a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Brexit yn 'bygwth porthladdoedd Cymru'
  2. Sir Fynwy eisiau Eisteddfod arall
  3. Llofruddiaeth Bangor: Dyn yn y Llys

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - ond nid am yr wythnos.

Mi fyddwn ni nôl rhwng 10:00 a 18:00 ddydd Sadwrn a ddydd Sul, wrth i ni ddod â'r diweddaraf i chi o faes yr Eisteddfod ar Ynys Môn.

Bydd y llif byw dyddiol hefyd yn rhedeg o 08:00 nes 18:00 drwy gydol yr wythnos nesaf.

Tan hynny, noswaith dda!

Glaw dros nos yn y gorllewin

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths-Davies sydd â'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

"Bydd hi'n noson sych i'r mwyafrif, er bydd rhai cawodydd gwasgaredig.

"Dros nos bydd rhagor o gawodydd trymion yn lledu o'r gorllewin, gyda'r rhain ar eu tryma' dros Wynedd ac ar hyd Bae Ceredigion. Y tymheredd isa'n 12C."

Am y diweddaraf yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Creadur chwedlonol yn y cymylau?

BBC Cymru Fyw

Ydych chi'n gweld siap unrhyw greadur chwedlonol yn llun hwn o gymylau uwchben Y Barri?

Wel, yn ôl Tina Haydon, oedd yn cerdded ar draeth cyfagos gyda'i gŵr Garry, mae'n ymdebygu i ddraig.

Beth 'dych chi'n feddwl? Ydi Tina'n gweld pethau, neu ydi'r llun yn tân-io'r dychymyg?

draig cwmwl
Tina Haydon
Maen nhw 'run sbit!

Ailenwi cwrw ar ôl criw o offeiriaid

ITV Cymru

Mae ITV yn adrodd fod tafarn yng Ngaerdydd wedi ailenwi cwrw ar ôl grŵp o offeiriaid.

Daw hynny yn dilyn camgymeriad yn gynharach yn yr wythnos pan wnaeth aelod o staff y City Arms wrthod gadael i'r criw ddod i mewn i'r dafarn.

Dywedodd nad oedden nhw'n caniatáu i grwpiau mewn gwisg ffansi ddod i yfed yno - cyn sylwi ar y camgymeriad.

Maen nhw nawr wedi ailenwi eu cwrw 'Rev James' yn 'Thirsty Priests' fel ymddiheuriad i'r offeiriaid.

offeiriaid
Wales News Service
Roedd yr offeiriaid wedi mynd am ddiod i ddathlu ordeiniad un ohonynt

Newyddion da i EEisteddfodwyr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Digon o snapchats a lluniau Instagram o'r Babell Lên a Chaffi Maes B eleni mae'n debyg!

View more on twitter

'Angen mwy o swyddogion o leiafrif ethnig yng Ngwent'

BBC Cymru Fyw

Mae prif gwnstabl newydd Heddlu Gwent wedi dweud ei fod eisiau recriwtio mwy o swyddogion o gefndiroedd lleiafrifol.

Dywedodd Julian Williams mai'r bwriad oedd "gwella'r cysylltiad" gyda'r cyhoedd.

Yn 2016 dim ond 2% o swyddogion y llu oedd yn dod o gefndir du neu leiafrif ethnig, o'i gymharu â 4% o boblogaeth Gwent.

julian williams
Heddlu Gwent
Cafodd Julian Williams ei ddyrchafu i'r swydd yr wythnos hon

Trefnu gŵyl annibynniaeth 'cyntaf Cymru'

Nation.Cymru

Mae mudiad YesCymru yn dweud eu bod am gynnal Gŵyl Annibynniaeth am y tro cyntaf ym mis Medi.

Dywedodd y trefnwyr y byddai'n cynnwys barddoni, canu, comedi a sgyrsiau yn ystod y dydd, gyda gig yn y nos.

Bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd, gyda gŵyl debyg hefyd yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon ar yr un diwrnod.

Pa ffordd i Fodedern?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Angen cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd maes yr Eisteddfod ym Modedern? Dyma ganllaw handi!

