a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Mesur Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol)
 4. Athrawon Cyflenwi
 5. Y Rhaglen Tai Arloesol
 6. Y wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Brexit
 7. Rheoliadau Dyddodi Gwastraff heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017
 8. Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 20
 9. Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Iolo Cheung

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni am heddiw o'r Siambr.

Byddwn ni nôl fory gyda'r diweddaraf unwaith eto ar Senedd Fyw - tan hynny, hwyl fawr!

Senedd
BBC

Diwygio rheoliadau ar Wasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Mae ACau hefyd yn cymeradwyo cynnig ar y Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017.

Mae'n cynnwys diwygio'r Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 i gyfeirio at Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Derbyn y cynnig

Eto, mae'r cynnig yn cael ei dderbyn heb wrthwynebiad a'r angen am bleidlais.

Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg

Bydd y drafodaeth nesaf yn ymwneud â Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017.

Mae'r fersiwn ddrafft sydd wedi ei lunio yn galw ar y Cyngor i ystyried rhagolygon y llywodraeth o'r galw am athrawon newydd gymhwyso, wrth iddyn nhw achredu cyrsiau neu raglenni astudio.

Gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon

Mae ACau nawr yn symud 'mlaen i drafod cynnig gan Jane Hutt i gymeradwyo fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Dyddodi Gwastraff heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017.

Y bwriad yw diwygio Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 i fewnosod adran 33ZB newydd.

Byddai hynny'n galluogi awdurdodau casglu gwastraff Cymru i roi hysbysiadau cosb penodedig am droseddau tipio anghyfreithlon ar raddfa fach.

Byddai'n rhaid i'r ddirwy fod o leiaf £150 ac yn ddim mwy na £400, gyda gostyngiad posib am dalu’n gynnar.

Mae'r cynnig wedi ei dderbyn heb wrthwynebiad.

Tipio anghyfreithlon
Getty Images

'Rhaid gwrando ar refferendwm 2011'

Mewn ymateb i gwestiwn gan David Rees, mae Carwyn Jones yn dweud yr hoffai gael cyfarfodydd amlach o'r Cyd-bwyllgor Gweinidogol, sydd yn cynnwys arweinwyr llywodraethau'r DU.

Mae Dafydd Elis-Thomas yna'n galw ar y Cynulliad i beidio â cydsynio i unrhyw ddeddfwriaeth fyddai'n cymryd pwerau oddi wrth Gymru.

'Gwallgofrwydd' derbyn cytundeb ar unrhyw bris

Mae Neil Hamilton yn mynnu mai bai'r UE yw hi nad yw trafodaethau'n symud yn eu blaen, a hynny am eu bod yn mynnu pridwerth o "unrhyw beth rhwng £60m a £100m".

Byddai'n "wallgofrwydd llwyr", meddai, petai'r DU yn dweud eu bod yn fodlon cymryd "unrhyw gytundeb oedd ar gael" yn hytrach na cherdded i ffwrdd heb un.

neil hamilton
BBC

'Ydy Llafur yn difaru cytuno i danio Erthygl 50?'

Mae Leanne Wood yn dweud fod risg yn parhau fod San Steffan yn "cipio pŵer" yn dilyn Brexit.

Dim ond "ymgynghori a'r gwledydd datganoledig" fyddai Llywodraeth y DU yn ei wneud yn y sefyllfa honno, meddai.

Mae'n mynd 'mlaen i ofyn i'r Prif Weinidog a yw'n fodlon bellach fod ei gyd-aelodau Llafur wedi pleidleisio'n gynharach eleni dros danio Erthygl 50.

"Ydyn ni mewn safle i argymell yn y Cynulliad y dylen ni wrthod y Mesur Ymadael fel mae'n sefyll? Nac ydyn," yw ymateb Mr Jones.

leanne wood
BBC

'Yr Undeb Ewropeaidd yn fwy unedig na'r DU'

Mae Carwyn Jones yn defnyddio ei ymateb i ddweud fod gan Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns "record wael o gydweithio" gyda Llywodraeth Cymru.

