a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
 3. Cwestiynau i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip
 4. Cwestiynau Amserol
 5. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: cynyddu cyfranogiad dinasyddion yn y broses o wneud polisi
 6. Dadl ar ddeiseb 'Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar'
 7. Dadl Plaid Cymru: Catalonia
 8. Dadl Plaid Cymru: credyd cynhwysol
 9. Dadl Fer: diabetes math 1 ymysg plant a phobl ifanc

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Sarah Down-Roberts

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd ar ddydd Mawrth, 12 Rhagfyr.

Senedd
BBC

Dadl Fer: Sgrinio rheolaidd ar gyfer diabetes math 1

Mae Janet Finch-Saunders (Aberconwy) yn galw ar feddygon teulu i ymgymryd â sgrinio rheolaidd ar gyfer diabetes math 1 ymysg plant a phobl ifanc

'Gresynu at ymateb llawdrwm Llywodraeth Sbaen'

Cynnig Plaid ar Gatalonia yn pasio.

Roedd Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r cysylltiadau cryf rhwng Cymru a Chatalonia sy'n dyddio o'r 1930au yn ystod rhyfel cartref Sbaen.

2. Yn nodi pleidlais Senedd Catalonia i gynnal refferendwm ar ymreolaeth.

3. Yn gresynu at ymateb llawdrwm Llywodraeth Sbaen a'i phenderfyniad i gadw rhai o gynrychiolwyr etholedig Catalonia yn y ddalfa.

4. Yn cefnogi hawl seneddau yn yr Undeb Ewropeaidd i wneud penderfyniadau ar gyfer dyfodol eu dinasyddion.

Y bleidlais
BBC

'Arwain at ddisgwyliadau na ellir eu cyflawni'

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, yn dweud "pe bai Llywodraeth Cymru’n cymryd cyfrifoldeb am weinyddu nawdd cymdeithasol heb gyllid ychwanegol sylweddol gan y Deyrnas Unedig, y byddai hyn yn faich ariannol newydd ar Lywodraeth Cymru ac y byddai’n arwain at ddisgwyliadau, na ellir eu cyflawni, y gallai Llywodraeth Cymru fforddio gwneud taliadau mwy hael i hawlwyr."

Rebecca Evans
BBC

'Polisi diffygiol'

Gareth Bennett ar ran UKIP yn dweud bod polisi credyd cynhwysol yn ddiffygiol ond nid yw'n credu ei fod yn fater y dylid ei ddatganoli.

Mae'n beirniadu'r amser aros ac yn dweud na ddylai Iain Duncan-Smith fyth fod wedi cael y cyfrifoldeb am y system les yn 2010.

'Cefnogaeth i'r egwyddor y tu ôl i gredyd cynhwysol'

Mark Isherwood ar ran y Ceidwadwyr yn nodi "y cefnogir yr egwyddor tu ôl i gredyd cynhwysol yn eang, gan ddarparu'r cymorth cywir i geiswyr gwaith, ac wrth gwrs gan roi gofal priodol yn ei le ar gyfer pobl na allant weithio."

Mae hefyd yn croesawu'r "pecyn eang a gyhoeddwyd yng nghyllideb Llywodraeth y DU i ymdrin â phryderon ynghylch y newid i gredyd cynhwysol".

mark
BBC

'Diffyg sylfaenol yn y system credyd cynhwysol'

Mae ail ddadl Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y bydd y cyfnod hawlio o chwe wythnos ar gyfer pobl sy'n hawlio credyd cynhwysol yn achosi caledi yn ystod cyfnod y Nadolig.

2. Yn ailddatgan bod diffyg sylfaenol yn y system credyd cynhwysol.

3. Yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau lliniaru i gyflymu taliadau credyd cynhwysol, ac osgoi cosbau, dros gyfnod y Nadolig.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ofyn am yr un cyfrifoldeb gweinyddol dros nawdd cymdeithasol â'r hyn sydd gan Lywodraeth yr Alban.

dyn trist
BBC

'Dim lle'r Llywodraeth yw penderfynu ar dynged cenedl arall'

Arweinydd y Tŷ Julie James yn dweud y bydd "Llywodraeth Cymru yn ymatal ac yn rhoi cyfle i aelodau o'r meinciau cefn gael pleidlais rydd gan nad oes rôl i Lywodraeth Cymru benderfynu ar dynged cenedl arall".

UKIP yn cefnogi'r cynnig

Neil Hamilton yn dweud bod UKIP yn cefnogi cynnig Plaid Cymru gan "fod y drafodaeth hon am yr egwyddor syml o hunan-lywodraeth" ac ni ddylai pwyntiau 3 na 4 yn y cynnig "fod yn ddadleuol i unrhyw ddemocrat".

