Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Y diweddara' o sioeau amaethyddol Ynys Môn a Sir Benfro
  2. Digwyddiadau, canlyniadau, lluniau a mwy

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn llif byw arbennig Cymru Fyw o'r sioeau amaethyddol ddydd Mawrth.

Cofiwch gallwch gysylltu â ni unrhyw adeg ar e-bost - cymrufyw@bbc.co.uk

Tywydd sych ac awyr las yn Sioe Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

sioe
BBC
sioe
BBC

UKIP: 'Waters heb gael ei thrin yn annheg'

BBC Cymru Fyw

Mae gohebydd BBC Cymru, Teleri Glyn Jones wedi bod yn holi'r Aelod Cynulliad Neil Hamilton ar faes Sioe Sir Benfro, ac fe ymatebodd i'r honiadau fod Ukip yn rhanedig ynglyn â chais un aelod dadleuol i fod yn arweinydd nesaf y blaid.

"Tydw i ddim yn credu fod Anne Marie Waters wedi cael ei thrin yn annheg - Gall unrhyw un sy'n aelod o UKIP sefyll am yr arweinyddiaeth.

"Mae yna 11 ymgeisydd, a gall unrhyw beth ddigwydd.

"Nid wyf am weld UKIP yn cael ei dominyddu gan faterion sy'n gysylltiedig â phethau Islamaidd... ac fe gredaf y byddai'n gamgymeriad sylweddol petai UKIP yn ymgysylltu â'r mater hwn yn unig."

Cyfle i ddweud eich dweud ar Radio Cymru

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cofiwch fe fydd rhaglen Taro’r Post yn darlledu'n fyw o faes Sioe Penfro yn Hwlffordd amser cinio yfory.

Felly, beth am alw draw am sgwrs gyda Gary Owen a'r criw?

Cofiwch hefyd am Sioe Dinbych a Fflint, sydd ymlaen ddydd Iau yma.

Byw yn y radio!

BBC Cymru Fyw

Yn ogystal â Radio Cymru a Radio Wales mae'r orsaf leol Môn FM yn darlledu'n fyw o faes y sioe - Steve Evans oedd yn diddanu bore 'ma wrth ddarlledu o'u stondin o flaen y pafiliwn arddangos.

monfm
BBC

Glaw wedi gadael llanast

Twitter

Dewis y defaid gorau

BBC Cymru Fyw

Roedd cryn bwyso a mesur wrth ddewis y defaid Suffolk gorau yn Sioe Môn for Mawrth - un o'r o leiaf 10 o wahanol fridiau defaid sy'n cystadlu o bedwar ban Prydain yn sioe - i gyd yn gobeithio am roset coch.

BBC
BBC

Undeb amaethwyr yn trafod

NFU Cymru

Pwysigrwydd ffermio

Undeb Amaethwyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn dweud y byddan nhw yn parhau i bwysleisio eu neges ynglŷn â pham fod ffermio yn bwysig ac yn flaenoriaeth yn ystod unrhyw drafodaethau masnach yng nghyd-destun Brexit.

Mae'r undeb hefyd yn amlinellu cyfraniad ffermio o fewn yr economi wledig yn y sioeau amaeth eleni.

Tractor
BBC

Chris o Radio Wales yn fyw o'r sioe

Twitter

Cŵn yn ymweld o Lanllyfni

BBC Cymru Fyw

Mae Pwt a Moi o Lanllyfni wedi eu henwi ar ôl yr hen lyfr i blant gan Elizabeth Watkin Jones.

Yn ddim ond naw mis oed dydy'r ddau sbaniel ddim yn cystadlu yn Sioe Môn eleni - dim ond cymryd diddordeb byw ym mhopeth sy'n mynd ymlaen!

cwn
BBC

Mwd yn gorfodi cau maes parcio

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd fod trefnwyr Sioe Sir Benfro wedi cau un o'r meysydd parcio oherwydd mwd.

View more on twitter

Digonedd i'w wneud ar faes y sioe!

Twitter

Y tir yn weddol fwdlyd ym Mhenfro

BBC Cymru Fyw

sioe
BBC

Llywodraeth wedi cynyddu cyllidebau cynghorau er toriadau i'r gyllideb

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i bryderon y cynghorydd sy'n gyfrifol am ffermydd cyngor Ynys Môn, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei fod yn

Ychwanegodd y llefarydd bod y llywodraeth wedi cynyddu cyllidebau cynghorau o £10m eleni, a hynny er "toriadau mewn termau real i'r gyllideb yn ei chyfanrwydd".