Mae hefyd yn mynnu nad yw'r Undeb Ewropeaidd wedi rhoi'r "golau gwyrdd" eto ar gyfer symud ymlaen i gam nesaf y trafodaethau.

"Y realiti yw bod yr UE yn llawer mwy unedig yn eu hamcanion na Llywodraeth y DU," meddai.

Mae'n mynnu eto nad oedd y bleidlais i adael yr UE yn gyfiawnhad dros adael y Farchnad Sengl a'r undeb dollau.

carwyn jones
BBC

Brexit: Galw ar Carwyn Jones i fod yn fwy "positif"

Mae Carwyn Jones yn dweud y gallai gadael yr UE heb gytundeb olygu nifer o drafferthion gan gynnwys o ran mewnforio triniaethau canser, a gallu cwmnïau awyr i hedfan.

Yn ôl un broffwydoliaeth economaidd mae'n cyfeirio ato, gallai GDP y DU fod 18% yn is erbyn 2030 pe na bai cytundeb.

Ond mae Mark Isherwood o'r Ceidwadwyr yn mynnu fod pethau'n edrych yn llawer mwy "positif" o ran cytundeb rhwng y DU a'r UE nag yr oedd y Prif Weinidog yn ei awgrymu.

Mae'n ychwanegu mai "strategaeth drafod" yw'r sôn am beidio â chael cytundeb, a bod Mr Jones yn dangos agwedd "gwydr hollol wag" tuag at y mater.

mark isherwood
BBC

'Dim cytundeb Brexit ddim yn opsiwn'

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones nawr yn gwneud datganiad ar y trafodaethau Brexit diweddaraf.

Mae'n dweud y byddai methu â dod i gytundeb â'r UE yn "achosi anhrefn a niwed parhaus i economi'r DU a'i diogelwch yn y dyfodol".

I'r perwyl hwnnw, mae wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi'r gorau i "sylwadau diofal" ynglŷn â dod i ganlyniad o'r fath.

brexit cymru
BBC

'Byddwch yn fwy brwdfrydig am y cynllun'

Cwestiwn gan Gareth Bennett o UKIP nesaf - oes unrhyw gamau mewn lle i atal costau'r datblygiadau hyn rhag mynd dros eu cyllideb?

Mae hefyd yn holi beth fydd y llywodraeth yn ei wneud i hybu pobl unigol sydd eisiau codi tai arloesol o'r fath.

Ymateb Mr Sargeant yw i ofyn iddo "gael rhywfaint o frwdfrydedd" ynglyn a'r cynllun, o ystyried fod y pleidiau eraill i gyd yn lled-gefnogol.

gareth bennett
BBC

'Dwbl nifer y tai arloesol na'r disgwyl'

Mae Sian Gwenllian o Blaid Cymru yn "croesawu'r datblygiad tai carbon isel" sydd yn y cynllun.

Mae hefyd yn gofyn i'r gweinidog am ddiweddariad ar sut mae'r cynllun ehangach i adeiladu 20,000 o dai ar draws Cymru yn mynd yn ei flaen.

Yn ei ymateb mae Mr Sargeant yn dweud y bydd angen iddo wirio ble mae'r llywodraeth arni ar y targed ehangach.

Ond mae'r 276 o dai fydd yn cael eu hadeiladu dan y Rhaglen Tai Arloesol yn ddwbl y nifer oedd wedi'i fwriadu'n wreiddiol, meddai.

sian gwenllian
BBC

Croeso gan y Ceidwadwyr

Mae'r Ceidwadwr David Melding ar y cyfan yn croesawu'r manylion sydd wedi eu cyhoeddi gan Mr Sargeant.