'Angen craffu'n ddwfn ar y pwnc hwn'

David Melding ar ran y Ceidwadwyr yn dweud y byddan nhw yn gwrthwynebu'r cynnig gan "fod angen craffu'n ddwfn ar y pwnc hwn yn hytrach na thrafodaeth fer.

"Ac y mae'n rhaid i ni wastad fod yn gymhedrol wrth basio barn ar dalaith arall".

'Neges o gefnogaeth yn bwysig'

Adam Price yn dweud bod neges o "gefnogaeth mor bwysig o'r sefydliad hwn.

"Ry'n yn ei wneud e, oherwydd fel cenedl fach, ni ddylem ganiatáu trawsfeddiannu grym anghyfreithlon gan dalaith ganolog",

adam
BBC

Perthynas Cymru â Chatalonia

Mae dadl gyntaf Plaid Cymru yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r cysylltiadau cryf rhwng Cymru a Chatalonia sy'n dyddio o'r 1930au yn ystod rhyfel cartref Sbaen.

2. Yn nodi pleidlais Senedd Catalonia i gynnal refferendwm ar ymreolaeth.

3. Yn gresynu at ymateb llawdrwm Llywodraeth Sbaen a'i phenderfyniad i gadw rhai o gynrychiolwyr etholedig Catalonia yn y ddalfa.

4. Yn cefnogi hawl seneddau yn yr Undeb Ewropeaidd i wneud penderfyniadau ar gyfer dyfodol eu dinasyddion.

baner Catalonia
BBC

'Dim rhagdybiaeth o unrhyw ganlyniad'

Yr Ysgrifennydd Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Alun Davies yn dweud "nad yw gweithrediadau Llywodraeth Cymru hyd yma yn rhagdybio unrhyw ganlyniad i'r broses".

alun d
BBC

'Bydd yn dod â gwaith i'r ardal'

Mae Caroline Jones ar ran UKIP yn byw ym Mhort Talbot ac mae'n dweud na all hi gefnogi y rhai sydd wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu ac mae'n ychwanegu bod yn rhaid rhoi nifer y rhai sydd wedi arwyddo yn ei gyd-destun gan bod 37,000 yn byw ym Mhort Talbot.

Mae'n dweud "bydd fy ardal yn elwa o'r carchar newydd ac fe fydd yn dod â chyfleon gwaith i'r ardal - cyfleon sydd eu hangen yn fawr".

Caroline Jones
BBC

'Dim croeso i'r carchar'

Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru ar gyfer Gorllewin De Cymru yn rhoi teyrnged i'r ymgyrchwyr gan nodi ei fod hi'n glir nad oes croeso i'r carchar yn y gymuned.

Mae'n dweud nad ydynt yn dymuno, ac nad yw Cymru angen , carchar o'r maint hwn yn yr ardal.

Bethan Jenkins
BBC

Cynnig gwell adnoddau i garcharorion

Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr yn dweud: "Mae gen i lai o wrthwynebiad i'r syniad o garchardai mawr ... a hynny am eu bod yn cynnig cyfleon adferiad gwell a gwell adnoddau i garcharorion ac ymwelwyr".

Suzy Davies
BBC
Suzy Davies

Dywedwch 'Na' wrth y Weinyddiaeth Gyfiawnder

David Rees, AC Llafur Aberafan yn dweud bod y safle ym Maglan yn "gwbl anaddas" ar gyfer carchar.

Ei neges i Lywodraeth Cymru yw pam mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gofyn am brynu neu lesio tir yw "dwedwch na".

Mae safle Baglan mewn parth menter
BBC
Mae safle Baglan mewn parth menter

Deiseb yn erbyn carchar Port Talbot

Mae David J. Rowlands (Dwyrain De Cymru) yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-781 Cymuned Port Talbot yn erbyn yr Archgarchar’ a gasglodd 8,791 o lofnodion.

Ym mis Mawrth cyhoeddodd Llywodraeth Prydain gynlluniau i adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot fel rhan o ymdrechion i foderneiddio a mynd i'r afael â diffyg lleoedd.

Y bwriad yw adeiladu'r carchar newydd ar dir yn agos i hen ffatri Panasonic yn ardal Baglan, ger yr M4.

'Cynnig ddigon difyr'

Arweinydd y Tŷ Julie James yn dweud bod Llywodraeth Cymru "yn rhannu dyhead cynnig David Melding".

"Mae nifer o fodelau o gyfranogiad dinasyddion", mae'n ychwanegu, cyn rhestru nifer o faterion sydd angen ystyriaeth bellach.

'Ry'n ni, credwch neu beidio, yn wleidyddion proffesiynol'

"Y gwahaniaeth rhyngddon ni yn yn siambr a'r cyhoedd yw ein bod ni, credwch neu beidio, yn wleidyddion proffesiynol," medd Gareth Bennett o UKIP.

