a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Rhybudd melyn am rew yn parhau i fod mewn grym
 2. Trafferthion i deithwyr ar y ffyrdd, rheilffyrdd a'r meysydd awyr
 3. Nifer o ddigwyddiadau a gemau chwaraeon y penwythnos wedi'u gohirio
 4. Anfonwch eich lluniau chi o'r eira - cymrufyw@bbc.co.uk

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ni felly am heddiw ar y llif byw - fe wnawn ni'ch gadael chi gyda'r dihirod bach yma sydd wedi twrio ogofau i'w hunain yn yr eira yn Rhoshirwaun, Pen Llŷn.

Hwyl am y tro!

plant yn yr eira yn Rhoshirwaun, Pen Llyn
Ian Williams

Rhagolygon am heno

Tywydd, BBC Cymru

Cyn i ni gloi'r llif byw am heddiw, beth am gipolwg sydyn ar y rhagolygon tywydd.

Mae disgwyl i gawodydd o law ac eirlaw weithio'u ffordd fyny o'r de dros nos heno, gan droi'n eira unwaith eto dros rai mannau uchel.

Ond bydd y tymheredd yn aros uwch ben y rhewbwynt ar draws llawer o dde a gorllewin Cymru.

Ddydd Sul mae disgwyl rhagor o gawodydd, gyda'r tymheredd yn codi unwaith eto i hyd at tua 7C.

Nid y plant yn unig sy'n mwynhau tu allan

Twitter

Wyneb i waered

Twitter

'Dych chi gyd wedi bod yn reit greadigol gyda'ch dynion eira - dyma un yn sefyll ar ei ben!

View more on twitter

Dyna un ffordd o gyrraedd y gwaith!

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bron i 8,000 wedi ffonio Dŵr Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Dŵr Cymru yn dweud eu bod nhw wedi cael bron i 8,000 o alwadau ers bore dydd Iau - dros bum gwaith y nifer maen nhw fel arfer yn ei gael mewn cyfnod o'r fath.

Mae'r cwmni yn pwysleisio nad eu cyfrifoldeb nhw yw trwsio pibellau sydd wedi rhewi neu fyrstio, ond mae ganddyn nhw gyngor ar eu gwefan os yw'n digwydd i chi.

Tybed beth ddigwyddodd fan hyn?

Twitter

Stopiwch wrth y golau coch

BBC Cymru Fyw

Dyma'r olygfa yn Llanbrynmair, Powys y bore 'ma wrth i'r cerbydau mawr glirio'r ffordd.

Ond mae'n olygfa tra wahanol yng nghefn gwlad - go brin y bydd unrhyw un yn gyrru drwy'r golau coch yna!

llanbrynmair
BBC
llanbrynmair
BBC
Go brin yr aiff unrhyw un drwy'r golau coch yma!

Dyn eira cynnes iawn!

BBC Cymru Fyw

Diolch i Enid a Moi o Chwilog ym Mhen Llŷn am y llun yma o ddyn eira!

dyn eira yn chwilog
Sian Povey

Bangor v Penydarren i fynd yn ei blaen

Pêl-droed, BBC Cymru

Yn dilyn archwiliad o'r cae brynhawn Sadwrn, mae disgwyl i'r gêm yng Nghwpan Cymru fory rhwng Bangor a Phenydarren fynd yn ei blaen.

View more on twitter

'Mewn cae yn Nefyn'

Twitter

Lluniau drôn o'r difrod yng Nghaergybi

BBC Cymru Fyw

Mae Storm Emma yn sicr wedi gadael ei marc yng Nghaergybi.

Dyma luniau drôn gan Stephen Goldsbrough yn dangos y cychod sydd wedi eu hyrddio i bob man yn dilyn y tywydd garw ddoe.

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn y dref heno i drafod y camau nesaf wedi'r difrod.

Difrod i gychod marina Caergybi

Mwy o drenau yn rhedeg eto

Trenau Arriva Cymru

Mae mwy o drenau bellach yn rhedeg unwaith eto gan Arriva Cymru, gan gynnwys rhwng:

 • Caerfyrddin ac Abertawe (un yr awr)
 • Caerdydd Canolog a Phontypridd (dau yr awr)
 • Caerdydd a Chaerffili (dau yr awr)
 • Aberystwyth i'r Amwythig (bob dwy awr)
 • Caergybi - Caer - Amwythig (un bob awr)

Dyw'r rhan fwyaf o'r trenau rhwng Caerdydd a'r Cymoedd ddim yn rhedeg eto fodd bynnag, ac mae'r cwmni yn dal i gynghori pobl i beidio teithio oni bai bod wir raid.