View more on twitter

Carcharu treisiwr o Gastellnewydd Emlyn am 19 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o ardal Castellnewydd Emlyn wedi ei garcharu am 19 mlynedd am dreisio dwy ferch yn eu harddegau.

Fe wnaeth Stephen Alan Evans, 54, wadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn, ond fe wnaeth rheithgor yn Llys y Goron Abertawe ei ganfod yn euog.

Clywodd y llys fod Evans wedi dweud wrth un o'r merched nad oedd pwrpas iddi ei wrthsefyll gan ei fod yn rhy gryf iddi.

Bydd yn rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw pan fydd yn cael ei ryddhau o'r carchar.

Cyhoeddi gornest nesaf Liam Williams

BBC Camp Lawn

Bydd enillydd yr ornest yn cael y cyfle i ymladd am deitl pwysau is-ganol WBO y byd.

View more on twitter

Ymosodiad ar ddynes yn Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddynes yn Wrecsam ddydd Iau.

Roedd y ddynes, sydd yn ei 20au, yn cerdded ar hyd Ffordd Holt ger hen dafarn Greddington yn y dref pan wnaeth dyn mewn cerbyd 4x4 du neidio allan a gafael ynddi.

Llwyddodd i ddianc heb gael ei hanafu, ac mae'r heddlu'n apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad i gysylltu â nhw.

Barnwr yn beirniadu helwyr pedoffiliaid wedi achos

BBC Wales News

Mae barnwr wedi beirniadu helwyr pedoffiliaid ar ôl i achos llys yn erbyn troseddwr rhyw honedig ddod i ben.

Dywedodd David Poole wrth Lys y Goron Caerdydd ei fod wedi dal Adnan Khalid, 27, gafodd ei gyhuddo o geisio meithrin perthynas â merch 14 oed.

Ond cafodd Mr Poole, 38, ei gyhuddo o roi tystiolaeth gamarweiniol yn yr achos yn erbyn Mr Khalid.

Fe wnaeth y barnwr Thomas Crowther QC nodi rheithfarn ddieuog, gan feio'r grŵp hela pedoffiliaid am fethiant yr achos.

david poole
BBC
Mae David Poole wedi dweud nad oes gan yr heddlu ddigon o adnoddau i ddal troseddwyr rhyw ar-lein

Carcharu pennaeth cwmni am dwyllo cwsmeriaid

Cyngor Abertawe

Mae pennaeth canolfan alw yn Abertawe wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl cyfaddef i bedwar cyhuddiad o redeg busnes twyllodrus.

Cafodd Clive Davies, 43, hefyd ei ganfod yn euog o reoli cwmni pan oedd eisoes wedi'i wahardd fel cyfarwyddwr.

Roedd Green Streak Energy Ltd wedi bod yn cysylltu â phobl yn cynnig arbed arian ar eu biliau ynni, ond yn cymryd taliadau ac yna'n gwneud nesaf peth i ddim gwaith.

Dywedodd aeloda cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau'r Amgylchedd, Mark Thomas, fod Davies yn "manteisio ar bobl fregus a hŷn gan amlaf er mwyn ceisio eu twyllo".

Disgwyl 6,000 yng ngêm agoriadol Wrecsam

Golwg 360

Mae sôn fod Wrecsam yn disgwyl 6,000 o gefnogwyr ar gyfer gêm agoriadol eu tymor nhw ddydd Sadwrn.

Dywedodd cyn-chwaraewr y clwb, Waynne Phillips wrth Golwg360 ei fod yn gobeithio mai'r tymor yma fydd yr un mae'r clwb yn sicrhau dyrchafiad.

"Ar ôl deg gêm cawn wybod mwy – sut bydd y chwaraewyr newydd wedi setlo a phwy fydd yn brwydro am y safleoedd uchel," meddai.

ntumba massanka
Rex Features
Mae Ntumba Massanka yn un o'r chwaraewyr sydd wedi arwyddo i Wrecsam dros yr haf

Dau gyn-chwaraewr yn ymuno â staff y Gleision

BBC Sport Wales

Mae cyn-chwaraewyr Cymru, Nicky Robinson a Richie Rees wedi ymuno â staff hyfforddi'r Gleision.