Dywedodd fod ceisio cartrefi sydd hefyd yn cynhyrchu ynni fel ffordd o "ddarparu incwm i bobl" yn dangos "uchelgais".

david melding
BBC

Defnyddio cynwysyddion llongau fel llety dros dro

Ymysg y prosiectau fydd yn elwa o'r cyllid mae:

 • cartrefi sydd hefyd yn cynhyrchu ynni;
 • datblygiad yn y canolbarth fydd yn defnyddio pren lleol i gynhyrchu cartrefi o ansawdd sy’n rhad-ar-ynni;
 • cartrefi wedi eu gwneud o ailgylchu cynwysyddion llongau fel ateb ‘dros dro’ i’r rheini sydd ei angen fwyaf;
 • prosiect gofal ychwanegol newydd sy’n ymwneud â chynnig 40 gwely i bobl hŷn yn y Cymoedd.

Dywedodd Mr Sargeant ei fod wedi cynnyddu maint cyllideb y cynllun o £10m i £19m oherwydd safon y ceisiadau a gafwyd.

carl sargeant
BBC

22 o brosiectau tai newydd

Daw'r datganiad nesaf gan yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant ar y Rhaglen Tai Arloesol.

Bydd Mr Sargeant yn rhoi mwy o fanylion ynglŷn â 22 o brosiectau tai fforddiadwy fydd yn cael eu datblygu fel rhan o'r cynllun.

Fe fyddan nhw'n cyfrannu at y targed gafodd ei osod gan y llywodraeth llynedd i ddarparu 20,000 yn rhagor o dai fforddiadwy.

tai
PA

Pryder am athrawon cyflenwi hir dymor

Pryder sydd gan Michelle Brown o UKIP y gallai'r cynllun arwain at weld athrawon sydd newydd gymhwyso yn dod yn athrawon cyflenwi hir dymor.

Mae Kirsty Williams yn dweud ei bod hi eisiau sicrhau fod yr athrawon hynny sydd yn chwilio am swydd lawn amser ddim yn sownd yn gwneud swyddi cyflenwi.

michelle brown
BBC

'Dim bwriad i newid gofynion cymwysterau'

Mae Kirsty Williams yn dweud nad oes unrhyw fwriad i ddiddymu'r angen i athrawon gael gradd B neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg.

Ond un syniad mae hi'n awyddus i edrych arno ymhellach yw annog prifysgolion i sicrhau fod eu myfyrwyr yn cael y cyfle i gael blas ar ddysgu.

Oes angen i bob athro gael B mewn TGAU Mathemateg?

Yn ei sylwadau mae Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn gofyn sut mae cymell athrawon i ddod i ysgolion mewn ardaloedd gwledig.

Mae hefyd yn cwestiynu'r angen i holl athrawon fod â gradd B neu uwch yn eu TGAU Mathemateg.

Mae'n croesawu'r bwriad i sefydlu clystyrau ar gyfer athrawon cyflenwi, ond fel Mr Millar mae hefyd yn cwestiynu pam fod cyn lleied o ysgolion yn rhan o'r cynllun.

llyr gruffydd
BBC

'Dim sôn am lwyth gwaith athrawon'

Mae llefarydd y Ceidwadwyr, Darren Millar yn dweud ei fod yn synnu nad oedd datganiad yr Ysgrifennydd Addysg wedi crybwyll llwyth gwaith athrawon.

Mae'n rhaid cydnabod fod hynny yn un o'r pethau sydd yn gyrru athrawon i ffwrdd o'r proffesiwn, meddai.

Mae hefyd yn cytuno â sylwadau Ms Williams fod angen hyfforddi rhagor o athrawon sydd yn gallu dysgu drwy'r Gymraeg os am gyrraedd targed y llywodraeth o filiwn o siaradwyr.

darren millar
BBC

£2.7m o gyllid ychwanegol

Mae Kirsty Williams yn dweud y bydd y llywodraeth yn rhoi £2.7m tuag at ariannu trefniadau newydd mewn 15 awdurdod lleol i daclo'r diffyg athrawon cyflenwi.