Teulu o ddynion eira yn y parc

BBC Cymru Fyw

Dyma deulu dedwydd o ddynion eira ym Mharc Thompson, Caerdydd heddiw - ond mae'r ewinedd traed 'na yn edrych fel y gallen nhw wneud tro efo cael eu torri!

dynion eira
BBC

450 tunnell o raean

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud eu bod nhw wedi defnyddio 450 tunnell o raean dros y tridiau diwethaf - tua chwarter beth fydden nhw'n defnyddio mewn gaeaf cyfan fel arfer!

View more on twitter

Y diweddaraf ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

O ran y diweddaraf gyda'r teithio, dyma rhai o'r prif ffyrdd yng Nghymru sydd dal ar gau:

 • A470 (Aberhonddu i Llanfair-ym-Muallt; Caersws; Merthyr Tudful)
 • A487 yn Abergwaun, Sir Benfro
 • A44 (Llangurig i Bonterwyd)
 • A40 yn Aberhonddu, Powys
 • A485 yn Llanllwni, Ceredigion
 • A452 Bwlch-yr-Oernant, Sir Ddinbych
 • A469 Ffordd Mynydd Caerffili
 • A4085 (Caeathro i Feddgelert, Gwynedd)
 • A4233 (Maerdy i Aberdâr, Rhondda Cynon Taf)

Allan yn Aberystwyth ar gyfer Parêd Dydd Gŵyl Dewi

BBC Cymru Fyw

Doedd 'na ddim eira yn Aberystwyth heddiw, ac felly mae'r Parêd Dydd Gŵyl Dewi yn y dref wedi mynd yn ei flaen.

Mae'n edrych fel bod torf iach wedi mynychu hefyd, er gwaethaf y tywydd oer.

pared aberystwyth
BBC

Ffyrdd ar gau ym Mhowys

BBC Cymru Fyw

Powys yw un o'r ardaloedd sydd wedi'i heffeithio fwyaf o ran ffyrdd ar gau oherwydd yr eira.

Os ydyn nhw'n edrych unrhyw beth fel y lluwch eira yma yn Llanfihangel Rhydithon, allwn ni ddeall pam.

Llanfihangel Rhydithon, Powys
Fran Garman
View more on twitter

Fydd neb yn teithio i Aberdaron yn o fuan!

Twitter

Canfod ceffyl eira prin yn y Barri

BBC Cymru Fyw

Waw - 'dan ni i gyd 'di clywed am ddynion eira o'r blaen, ond mae hwn yn mynd â phethau i lefel arall!

Wedi dweud hynny, dyw Barry'r Ceffyl Eira ddim yn edrych yn rhy hapus gyda lle mae'r brws 'na wedi cael ei osod...

ceffyl eira
@DaniellaWoolf

Y diweddara' o Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn egluro'r sefyllfa bresennol ar y ffyrdd, gydag ambell un yn parhau ar gau am y tro.

View more on twitter

Canslo parêd ym Mhwllheli

Twitter

Dim ffordd o yrru ym Mro Morgannwg

Twitter

Nid Llinos yw'r unig un sydd yn gorfod ceisio mentro allan i chwilio am fwy o fara a llefrith!

View more on twitter

Mwy o ddynion eira

Twitter

Ymdrech dda efo'r dyn eira yma - hoffi'r het yn enwedig!

View more on twitter

Pibellau dŵr yn byrstio ar draws Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi dweud eu bod yn ymateb i 24 digwyddiad o bibellau dŵr wedi byrstio ar hyd y canolbarth, de a gorllewin Cymru.

Diffoddwr tân
BBC

Ynys y Barri dan flanced gwyn

Twitter

Roedd Ynys y Barri yn edrych yn wynnach na'r arfer bore ma!

View more on twitter

Cystadleuaeth dyn eira

BBC Cymru Fyw

Reit ta, be' am i ni gael cystadleuaeth i weld pwy sydd yn gallu adeiladu'r dyn eira gorau heddiw?

Mi ddechreuwn ni efo'r un yma - ymdrech dda iawn o Efail Isaf ger Pontypridd efo'i drwyn moron pigog a sgarff y clwb rygbi lleol.

Anfonwch luniau o'ch ymdrechion chi draw atom ni!

dyn eira yn Efail Isaf ger Pontypridd
BBC

Brwydr yn y brifddinas

BBC Cymru Fyw

Beth i'w wneud pan mae'r eira wedi disgyn yn drwch a 'dych chi gyd i ffwrdd o'r ysgol neu'r gwaith?