Bydd Rees yn hyfforddi'r olwyr, tra bod Robinson yn gweithio fel hyfforddwr cicio.

Fe wnaeth y ddau chwarae cyfanswm o 232 o gemau dros y rhanbarth.

nicky robinson
Huw Evans Picture Agency

Carchar am dyfu gwerth £1.5m o ganabis

South Wales Argus

Mae dau ddyn wnaeth ganiatáu i werth £1.5m o ganabis gael ei dyfu mewn canolfan hamdden yng Nghasnewydd wedi eu carcharu am dros 10 mlynedd, meddai'r Argus.

Roedd 132kg o'r cyffur wedi ei dyfu, fyddai werth hyd at £1.5m ar y strydoedd.

Dos ymaith yn ôl i Lôn Las

BBC Cymru Fyw

Yn barod ar gyfer dechrau'r Eisteddfod, mae'r digrifwr Steffan Alun wedi bod yn pwyso a mesur elfennau pwysig o'r Brifwyl.

Mae selebs, stiwardiaid a beirniaid yn ei chael hi!

Atal gwobrau, stiwardiaid a selebs. Rhai o'r pethau sy'n dwyn sylw'r digrifwr Steffan Alun

Dau Gymro Cymraeg yn rhedeg y marathon

BBC Camp Lawn

Bydd y ddau Gymro'n rhedeg yn y marathon am 10:55 fore Sul - pob lwc iddyn nhw!

View more on twitter

Barrow yn ffarwelio ag Abertawe

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae'r asgellwr Modou Barrow wedi rhoi teyrnged i gefnogwyr Abertawe yn dilyn cadarnhad ei fod wedi symud i Reading.

Dywedodd y byddai'n edrych yn ôl gyda balchder ar ei gyfnod gyda'r Elyrch, ble sgoriodd ddwywaith mewn 55 gêm.

View more on twitter

Cwis: Ateb y Galw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae colofn Ateb y Galw wedi cyrraedd carreg filltir arbennig gan fod 150 o enwogion Cymru bellach wedi rhannu eu cyfrinachau gyda chynulleidfa Cymru Fyw.

Mae cyflwynwyr, actorion, chwaraewyr rygbi a phêl-droed, academyddion a beirdd ymhlith y bobl sydd wedi ateb ein cwestiynau.

Ond faint o sylw oeddech chi'n ei gymryd o'u hatebion? Rhowch gynnig ar ein cwis.

AyG
BBC

Carcharu troseddwr rhyw o Landeilo

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Landeilo wedi cael ei garcharu am chwe blynedd am droseddau rhyw hanesyddol.

Cafodd Albert John Vaughan Williams, 52, ei ganfod yn euog o sawl trosedd yn erbyn bechgyn yn eu harddegau, ac o un cyhuddiad o fygwth tyst.

Fe ddigwyddodd y troseddau rhwng 1995 a 2015, ac fe gafodd Williams ei arestio ym mis Hydref 2015.

albert williams
Heddlu Dyfed Powys

Ergyd i Gaerdydd cyn dechrau'r tymor newydd

BBC Sport Wales

Newyddion drwg i Glwb Pêl-droed Caerdydd cyn dechrau'r tymor newydd...

Mae'n bosib y bydd Kadeem Harris yn methu chwarae am rai misoedd.

View more on twitter

Angen cyflwyniad i gartref yr Eisteddfod eleni?

Twitter

Cyhuddo ymgyrchydd diogelwch ffordd o yrru'n beryglus

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd fod ymgyrchydd diogelwch ffyrdd wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo anafu dyn drwy yrru'n beryglus.

Mae Ian Spiller, 35 o Ben-y-bont, yn wynebu cyhuddiadau o achosi anaf drwy yrru'n beryglus, gyrru'n beryglus, a pheidio â stopio yn dilyn gwrthdrawiad.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar 11 Chwefror eleni pan wnaeth ei gar Audi A5 daro Karl Davies ym Mhen-y-bont.

