a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  2. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Enwebiad ar gyfer penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru
  6. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Cwmnïau Rheoli Ystadau
  7. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon
  8. Dadl Plaid Cymru - Pobl ifanc a chymunedau
  9. Dadl Fer: Pwysigrwydd datblygiad iaith cynnar
  10. Dadl Fer: Bancio tir, treth ar dir gwag a rhai gwersi o Gwm Cynon

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth, Mawrth 20.

View more on twitter

'Gall effaith bancio tir fod yn hynod negyddol'

Mae Vikki Howells yn dweud y gall effaith bancio tir fod yn hynod negyddol yn nhermau peidio cwrdd â'r galw am dai, datblygiad economaidd, gwasanaethau cyhoeddus neu feysydd chwarae, yn ogystal â chael effaith ar fywydau y rheini sy'n byw gerllaw.

Vikki Howells
BBC

Dadl Fer: Bancio tir, treth ar dir gwag a rhai gwersi o Gwm Cynon

Nawr dadl fer gan Vikki Howells.

Y pwnc dan sylw: Bancio tir, treth ar dir gwag a rhai gwersi o Gwm Cynon.

'Tystiolaeth gref i danlinellu'r berthynas rhwng tlodi ac oedi iaith cynnar'

Mae Llyr Gruffydd yn dweud "mae yna dystiolaeth gref i danlinellu'r berthynas rhwng tlodi ac oedi iaith cynnar, gyda phlant o'r grwpiau mwyaf difreintiedig yn fwy tebygol o gael sgiliau iaith gwanach na'r rheini mewn grwpiau mwy breintiedig".

Llyr Gruffydd
BBC

Dadl Fer - Pwysigrwydd datblygiad iaith cynnar

Ac yn olaf heddiw dwy ddadl fer, gan i un gael ei gohirio ar Chwefror 28.

Mae'r ddadl fer gyntaf gan Llyr Gruffydd.

A'r pwnc: "Pwysigrwydd datblygiad iaith cynnar: y camau gweithredu presennol ar y mater allweddol hwn a beth arall sydd angen ei wneud i sbarduno newid yng Nghymru".

'Wedi helpu mwy na 18,000 o bobl ifanc i gael swyddi o ansawdd da'

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca- Davies, yn cyflwyno gwelliant gan Lywodraeth Cymru sef dileu popeth ar ôl pwynt 3 a rhoi yn ei le:

Yn cydnabod y cymorth y mae Llywodraeth Cymru’n ei ddarparu i bobl ifanc, gan gynnwys drwy:

a) Twf Swyddi Cymru, sydd wedi helpu mwy na 18,000 o bobl ifanc i gael swyddi o ansawdd da;

b) prentisiaethau o ansawdd uchel a’r ymrwymiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud i greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau ar gyfer pob oed yn ystod tymor y Cynulliad hwn;

c) mynediad at dai gan fod 10,000 o dai fforddiadwy wedi’u codi yn ystod y pedwerydd Cynulliad a chan fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau 20,000 yn rhagor yn ystod tymor y Cynulliad hwn;

d) helpu myfyrwyr â’u costau byw drwy sicrhau y byddant yn derbyn swm sy’n cyfateb i’r cyflog byw cenedlaethol tra byddant yn astudio;

e) cynnal Bwrsariaeth y GIG i helpu pobl ifanc i ddechrau ar yrfa yn GIG Cymru;

f) buddsoddi £100m i wella safonau mewn ysgolion ledled Cymru yn ystod tymor y Cynulliad hwn.

Huw Irranca-Davies
BBC

'Strategaeth ddiwydiannol fodern ac uchelgeisiol Llywodraeth y DU'

Ar ran y Ceidwadwyr mae Darren Millar yn cynnig dileu popeth a rhoi yn ei le:

"Yn croesawu strategaeth ddiwydiannol fodern ac uchelgeisiol Llywodraeth y DU sy'n nodi cynllun tymor hir i hybu cynhyrchiant a grym ennill pobl ifanc ledled Cymru a'r DU.

2. Yn nodi'r ffigurau a ryddhawyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch sy'n dangos bod graddedigion Cymru yn ennill llai nag yn unman arall yn y DU.

3. Yn gresynu bod Llywodraethau Llafur Cymru – gyda chefnogaeth pleidiau eraill – ers 1999, wedi methu â chynyddu ffyniant economaidd ac addysgol pobl ifanc yng Nghymru.