Byddai'r arian yn mynd tuag at sefydlu clystyrau newydd fydd yn cefnogi 86 o ysgolion a 50 o athrawon sydd newydd eu hyfforddi, meddai.

Ychwanegodd fod "dim amheuaeth fod lle i wella" a bod angen "system fwy hyblyg a chynhwysol" o ran darparu athrawon cyflenwi.

kirsty williams
BBC

Datganiad ar recriwtio athrawon

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams nawr am wneud datganiad ar recriwtio athrawon.

Yn gynharach eleni fe ddaeth i'r amlwg fod nifer yr athrawon uwchradd gafodd eu recriwtio dan hyfforddiant draean yn is na tharged y llywodraeth.

Cafodd y targed ar gyfer athrawon cynradd hefyd ei fethu.

athrawes
Thinkstock

'Alcohol yn rhatach na dŵr'

Mae Jenny Rathbone yn dweud ei bod yn siomedig ag agwedd "gwydr hanner gwag" rhai ACau tuag at y mesur.

"Mae'n ddrytach i brynu dŵr nag alcohol [mewn rhai archfarchnadoedd] ac mae hyn yn hurt," meddai.

jenny rathbone
BBC

'Lleihau faint sy'n cael ei yfed cyn mynd allan'

Mae John Griffiths o'r blaid Lafur yn dweud ei fod yn credu y gallai'r mesur daclo goryfed "ar nos Wener a nos Sadwrn" yng nghanol trefi.

Llawer o'r amser, meddai, mae'r broblem yn deillio o bobl yn yfed diodydd cryf a rhad adref, cyn mynd i'r dafarn nes ymlaen.

Mae'n dweud y gallai isafbris leihau faint o ddiod sy'n cael ei yfed ar yr adegau hynny.

john griffiths
BBC

Effaith ar siopau ger y ffin

Mae Neil Hamilton yn dweud y bydd y mesur yn cael effaith fwy negyddol ar bobl "fel fi... sydd ddim yn cael ein hystyried yn yfwyr trafferthus".

Fydd y mesur yma "ddim yn cael unrhyw effaith" ar bobl sydd eisiau yfed yn drwm yn achlysurol, meddai.

Mae hefyd yn gofyn beth fydd yr effaith ar werthwyr alcohol mewn ardaloedd ger y ffin, os yw cost diodydd yn Lloegr yn sylweddol rhatach.

Cefnogaeth Plaid Cymru i'r mesur

Mae Dai Lloyd yn dweud fod Plaid Cymru wedi cefnogi isafbris ar alcohol ers 2011.

Ond mae'n dweud fod angen bod yn ofalus nad yw'r fformiwla sy'n cael ei ddefnyddio i gyfrifo'r prisiau yn arwain pobl at brynu diodydd cryfach.

Er hynny, mae'n ychwanegu y byddai ei blaid yn awyddus i weld y mesur yn pasio drwy'r Senedd mor fuan â phosib cyn i'r Cynulliad golli'r grym i ddeddfu yn y maes.

dai lloyd
BBC

'Dim amser i aros am ganlyniad achos yr Alban'

Mae Angela Burns o'r Ceidwadwyr dweud eu bod yn cefnogi amcanion y mesur, ond yn holi a fydd yn llwyddo i gyflawni'r hyn y maen nhw'n ei fwriadu.

Un peth sydd angen ei wneud, meddai, yw cryfhau gwasanaethau sydd yn rhoi cymorth i bobl sy'n gaeth i alcohol.

Mae hefyd yn holi pam fod y llywodraeth yn bwrw 'mlaen â'r mesur nawr, yn hytrach nag aros i weld beth yw canlyniad ymgais debyg yn yr Alban.

Mae Ms Evans yn esbonio fod y grym i weithredu yn y maes yn mynd i ddiflannu'r flwyddyn nesaf, ac felly roedd rhaid gweithredu ar frys.

angela burns
BBC

Ymchwil i effaith yr isafbris ar alcohol

Mae'r Gweinidog Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans yn dweud fod Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Prifysgol Sheffield i wneud ymchwil i effaith cyflwyno'r isafbris ar alcohol.