Cael brwydr peli eira wrth gwrs!

Dyma'r olygfa ym Mharc y Rhath, Caerdydd brynhawn ddoe - un o sawl golygfa debyg ar draws Cymru mae'n siŵr.

Brwydr peli eira ym Mharc y Rhath, Caerdydd

Maes Awyr Caerdydd bellach ar agor

Maes Awyr Caerdydd

Mae Maes Awyr Caerdydd bellach wedi ailagor, ond maen nhw wedi rhybuddio pobl i gymryd golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio gan fod y tywydd yn dal i effeithio ar yr amserlen.

View more on twitter

Pwy sydd mas yn mwynhau?

Twitter

Mae plant Cymru bellach mas yn chwarae yn yr eira - chwarae teg, mae gan y dyn eira 'na het penigamp!

View more on twitter
View more on twitter

Mee-thu symud yn yr eira

BBC Cymru Fyw

Mae'r lluwchfeydd wedi pentyrru'n sylweddol yn Llangian ger Abersoch ym Mhen Llŷn - ac mae'r defaid wedi dod allan i'w hedmygu!

defaid yn yr eira
Robert Evan Thomas-Jones

Dim ffordd dros y mynydd yn Sir Ddinbych

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn rhybuddio teithwyr i beidio mentro dros Fynydd Hiraethog yn Sir Ddinbych - o weld y llun yma, fe allwn ni ddeall pam!

car heddlu yn Sir Ddinbych
Heddlu Gogledd Cymru

Ysbyty yn 'gorfodi nyrsys i dalu i aros dros nos'

BBC Cymru Fyw

Mae ymchwiliad ar y gweill i honiadau fod ysbyty wedi codi tâl ar nyrsys i aros mewn llety myfyrwyr yn ystod y tywydd garw diweddar.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y byddai'n edrych i'r mater - gan ychwanegu y byddai'n "gam gwag" os oedd yn wir.

Cafodd yr honiad ei wneud ar y cyfryngau cymdeithasol yn erbyn bwrdd iechyd sydd heb ei enwi.

car ysbyty gydag eira
BBC

Rhybudd melyn arall am rew

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn arall am rew rhwng 11:00 ddydd Sadwrn ac 11:00 ddydd Sul.

Maen nhw'n rhybuddio y bydd amodau gyrru yn anoddach na'r arfer ac mae mwy o debygolrwydd o anafiadau os yw pobl yn llithro.

Ond dyw hi ddim yn debygol i fwrw llawer o eira oni bai am mewn mannau uchel o Gymru.

Bysus nôl ar y ffordd yng Nghaerdydd

Cyngor Caerdydd

Mae prif ffyrdd Caerdydd wedi clirio digon bellach i wasanaethau bws allu dechrau rhedeg unwaith eto.

View more on twitter

Ffermwyr yn gwagio llaeth i ffwrdd

Twitter

Yn anffodus mae'r tywydd garw wedi effeithio ar lawer o fusnesau, gan gynnwys ffermwyr llaeth sydd wedi gorfod arllwys eu stoc i ffwrdd gan nad oes modd ei ddosbarthu.

View more on twitter

Lori'n sownd ar yr M4

Heddlu De Cymru

Cymerwch ofal os 'dych chi'n mentro allan ar y ffyrdd - mae hi'n beryglus o hyd, hyd yn oed ar y prif ffyrdd.

Dyma oedd yr olygfa ger cyffordd 34 yr M4 neithiwr wedi i lori arall fynd yn sownd.

lori yn sownd
Heddlu De Cymru

Clirio marina Caergybi wedi'r difrod

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwaith bellach wedi dechrau i glirio marina Caergybi yn dilyn y difrod sylweddol i gychod yno ddoe.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod tua 80 o gychod wedi'u difrodi neu wedi suddo.

Ychwanegodd yr awdurdodau eu bod yn pryderu am ddifrod i danciau tanwydd y cychod.

Y storm yn difrodi cychod yn harbwr Caergybi ddydd Gwener

Castell Penrhyn ar gau

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Eira'n rhwystro mynedfa gorsaf dân

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaethau tân ac achub wedi bod yn brysur allan ar alwad ar draws Cymru dros y dyddiau diwethaf.

Ond mae'n bosib nad oedd y criw ym Mlaenafon, Torfaen yn disgwyl gorfod palu eu ffordd i mewn i'w swyddfa eu hunain!

gorsaf dan Blaenafon
Jennie Griffiths