"Troedian'n ofalus", yw ei neges i David Melding.

gareth bennett
BBC

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

Mae David Melding (Canol De Cymru) yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Mesur i gynyddu cyfranogiad dinasyddion yn y broses o wneud polisi yng Nghymru.

2. Yn nodi mai diben y Mesur hwn fyddai gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'n dweud "heddiw gweithred fwyaf arweinyddiaeth wleidyddol yw gwella egni dinasyddiaeth".

david melding
BBC

Datganiadau 90 eiliad

Gellir defnyddio'r datganiadau i dynnu sylw at unrhyw bwnc sy’n destun pryder.

Er enghraifft, gall aelodau godi materion sy'n peri pryder mawr i'w hetholwyr, tynnu sylw at broblemau lleol, penblwyddi neu ddyddiadau arwyddocaol, neu dalu teyrnged i rywun.

Cwestiwn 3: Pwerau ynni newydd

MaeDavid Melding (Canol De Cymru)yn gofyn: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ohirio pwerau ynni newydd o dan Ddeddf Cymru 2017?

Lesley Griffiths yn dweud "ar gais y Swyddfa Gymeig bydd y darpariaethau cynllunio nawr yn dechrau cyn pryd ac fe fydd hyn yn golygu y bydd Cymru o dan anfantais i gymharu â gweddill y DU".

Parhau i hybu Cymru fel man cynhyrchu

Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Dafydd Elis-Thomas yn dweud bod Pinewood "yn parhau yn ymrwymedig i redeg y stiwdio yng Ngwynllŵg ac yn parhau i hybu Cymru yn rhynglwadol fel man i hybu cynhyrchiadau".

Tan Medi 2017, Pinewood Pictures oedd yn gweinyddu cyllideb £30m Llywodraeth Cymru - cyllideb i fuddsoddi yn y cyfryngau ac un a gafodd ei chyhoeddi yn 2014.

Dafydd Elis-Thomas
BBC

Cwestiwn Amserol 2: Stiwdio Pinewood

MaeSuzy Davies (Gorllewin De Cymru)yn gofyn: A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi sicrwydd bod Pinewood yn parhau i fod wedi'i ymrwymo'n llawn i barhau i weithredu ei stiwdio gyfredol yng Nghymru yn sgil y diffyg gwybodaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i gyfres o gwestiynau ysgrifenedig ar y mater hwn?

Pinewood
BBC

Cwestiynau Amserol 1: Cau banciau

MaeAdam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)yn gofyn : Yn dilyn y diweddaraf mewn cyfres hir o gyhoeddiadau am gau banciau lleol, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru’n eu cymryd i gyflwyno banc cyhoeddus yn unol ag ymchwil gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru?

Adam Price yn gofyn yn benodol ar sut mae creu banciau cymunedol.

Mark Drakeford yn dweud bod cyflwyno unrhyw fodel yn gymhleth yng Nghymru ond yn dweud bod yn rhaid sicrhau bod y swyddfa bost yn gallu ysgwyddo tipyn o'r baich.

Mae'n cyfeirio hefyd at rôl yr Undebau Credyd.

Bydd banc NatWest yn Rhydaman yn cau ym mis Mai 2018
BBC
Bydd banc NatWest yn Rhydaman yn cau ym mis Mai 2018

Dim cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Does na'm cwestiwn wedi'i gyflwyno i Gomisiynwyr y Cynulliad, y corff sy'n gyfrifol bod eiddo, staff a gwasanaethau yn cael eu darparu i'r Cynulliad.

Mae disgwyl i Gomisiynwyr ateb cwestiynau bob pedair wythnos y bydd y Cynulliad yn cyfarfod mewn Cyfarfod Llawn.

Mynd i'r afael ag unigrwydd

Paul Davies ar ran y Ceidwadwyr yn gofyn beth sy'n cael ei wneud i daclo unigrwydd yn enwedig ymhlith yr henoed a beth yw'r gyllideb.

Julie James yn dweud ei bod am sicrhau bod yr asiantaethau sydd wedi'u penodi i'r gwaith yn cydweithio.

Ychwanegodd, gan ei bod yn newydd i'w swydd, nad yw hyd yma yn ymwybodol o'r cyllid sydd ar gael.

unig
BBC

Gweithredu y ddeddf trais yn erbyn menywod

Sian Gwenllian o Blaid Cymru yn mynegi pryderon am weithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

Mae Julie James, sydd newydd ei phenodi i'w rôl newydd, yn dweud nad yw hi eto yn gwybod digon.

Tâl golchwyr ceir

David Rowlands o UKIP yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o "gladdu eu pennau yn y tywod" ynglyn â thaliadau isel i olchwyr ceir.

Julie James yn dweud "ry'n yn edrych ar ffyrdd i wella y ffyrdd o orfodi sicrhau isafswm cyflog".

julie james
bbc

Lles sipsiwn a theithwyr

Mae 'r cwestiynau nesaf i Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, Julie James.