Dywedodd hefyd: "Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb i gynllunio eu cyllidebau er mwyn defnyddio adnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol bosib a chynllunio ar gyfer dewisiadau anoddach sydd o'n blaenau".

Y cystadlu wedi dechrau ym Mhenfro!

Twitter

Cynghorau i orfod gwerthu ffermydd?

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Fe allai awdurdodau lleol orfod gwerthu eu ffermydd yn y dyfodol oherwydd toriadau ariannol fydd yn eu hwynebu, yn ôl cynghorydd sy'n gyfrifol am ffermydd cyngor Ynys Môn.

Y Cynghorydd Bob Parry sy'n esbonio pam ei fod pryderu y gallai'r sefyllfa ariannol orfodi cynghorau i werthu.

Y cynghorydd o Fôn- Bob Parry yn siarad â Nia Thomas

Y Prif Swyddogion

Twitter

Tro cyntaf yn y cylch...

BBC Cymru Fyw

Leah o Landdaniel yn ceisio tawelo ei cheffyl Cymreig hanner-brîd dyflwydd oed, O Fôn Romance, ar ei thro cyntaf yn y cylch yn Sioe Môn.

sioe
BBC

Beth am y tywydd heddiw?

Tywydd, BBC Cymru

Mae Rhian Haf yn dweud y bydd hi'n ddiwrnod eithaf dymunol.

"Fe fydd hi'n sych ac eithaf braf ar y cyfan, er bod disgwyl cawod neu ddwy hefyd, i'w gweld yn nesáu at Fro Morgannwg, ond fydd hi'n gynnes yn yr heulwen a'r awel ysgafn.

"Fe fydd y tymheredd yn debyg o gyrraedd 21C yn sir y fflint. Noson braf, ac yn dal yn sych dros nos, ond yn cymylu erbyn bore fory, ac er yn dechrau’n sych, fydd 'na law yn cyrraedd Pen Llyn a Sir Benfro erbyn amser cinio, ac fe fydd hi'n troi'n wyntog iawn ar hyd glannau'r gorllewin.

Dim mwd yn y maes parcio!

Twitter

Gwrthwynebu ymestyn rheolau llygredd

NFU Cymru

Ymgyrchu yn erbyn cynlluniau posib i ymestyn rheolau yn ymwneud a llygredd o ffermydd mae NFU Cymru yn Sioe Penfro.

Mae'r undeb yn dweud bod ffermwyr yn gwneud gwaith da er mwyn helpu'r amgylchedd yn barod.

Ar hyn o bryd mae llai na 3% o dirwedd Cymru wedi'i ddynodi'n Barth a Beryglir gan Nitrad, neu Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) ond fe allai rhagor gael eu cyflwyno.

Yn ôl yr undeb does dim angen rhai eraill ac mae'r ansicrwydd ynglŷn ag os fydd mwy yn cael eu cyflwyno yn "gythryblus".

llygredd
bbc

Rhybudd am 'broblem' gwerthu ffermydd cyngor achos toriadau

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Fe allai awdurdodau lleol orfod gwerthu eu ffermydd yn y dyfodol oherwydd toriadau ariannol fydd yn eu hwynebu, yn ôl cynghorydd sy'n gyfrifol am ffermydd cyngor Ynys Môn.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Parry y bydd y sefyllfa yn "dod yn broblem" mewn blynyddoedd i ddod.

Mae gwaith ymchwil gan y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru yn dangos bod gostyngiad o ychydig dros 10% yn nifer y ffermydd cyngor dros Gymru yn y pum mlynedd diwethaf.

ffermwyr
BBC

Bore da a chroeso!

BBC Cymru Fyw

Bore da a chroeso i lif byw arbennig Cymru Fyw.

Fe fyddwn yn dod a'r newyddion diweddaraf o feysydd y sioeau bach fore heddiw, wrth i ni groesawu Primin Môn a Sioe Penfro eleni.

Cysylltwch â ni drwy'r e-bost cymrufyw@bbc.co.uk neu drwy Twitter a Facebook.