Mae Mr Spiller wedi'i ryddhau ar fechnïaeth nes y gwrandawiad nesaf ar 1 Medi.

ffordd yn pen-y-bont
Google

D.J. Bowen: 'Cyfraniad amhrisiadwy'

Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi rhyddhau teyrnged yn dilyn marwolaeth yr Athro D.J. Bowen.

Dywedodd y brifysgol ei fod yn "un o'n hawdurdodau mwyaf ar waith Beirdd yr Uchelwyr".

"Lluniodd gynllun ymchwil uchelgeisiol ar gyfer sawl cenhedlaeth o ymchwilwyr ymhell cyn i'r syniad o lunio prosiectau o'r fath gydio yn y prifysgolion.

"Bydd llawer o'i gydweithwyr a'i gyn-fyfyrwyr yn cofio ei ysgolheictod disglair a'i gyfraniad amhrisiadwy i hanes llenyddiaeth Gymraeg."

dj bowen
Prifysgol Aberystwyth/Geograph

Tywydd yn gwella

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r bwletin tywydd diweddaraf:

"Bydd unrhyw gymylau'n gwasgaru yn ystod y prynhawn gan adael digon o ysbeidiau heulog, a bydd unrhyw gawodydd o law ond yn digwydd yn y de erbyn diwedd y dydd."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Ailagor ffordd yn Sir Ddinbych

Heddlu Gogledd Cymru

Mae ffordd yn Sir Ddinbych bellach wedi ailagor yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yn gynharach bore 'ma.

Cafodd beiciwr modur yn ei 60au o ardal Yr Wyddgrug ei ladd yn y gwrthdrawiad rhwng Dinbych a Rhuthun.

View more on twitter

Yr Athro D.J. Bowen wedi marw

Prifysgol Aberystwyth

Mae'r ysgolhaig yr Athro David James Bowen, oedd yn enedigol o Sir Benfro, wedi marw yn 92 oed.

Roedd yn athro yn adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth am flynyddoedd, a daeth yn arbenigwr ar waith Beirdd yr Uchelwyr.

Roedd yn awdur erthyglau ar nifer o feirdd yr Oesoedd Canol a chfynod y Tuduriaid, gan gynnwys Dafydd ap Gwilym, ond ei brif ddiddordeb oedd gwaith Gruffudd Hiraethog.

Mwy yn hyfforddi i fod yn fydwragedd eleni

BBC Wales News

Bydd mwy o fyfyrwyr nag erioed yn hyfforddi i fod yn fydwragedd eleni, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Maen nhw wedi cynnyddu nifer y llefydd ar y cyrsiau o 40%, gan olygu y bydd 134 yn dechrau hyfforddi ym mis Medi.

Daw hynny yn dilyn pryderon y byddai prinder o weithwyr yn y sector, wrth i fywragedd hŷn ymddeol.

babi
Getty Images

Trafod cau banc ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Bale i adael er mwyn gwneud lle i Mbappé?

Marca

Mae papur newydd Marca yn Sbaen yn adrodd y gallai Gareth Bale adael Real Madrid os yw'r clwb yn arwyddo Kylian Mbappé.

Mae Madrid wedi bod ar ôl Mbappé ers sbel, ac yn agos at gytundeb gyda Monaco i brynu'r ymosodwr 18 oed.

Ond mae'n debyg nad yw'r rheolwr Zinedine Zidane am ei arwyddo os nad yw Bale, Cristiano Ronaldo neu Karim Benzema yn gadael.

Bale yw'r un sydd fwyaf tebygol o wneud, medd Marca, a hynny oherwydd ei broblemau ag anafiadau a'r diddordeb o Uwch Gynghrair Lloegr.

gareth bale
Reuters
A fydd problemau ffitrwydd Gareth Bale yn annog Real Madrid i'w werthu?

Pob lwc i dîm rygbi merched Cymru!