Yn gyntaf Julie Morgan AC Gogledd Caerdydd sy'n gofyn 'A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau Teithio at Iechyd Gwell mewn perthynas â Sipsiwn a Theithwyr?'

Mae Julie Morgan yn ychwanegu ei bod wedi clywed nifer o bryderon gan sipsiwn a theithwyr am gael mynediad i feddygon teulu a gofal iechyd yn gyffredinol.

Sipsiwn
BBC

'Angen trefn gystadleuol o drethu'

Arweinydd UKIP Neil Hamilton yn dweud bod y "Blaid Lafur yn mynd i gyfeiriad cwbl wahanol i weddill y byd ac os ydym am gystadlu gydag economïau gwledydd eraill rhaid i ni gael trefn trethu busnesau sy'n gystadleuol".

Mr Drakeford yn dweud nad yw'n "ddoeth cystadlu mewn ras sy'n anelu tua'r gwaelod".

arian
BBC

Y berthynas gyda Banc Buddsoddi Ewrop

Steffan Lewis o Blaid Cymru yn dweud bod y "rhan helaeth o'r ansicrwydd ry'n yn ei wynebu" o ganlyniad i Brexit yn ymwneud â "dyfodol y berthynas gyda Banc Buddsoddi Ewrop".

Dywed Mr Drakeford "credwn y dylem barhau i fod yn bartner tanysgrifio Banc Buddsoddi Ewrop".

Cafodd y Banc ei sefydlu yn 1958 ac mae'n defnyddio arian o wledydd yr UE i roi benthyg arian yn rhad, gan amlaf i brosiectau isadeiledd mawr.

Mae'r DU yn un o brif gyfranddalwyr y banc sydd wedi'i leoli yn Lwcsembwrg.

Steffan Lewis
BBC
Steffan Lewis

Angen gwario yng Nghymru

Y Ceidwadwr Nick Ramsay yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod ei phrosesau caffael yn caniatáu i fentrau bach a mawr sicrhau cymaint o fusnes â phosib.

Mr Drakeford yn dweud ei fod yn awyddus i weld "bod y rhan fwyaf o'r gwario sy'n cael ei wneud drwy'r pwrs cyhoeddus yn cael wario ym musnesau cyflenwyr o Gymru".

Nick Ramsay
BBC

'Y gallu i ymestyn i ardaloedd datganoledig'

Mr Antoniw yn mynegi pryderon bod gan y Mesur Masnach "y goblygiadau o osod Masnach Drawsatlantig a Phartneriaeth Fuddsoddi ar Gymru heb fawr o graffu".

Mr Drakeford yn dweud mai ei "wrthwynebiad sylfaenol i'r Mesur Masnach .. yw ei fod yn caniatáu i Weinidogion y Goron i ymestyn i ardaloedd datganoledig".

Mark Drakeford
BBC

Goblygiadau Mesur Masnach Llywodraeth y DU?

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid sydd gyntaf.

Mick Antoniw AC Pontypridd sy'n gofyn y cwestiwn cyntaf sef 'A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am oblygiadau Mesur Masnach Llywodraeth y DU ar gyfer polisi caffael Llywodraeth Cymru? '

Nôl am 1.30pm

Sesiwn breifat sydd nesaf.

Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd gydag adroddiad o'r cyfarfod llawn am 1.30pm.

'Ry'n yn gweithredu ar y pedwar amcan'

Diben y cwricwlwm newydd yw cynorthwyo’n plant a’n pobl ifanc i fod yn:

 • ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd
 • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Kirsty Williams
BBC
Kirsty Williams

Y cwricwlwm fel 'Adeiladu tŷ bach'?

Kirsty Williams
BBC
Kirsty Williams

'Rhaid peidio colli momentwm'

Llyr Gruffydd yn atgoffa pensaer y cwricwlwm newydd ar gyfer ysgolion Cymru ei fod eisoes wedi rhybuddio am golli momentwm petai'r amserlen yn newid.

Fe ysgrifennodd yr Athro Graham Donaldson adolygiad ar addysg i blant tair i 16 oed yn 2015.

Ond pan gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg y byddai'r cwricwlwm yn cael ei ohirio am flwyddyn, rhybuddiodd yr Athro Donaldson ei bod yn bwysig peidio colli momentwm.

Heddiw mae'n dweud wrth ACau "bod yn well cymryd amser i gwblhau'r broses.

"Yr hyn sy'n allweddol," meddai, "yw bod symud y dyddiad cyflwyno'r cwricwlwm ddim yn unig yn golygu ein bod yn cymryd mwy o amser ond ein bod ddim yn colli momentwm wrth i'r broses fynd rhagddi".

yr Athro Graham Donaldson
BBC
Yr Athro Graham Donaldson