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc a chymorth i fusnesau ac entrepreneuriaid drwy:

a) diddymu ardrethi busnes i bob busnes bach (hyd at £15,000);

b) cyflwyno cynllun teithio ar fysiau am ddim a chardiau disgownt rheilffordd ar gyfer pawb rhwng 16 a 24 oed; ac

c) cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc i sicrhau cyllid ar gyfer busnesau newydd".

Darren Millar
BBC

Y cynnig yn 'eironig' gan Blaid Cymru

Mae Michelle Brown UKIP yn dweud bod y cynnig yn eironig gan Blaid Cymru, oherwydd "compact Plaid Cymru â Llywodraeth Cymru o dan arweiniad Llafur o 2016-2017 a chytundeb clymblaid Cymru'n Un â Llywodraeth Cymru o dan arweiniad Llafur Cymru o 2007-2011."

Mae UKIP yn credu "bod Llywodraeth bresennol Cymru a Llywodraethau Cymru yn y gorffennol wedi methu â chreu cyfleoedd i bobl ifanc ddewis byw a gweithio yn eu cymunedau".

Michelle Brown
BBC

'Allwn ni ddim fforddio colli cynifer o bobl ifanc'

Mae Simon Thomas Plaid Cymry yn dweud, yn ardaloedd awdurdodau lleol Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin, dros y ddegawd diwethaf mae dros 117,000 o bobl ifanc rhwng 15-29 wedi gadael yr ardaloedd.

"Allwn ni ddim fforddio colli cynifer o bobl ifanc," meddai.

Simon Thomas
BBC

Dadl: Pobl Ifanc a chymunedau yng Nghymru

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw Dadl Plaid Cymru - Pobl Ifanc a chymunedau yng Nghymru.

Mae'r blaid yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod llawer o gymunedau ledled Cymru'n profi allfudo sylweddol o bobl ifanc i rannau eraill o Gymru, y DU a thu hwnt.

2. Yn cydnabod cyfraniad pobl ifanc i wydnwch a chynaliadwyedd cymunedau Cymru.

3. Yn croesawu llwyddiant Plaid Cymru o ran sicrhau cyllid ar gyfer cynllun grant i ffermwyr ifanc i helpu i gadw pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig a'u denu i'r ardaloedd hynny.

4. Yn gresynu at fethiant Llywodraeth bresennol Cymru i greu cyfleoedd i bobl ifanc i'w galluogi i ddewis byw a gweithio yn eu cymunedau.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) gwella'r cyfleoedd economaidd a roddir i bobl ifanc mewn cymunedau ym mhob rhan o Gymru;

b) darparu cefnogaeth well i fusnesau newydd yng Nghymru a gwella'r isadeiledd digidol a thrafnidiaeth y maent yn dibynnu arnynt;

c) cefnogi ymagwedd ranbarthol newydd i gadw pobl ifanc mewn ardaloedd dan bwysau arbennig o ganlyniad i ymfudiad allanol, e.e. rhanbarth Arfon a'r cymoedd.

d) ystyried a ellir lleoli sefydliadau cenedlaethol presennol neu newydd mewn ardaloedd yng Nghymru sydd angen mwy o gyfleoedd gwaith;

e) darparu tai fforddiadwy a diwygio'r system gynllunio i alluogi pobl ifanc i aros a/neu ddychwelyd i fyw yn eu cymunedau;

f) ymateb yn gadarnhaol i argymhelliad Adolygiad Diamond i gymell myfyrwyr sy'n gadael i astudio i ddychwelyd i Gymru ar ôl graddio.

Llywodraeth Cymru yn gwrthod 2 o'r argymhellion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn cyflwyno ymateb y llywodraeth, sy'n gwrthod dau o'r argymhellion sef:

"y dylai Ysgrifennydd y Cabinet ystyried i ba raddau y mae’r safonau proffesiynol newydd yn cynnig llinell sylfaen ddigonol ar gyfer perfformiad athrawon, a diwygio’r safonau i gynnwys mesur i nodi’r safonau a ddisgwylir gan athrawon er mwyn ymgymryd â’u rolau’n effeithiol".

"y dylid ymestyn cylch gorchwyl Cyngor y Gweithlu Addysg iddo fod yn gyfrifol am safonau proffesiynol".

