugleddau wedi ei garcharu ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o fod a chwch anniogel yn ei feddiant ac o fethu a sicrhau cynnal a chadw diogel o'r popty nwy.

Bu farw dau aelod o griw cwch yr Eschol o wenwyn carbon monocsid yn 2014.

Cafodd Timothy Bowman Davies, 45 oed, ei ddedfrydu i 15 mis dan glo.

Dynes yn y llys wedi ei chyhuddo o lofruddiaeth babi

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Shotton yn Sir y Fflint wedi ymddangos mewn llys wedi ei chyhuddo o lofruddio ei babi saith wythnos oed y llynedd.

Cafodd Hannah Turtle, 22, hefyd ei chyhuddo o dri chyhuddiad o gam-drin babi a dau o roi gwenwyn i'r plentyn.

Clywodd Llys Ynadon Wrecsam fod Ms Turtle bellach yn byw yn Ysbyty Llanarth yn Y Fenni.

Mae hi wedi ei chadw yn yr ysbyty tan yfory pan fydd yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Hannah Turtle
BBC

Gofyn am eich barn ar ddulliau pleidleisio

Llywodraeth Cymru

Un ymgeisydd UKIP yn 'rhy eithafol'

BBC Wales News

Mae un o'r ymgeiswyr i fod yn arweinydd nesaf UKIP yn "rhy eithafol" i sefyll ar gyfer y swydd, yn ôl un o ACau'r blaid.

Mae Anne Marie Waters wedi disgrifio Islam fel rhywbeth drwg.

Yn ôl David Rowlands, fydd yn cadeirio hystings i'r ymgeiswyr i arwain y blaid yng Nghasnewydd, nid dyna'r ddelwedd mae UKIP ei eisiau.

Dywedodd Ms Waters bod y blaid yn ceisio ei "hynysu".

Anne Marie Waters
BBC

Darganfod corff ger y rheilffordd

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn dweud bod corff wedi ei ddarganfod ger y rheilffordd rhwng Caerdydd a Phen-y-bont.

Roedd oedi mawr i wasanaethau y bore 'ma.

View more on twitter

Dysgwr y Flwyddyn 2017: Adnabod Hugh Brightwell

BBC Cymru Fyw

Yn ystod Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2017 yn cael ei gyhoeddi. Pedwar sydd wedi dod i'r brig.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn eu holi i ddod i'w hadnabod yn well.

O Ellesmere Port y daw Hugh Brightwell.

Mae Hugh wedi cael cyfle i ymarfer ei Gymraeg yn ei siop leol

Cofio Twin Town wedi 20 mlynedd

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar y Post Cyntaf y bore 'ma roedd yr actor William Thomas yn hel atgofion am ei rôl fel Bryn Cartwright yn Twin Town.

Mae'r ffilm eiconig yn dathlu ei 20 mlwyddiant eleni.

William Thomas oedd yn chwarae rhan Bryn Cartwright

Rhai o ardaloedd band eang arafaf y DU yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae adroddiad yn dangos bod saith o'r 20 o etholaeth seneddol sydd â'r cysylltiad band eang arafaf ar draws y DU yng Nghymru.

Mae Grŵp Seilwaith Prydain yn cael ei gefnogi gan nifer o Aelodau Seneddol Cymreig ac yn cael ei gadeirio gan Grant Shapps AS, ac mae'n cynnwys ASau sy'n ymgyrchu i hyrwyddo gwell isadeiledd ar draws y DU.

Roedd yr adroddiad yn dangos bod Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Sir Drefaldwyn a Cheredigion yn y 10 uchaf o etholaethau seneddol gyda'r cyflymder band eang arafaf.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod yr adroddiad yn "gamarweiniol" gan nad yw'n tynnu sylw at "argaeledd gwasanaethau band eang cyflymach".

Broadband
BBC

Newydd dorriCyhuddo dynes o lofruddiaeth babi

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Sir y Fflint wedi ei chyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth babi y llynedd.

Daw y cyhuddiad wedi ymchwiliad heddlu i farwolaeth James Hughes, oedd yn saith wythnos oed ac o Shotton.

Bu farw ar 13 Mehefin ar ôl cael ei gludo i ysbytai yng Nghaer a Lerpwl.

Mae Hannah Turtle, 22 ac o Shotton, wedi ei chyhuddo o'i lofruddio a bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Wrecsam yn ddiweddarach.