Bydd yr astudiaeth yn edrych ar effaith cyflwyno isafbris o rhwng 35c a 70c yr uned.

Mae disgwyl iddi gael ei chyhoeddi yn y flwyddyn newydd, ac yna fe fydd Llywodraeth Cymru'n penderfynu ar y camau nesaf.

rebecca evans
BBC

Trafod isafswm pris alcohol

Nesaf mae datganiad gan y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans ar y bil i geisio cyflwyno isafbris ar alcohol yng Nghymru.

Yn ôl gweinidogion fe allai taclo goryfed olygu y bydd un bywyd yn cael ei achub yr wythnos.

Maen nhw hefyd yn dweud y gallai olygu 1,400 yn llai o gleifion ysbyty bob blwyddyn.

Byddai cyflwyno isafbris uned o 50c yn golygu na fyddai can o seidr yn cael costio llai na £1.

Byddai'n rhaid i botel o win gostio o leiaf £4.69, a byddai'n rhaid i litr o fodca gostio dros £20.

alcohol
Getty Images

Safonau iaith yn y Gwasanaeth Iechyd

Mae Suzy Davies yn holi Jane Hutt ynglŷn â chyhoeddi rheoliadau ar safonau iaith o fewn y Gwasanaeth Iechyd.

Dywedodd ei bod wedi gofyn yr un cwestiwn bedair wythnos yn ôl, ond nad oedd hi wedi cael ateb.

Mae Arweinydd y Tŷ yn dweud wrthi y bydd yn edrych i'r mater ac yn cysylltu nôl.

Cylchfan, bargen dwf, a chaethwasiaeth modern

Mae Steffan Lewis o Blaid Cymru yn holi ynglŷn â'r tagfeydd allai fod o gwmpas am flwyddyn oherwydd y gwaith ffordd ar gylchfan Pwll-y-pant ger Caerffili.

Dywedodd fod angen i'r llywodraeth "gamu i'r adwy i wyrdroi'r llanast yma" ac osgoi "effaith andwyol hir dymor".

Mae ACau eraill hefyd yn cymryd y cyfle i ofyn i Ms Hutt am ddatganiadau gan y gweinidogion perthnasol.

Yn eu plith mae Hannah Blythyn yn holi am Fargen Dwf Gogledd Cymru, a Mark Isherwood yn holi am gaethwasiaeth modern.

Cylchfan Pwll-y-pant ger Caerffili
Cyngor Caerffili
Cylchfan Pwll-y-pant ger Caerffili

Cyhoeddiad Busnes

Rydyn ni nawr yn symud at y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

Mae hyn yn gyfle i Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt fanylu ar fusnes y Cynulliad i ddod, ac i aelodau eraill gael codi eu materion eu hunain.

Jane Hutt
BBC

Symud swyddi llywodraeth o Gaerdydd

Mae Sian Gwenllian, AC Plaid Cymru dros Arfon yn dweud fod strategaeth Llywodraeth Cymru o wasgaru eu swyddi ar draws y wlad "ddim wedi gweithio".

Yn ei ymateb mae Carwyn Jones yn cydnabod fod "swyddi wedi cael eu colli ym mhob rhan o Gymru".

Mae'n ychwanegu fodd bynnag: "Rydyn ni wedi dangos ein hymrwymiad ni i symud swyddi tu allan i Gaerdydd."

sian gwenllian
BBC

'Dwi'n malio dim o ble ddaw ein doctoriaid'

Cwestiwn sydd gan David Rowlands o UKIP ar effaith Brexit ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae'n dweud mai dim ond 1.55% o nyrsys y GIG sy'n dod o'r UE, y gallai rheolaeth ar fewnfudo gael "effaith bositif", ac mai'r ateb yw mwy o leoliadau hyfforddi.