Kirsty Williams
BBC

Dysgwch fwy am yr adroddiad

25 o argymhellion

Mae cadeirydd y pwyllgor Lynne Neagle yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor sy'n gwneud 25 o argymhellion - a'r cyntaf o'r rheini:

"Dylai Ysgrifennydd y Cabinet gynnal gwaith ar fyrder i sicrhau y paratoir y gweithlu cyfan ar gyfer y newidiadau sydd i ddod i’r cwricwlwm, gan gynnwys datblygu cynllun gweithredu manwl".

Lynne Neagle
BBC

Dadl: Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

Mae'r ddadl nesaf yn y Siambr ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon.

Addysg
Thinkstock

Rhydd-ddeiliaid yn gallu bod yn "analluog" i ddod o hyd i iawndal

Mae AC Caerffili yn galw am ddeddfwriaeth newydd oherwydd bod rhydd-ddeiliaid yn gallu bod yn "analluog" i ddod o hyd i iawndal.

Tra bo lesddeiliaid yn gallu mynd â chwmnïau rheoli ystadau i dribiwnlysoedd, dyw rhydd-ddeiliaid ddim yn gallu, meddai.

Mae'n dweud bod rhai o'i etholwyr wedi cwyno wrtho ynghylch safon ychydig o'r gwaith y maen nhw wedi ei weld a bod gofyn i rydd-ddeiliaid arwyddo gweithred gyfamod i wneud taliadau rheolaidd gyda chwmnïau o'r fath, gan eu gadael ynghlwm wrth y cwmnïau.

Dadl - Cwmnïau Rheoli Ystadau

Symudwn ni ymlaen nawr at ddadl gynta'r prynhawn.

Mae'n ddadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Cwmnïau Rheoli Ystadau.

Mae Hefin David yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r cynnig ar gyfer Mesur ar reoleiddio cwmnïau rheoli ystadau.

2. Diben y Mesur hwn fyddai:

a) rhoi hawliau sy'n cyfateb i hawliau llesddeiliaid i rydd-ddeiliaid sy'n talu'r ffioedd ar gyfer gwaith cynnal a chadw mewn mannau cymunedol a chyfleusterau ar ystâd breifat neu ddefnydd cymysg a fydd yn eu galluogi i herio rhesymoldeb taliadau gwasanaeth;

b) sicrhau, pan mae rhydd-ddeiliad yn talu tâl rhent, nad yw'r perchennog sy'n codi rhent yn gallu cymryd meddiant neu roi prydles ar yr eiddo os nad yw tâl rhent yn cael ei dalu am gyfnod byr o amser; ac

c) rhoi hawliau i rydd-ddeiliaid yng Nghymru sy'n cyfateb i hawliau rhydd-ddeliaid yn Lloegr o ganlyniad i newidiadau i reoleiddio cwmnïau rheoli ystadau a gynlluniwyd gan Lywodraeth y DU.

Hefin David
BBC

Enwebiad ar gyfer swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae ACau yn cytuno i enwebu Adrian Crompton i’w benodi i swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru gan Ei Mawrhydi am dymor o wyth mlynedd i ddechrau’n syth ar ôl i swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru ddod yn wag.

Mae ACau hefyd yn mynegi diolchgarwch am gyfraniad Huw Vaughan Thomas yn ystod ei dymor e yn swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Adrian Crompton
Cynulliad

Datganiadau 90 Eiliad

Nesa y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

'Ffieiddio gyda'r ymgyrch erchyll yma'

Mae Arweinydd y Tŷ Julie James yn dweud "rydyn ni'n sefyll gyda chymunedau Mwslemaidd yn ffieiddio gyda'r ymgyrch erchyll yma.

"Rydyn ni wedi sefydlu strwythurau yng Nghymru i daclo pob ffurf o eithafiaeth a throsedd casineb".

Julie James
BBC

Angen trafod Islamoffobia

Mae'r Comisiynydd Plant yn ddiweddar wedi annog mwy o athrawon i drafod Islamoffobia gyda'u disgyblion.

Yn ôl Sally Holland mae'r ffordd y mae rhai mewn cymdeithas yn trin y boblogaeth Fwslemaidd yn broblem gynyddol.

Mae Mwslimiaid ifanc yng Nghymru yn dweud bod pobl yn syllu arnynt yn gyson, mae eraill wedi cael eu galw yn "derfysgwyr" yn yr ysgol a mae rhai yn dweud bod dieithriaid wedi dweud wrthynt am dynnu eu sgarffiau pen.

