Akamaro k'inzuki mu burumyi
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Inzuki ni kirumara mu burimyi ariko uravye ziriko zirahona

Inzuki ni kirumara mu burimyi ariko uravye ziriko zirahona