"Dwi'n malio dim o ble mae doctoriaid yn dod," meddai Carwyn Jones yn ei ymateb.

"Mae'r farchnad ar gyfer doctoriaid yn un rhyngwladol."

Mae'n ychwanegu: "Allwn ni wir fforddio colli 360 o nyrsys, cyn belled â'n bod ni'n hyfforddi pobl newydd o safon is i gymryd eu lle?"

carwyn jones
BBC

Llai yn hunangyflogedig yn y Cymoedd

Mae Hefin David, AC Llafur Caerffili yn holi'r Prif Weinidog ynglŷn â hunangyflogaeth yng Nghymru.

Mae'n cyfeirio at ffigyrau sydd yn dangos fod 23% o weithwyr ym Mhowys yn hunangyflogedig, tra bod y canran yn rhai ardaloedd o'r Cymoedd mor isel ag 8.7%.

Yn ei ymateb mae Carwyn Jones yn dweud: "Dwi ddim yn meddwl mai diffyg dawn entrepreneuraidd sydd ganddyn nhw yn y Cymoedd.

"Anogaeth sydd ei angen arnyn nhw."

hefin david
BBC

'Archfarchnadoedd yn elwa o isafbris alcohol'

Nôl at yr isafbris alcohol, gyda Neil Hamilton o UKIP yn dweud y byddai'r mesur yn taro "pobl ar incymau isel" yn galetach.

Mae'n ychwanegu fod y bobl hynny'n yfed llai, ond yn tueddu i brynu alcohol rhatach - ac felly'n cael eu heffeithio fwyaf gan yr isafbris.

"Yr unig bobl fydd yn elwa o hyn yw'r archfarchnadoedd," meddai.

Mae'r Prif Weinidog yn ymateb drwy ddweud mai'r bwriad yw "canfod cydbwysedd rhwng pris alcohol ac iechyd pobl".

neil hamilton
BBC

Ffrae eto dros iechyd

Mae Andrew RT Davies o'r Ceidwadwyr yn mynd nôl i drafod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, sydd dan fesurau arbennig.

Mae'n dweud fod y bwrdd iechyd yn wynebu diffyg o £50m, a bod Llywodraeth Cymru yn "methu eu holl dargedau" wrth geisio taclo'r problemau.

Mae Mr Jones yn mynnu na fydd y bwrdd iechyd yn wynebu diffyg ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Dywedodd hefyd fod meddygon teulu yn dewis dod i weithio yng Nghymru yn rhannol oherwydd y ffordd mae Jeremy Hunt, yr ysgrifennydd iechyd yn San Steffan, yn rhedeg iechyd yn Lloegr.

andrew rt davies
BBC

Isabris alcohol 'yn hwb i dafarndai'

Cwestiwn sydd gan Leanne Wood o Blaid Cymru ynglŷn ag effaith yr isafbris ar alcohol y mae Llywodraeth Cymru am ei gyflwyno.

Mae Carwyn Jones yn dweud fod y llywodraeth "ddim yn ymddiheuro" am geisio lleihau faint o alcohol rhad sydd ar gael i bobl.

Mae hefyd yn ychwanegu y gallai'r isafbris fod yn hwb i dafarndai, sydd yn "ganolog i'r gymuned".

leanne wood
BBC

Marwolaethau yn ysbytai'r gogledd

Mae Janet Finch-Saunders yn gofyn i'r Prif Weinidog ymchwilio i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Daw hynny yn dilyn ystadegau ar farwolaethau annisgwyl neu anfwriadol yn dangos fod dros hanner o'r rheiny wedi digwydd yn y gogledd.

Mae Carwyn Jones yn dweud nad yw Ms Finch-Saunders "yn deall yn iawn sut mae'r ystadegau yma'n cael eu casglu".

janet finch saunders
BBC

Tynnu cwestiwn yn ôl

Mae cwestiwn Rhiannon Passmore wedi ei dynnu nôl, felly fe awn ni'n syth i gwestiwn Janet Finch Saunders.