Bwriad y Comisiynydd yw canolbwyntio ar y niwed y gall troseddau casineb ei wneud.

Un ffordd gadarnhaol, medd Sally Holland o ddelio â'r mater yw trafod y pwnc yn yr ystafell ddosbarth a herio Islamoffobia.

Bellach mae cymorth ar gael i athrawon i wneud hynny ac mae adnoddau yn cael eu cynnig i holl ysgolion uwchradd Cymru.

Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod troseddau casineb yng Nghymru a Lloegr wedi codi 29%.

Mae troseddau casineb yn ymwneud â chrefydd wedi codi 35%.

Yn y cyfamser mae un elusen gwrth-hiliaeth yn dweud bod athrawon o 16 awdurdod lleol yng Nghymru wedi sôn wrthynt am achosion o hiliaeth y llynedd.

Sally Holland
BBC
Sally Holland

Cwestiwn Amserol - Mynd i'r afael â Islamoffobia

Un cwestiwn amserol sydd heddiw. Mae Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru) yn gofyn:

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â Islamoffobia a gwella cydlyniant cymunedol yn sgil y llythyrau yn annog pobl i gosbi Mwslemiaid sydd wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar?

Bethan Sayed
BBC

Cwestiynau Amserol

Symudwn ni ymlaen nawr at y Cwestiynau Amserol.

Mae'n rhaid i gwestiynau amserol ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog.

Y Llywydd a fydd yn penderfynu sawl cwestiwn amserol i'w ddethol ar gyfer y cyfnod o 20 munud a neilltuwyd, a sut i rannu'r amser sydd ar gael rhwng y cwestiynau hynny.

Cwestiynau
BBC

Gwaith y Comisiwn ar Gyfiawnder

Mae Mark Reckless yn gofyn pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o waith y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru?

Mae Jeremy Miles yn annog pobl i roi tystiolaeth i'r Comisiwn sy'n cael ei gadeirio gan Arglwydd Brif Ustus presennol Cymru a Lloegr, Arglwydd Thomas o Gwmgiedd, sy'n adolygu y system gyfiawnder a phlismona yng Nghymru, ac yn ystyried sut y gall y sytem gyflawni canlyniadau gwell i Gymru.

Mark Reckless
BBC

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Symudwn ni ymlaen nesa at gwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles.

Jeremy Miles
BBC

'Mae'r holl system wedi torri'

"Rydw i'n dweud bod yr holl system wedi torri," medd Rhun ap Iorweth a bod "staff ambiwlansys, parafeddygon a staff canolfannau galw yn gorfod dioddef y baich".

Mae Vaughan Gething yn dweud y dylai Rhun ap Iorwerth deimlo "embaras" gyda'r honiad yna.

'Pam bod ambiwlansys yn cymryd yn hirach i gyrraedd nawr ?'

Mae Rhun ap Iorwerth yn gofyn "pam bod ambiwlansys yn cymryd yn hirach i gyrraedd nawr - mewn achosion galwadau argyfwng ac ambr brys - nag mewn blynyddoedd blaenorol?"

Mae Vaughan Gething yn dweud "o gymharu'r gaeaf hwn gyda gaea'r llynedd mae yna o ostyngiad o ychydig bwyntiau canrannol mewn perfformiad, ond rydyn ni yn dal i gwrdd â'n targedau."

Rhun ap Iorwerth
BBC

Gweithlu diagnostig yng Nghymru

Mae Caroline Jones yn cyfeirio at bapur safbwynt Cancer Research UK ar weithlu diagnostig yng Nghymru, sy'n datgan "bod prinder yn y gweithlu diagnostig, yn rhannol gyfrifol am Gymru yn methu cyflawni targedau amseroedd aros ar gyfer cleifion canser ers 2008".

Mae Mr Gething yn dweud "Petai ganddon ni'r targed sydd yn Lloegr, bydden ni bron yn sicr yn cyflawni hynny yn rheolaidd".

Caroline Jones
BBC

Hyrwyddo ymwybyddiaeth o sepsis

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo ymwybyddiaeth o sepsis ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol?

Mae Mr Gething yn dweud bod taclo sepsis yn "brif flaenoriaeth diogelwch cleifion".

Sepsis, sydd hefyd yn cael ei alw yn septicaemia neu wenwyn gwaed, yw ymateb y corff o haint.