Undeb Rygbi Cymru

Mae'r tîm yn teithio draw i'r Iwerddon heddiw ar gyfer Cwpan Rygbi Merched y Byd.

Fe fyddan nhw'n wynebu Seland Newydd, Canada a Hong Kong yn eu gemau grŵp - pob lwc iddyn nhw!

View more on twitter

Iechyd meddwl a cholled

meddwl.org

Yn ôl y Miscarriage Association, mae un o bob pedwar beichiogrwydd yn dod i ben drwy gamesgoriad (miscarriage). Ond does neb yn siarad am hynny.

Mae gwefan Meddwl.org yn adrodd hanes merch 21 oed wnaeth ddioddef o gamesgoriad a'r effaith meddyliol gafodd y golled arni.

Dyn yn cyfaddef achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Ddinbych wedi cyfaddef cyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ac o achosi anaf difrifol.

Roedd Emyr David Jones, 43, yn gyrru fan ger Caerwys yn Sir y Fflint y llynedd pan darodd dau gerddwr.

Cafodd Ryan Draper ei ladd yn y digwyddiad, ac fe gafodd Kim Martin anafiadau difrifol.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry yn Llys y Goron Yr Wyddgrug y dylai Jones ddisgwyl dedfryd o garchar.

Ailaddurno'r Babell Lên

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Babell Lên ar faes yr Eisteddfod wedi cael tipyn o drawsnewidiad!

Dyma sut mae'n edrych eleni, o'i gymharu â'r arddull blaenorol.

View more on twitter
View more on twitter

Carcharu tylinwr am ymosodiadau rhyw

Wales Online

Mae tylinwr proffesiynol wedi ei garcharu am flwyddyn am ymosodiadau rhyw yn erbyn cleientiaid.

Clywodd y llys fod Carlos Vasquez, 32, wedi cyffwrdd menywod yn anweddus wrth eu tylino.

Fe wnaeth Vasquez wadu'r cyhuddiadau, ond cafodd ei ganfod yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd.

Oedi hir ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae oedi hir ar yr M4 i'r dwyrain rhwng C28 a C24 ar hyn o bryd.

View more on twitter

Siopwr yn amddiffyn gofyn i ddyn dall a'i gi adael

Daily Post

Mae perchennog busnes wnaeth ofyn i ddyn dall a'i gi tywys adael ei siop wedi amddiffyn ei benderfyniad, gan honni bod cŵn yn "gwneud pethau ofnadwy" a'u bod yn "pechu" ei gwsmeriaid, yn ôl y Daily Post.

Dywedodd Andy Terry o Stoke on Trent bod perchennog y Fairbourne Mini Mart yng Ngwynedd, Robert North, wedi gofyn iddo adael y siop gan nad yw'n caniatáu cŵn yno.

Dywedodd Mr North wrth y Daily Post: "Mae cŵn yn gŵn, ac maen nhw'n gwneud pethau ofnadwy, a ni fyddaf yn gadael cŵn i mewn i fy siop..."

Mart
Google

Achos arall o'r frech goch yng Ngwent

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud fod 13 achos o'r frech goch bellach wedi dod i'r amlwg yn ardal Casnewydd a Thorfaen.

Yn eu tyb nhw, mae'n gysylltiedig ag achos mwy o'r haint yn Ewrop sydd eisoes wedi heintio 14,000 o bobl.

Maen nhw'n rhybuddio y gall unrhyw blant sydd heb gael pigiad MMR fod â risg uwch o ddal yr haint.

y frech goch
SPL

Beiciwr modur wedi marw yn Sir Ddinbych

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau fod dyn wedi marw yn dilyn y gwrthdrawiad ffordd rhwng Dinbych a Rhuthun yn gynharach.

Cawsant eu galw i'r digwyddiad am 07:15 ar ffordd yr A525.

Yn anffodus bu farw beiciwr modur yn ei 60au o ardal Yr Wuddgrug yn y fan a'r lle.

Mae disgwyl i'r ffordd barhau i fod ynhau am rai oriau eto.