Kugorwa n'abana uri ku kazi gakomeye ntivyoroshe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kugorwa n'abana uri ku kazi gakomeye ntivyoroshe, mu gihe wahisemwo gukorera muhira.