Mae ffigyrau yn dangos bod achosion o sepsis yn ysbytai Cymru wedi codi 20% mewn chwe blynedd.

Mae sepsis yn gallu achosi i'r organau fethu'n llwyr.

Sepsis
BBC

Croeso nôl i Senedd Fyw

Mae'r Cyfarfod Llawn ar fin dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.

Vaughan Gething
BBC

Nôl am 1.30pm

Mae'r aelodau bellach yn cwrdd yn breifat.

Fe fydd Senedd Fyw'n ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

Arwydd y Cynulliad
BBC

Unedau cyfeirio disgyblion yn 'fwy amrywiol, gyda llawer o heriau'

Wrth ymateb i gwestiwn gan Julie Morgan, mae Meilyr Rowlands yn disgrifio ysgolion arbennig gwladol fel sector llwyddiannus, ond mae'n dweud bod unedau cyfeirio disgyblion yn "fwy amrywiol, gyda llawer o heriau".

Julie Morgan
BBC

'Nifer fawr o benaethiaid ddim yn gwerthfawrogi'r buddion'

Mae Meilyr Rowlands yn mynegi pryder mai dim ond chwarter o ysgolion cynradd sy'n gweithredu y Cyfnod Sylfaen ac nad yw "nifer fawr o benaethiaid yn gwerthfawrogi'n llwyr beth allai'r buddion fod".

'Penaethiaid ddim yn llwyr ddeall egwyddorion ac addysgeg'

Mae Mark Reckless yn dweud ei bod hi'n "warthus" bod Estyn wedi canfod yn tua "tri chwarter o ysgolion, doedd y penaethiaid ddim yn llwyr ddeall egwyddorion ac addysgeg arfer dda yn y Cyfnod Sylfaen".

Mark Reckless
BBC

'Corff bach iawn'

Mae Meilyr Rowlands yn disgrifio Estyn fel "corff bach iawn, gyda dim ond tua 50 o arolygwyr".

Mae adolygiad gan yr Athro Graham Donaldson wedi bod yn edrych ar y goblygiadau o ddiwygiadau addysg dwys Cymru ar ddyfodol rôl Estyn. Mae disgwyl ei adroddiad yn gynnar eleni.

2,700 o arolygiadau

Dros y cylch arolygu saith mlynedd, cynhaliodd Estyn ryw 2,700 o arolygiadau. Cafodd yr holl ddarparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru eu harolygu o leiaf unwaith.

Newid diwylliant

Mae adroddiad blynyddol Estyn, sydd yn edrych yn ôl dros gyfnod o saith mlynedd, yn dangos bod lot o newid wedi bod yn y maes, yn enwedig o ran newid diwylliant.

Tra bod yna welliannau mewn llythrennedd sylfaenol, ymddygiad a phresenoldeb, mae yna bryder nad yw sgiliau digidol ysgolion wedi gwella digon i adlewyrchu datblygiad technoleg.

Un maes arall lle mae angen gweld cynnydd, medd y prif arolygydd, Meilyr Rowlands, yw'r iaith Gymraeg.

Mae'n dweud nad oes dal dim digon o gyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio'r iaith tu allan i'r dosbarth yn yr ysgolion cyfrwng Saesneg.

Cylch 2010-2017 Estyn

2016-2017 oedd blwyddyn olaf cylch 2010-2017 Estyn a dechreuodd dull arolygu newydd ym Medi 2017.

Mae edrych yn ôl dros y saith mlynedd diwethaf yn dangos faint y mae addysg wedi newid yng Nghymru ac yn parhau i newid.

Addysg
Getty Images

Adroddiad Blynyddol Estyn 2016 - 2017

Mae'r pwyllgor nawr yn cael sesiwn yn craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2016 - 2017.

Egwyl

Mae'r aelodau nawr yn cael egwyl fer.

View more on twitter

'Dim newid mawr' trwy'r grant datblygu disgyblion

Mae Michelle Brown UKIP yn gofyn "a yw'r grant datblygu disgyblion yn gweithio?"

Mae Meilyr Rowlands yn dweud ei bod hi'n anodd gweld ble y mae GDD wedi cael effaith uniongyrchol a does dim unrhyw newid mawr wedi bod, ond mae'n ychwanegu bod yna rai gwelliannau bach wedi bod.

Meilyr Rowlands
BBC