Ikiganiro ku soko rusangi rya Afrika
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ikiganiro ku soko rusangi rya Afrika inyuma yaho abakuru b'ibihugu baryemereje

Inyuma yaho ibihugu 44 vyemeje ishinga ry'isoko rusangi rya Afrika, hari ibibazo vyinshi abantu bibaza. Mbe izoshigwa mu mu ngiro gute? Izogirira akamaro gute ibihugu? Abafise amakenga ashingiye ku ki? Ivyo vyishugwa n'abatumire ba kino kiganiro.

Ibindi bisa n’ibi