Abatwara Bujumbura bashaka kuyisukura

Ico ni ikirundo c'umucafu iruhande y'ihoteli nkuru hagati i Bujumbura
Image caption Ico ni ikirundo c'umucafu iruhande y'ihoteli nkuru hagati i Bujumbura

Mu Burundi umukuru w’igisagara gikuru ca Bujumbura yafashe ingingo zo kwongereza isuku mu mugambi mushasha wamenyeshejwe.

Uretse ko bene izo ngingo zahahora, icahindutse ngo n’uko hagiye kuzohora hafatirwa ibihano abazirenze harimwo no gutanga amafaranga y’ihadabu.

Iruhande y'igituro c'ama bus ca Pagdas, kw'ibarabara rikuru ryitwa Peuple Murundi, iruhande y'i hoteli Le Doyen hakaba n'inyuma y'ikibuga c'inkino FFB usanga ikirundo c'imicafu abantu bakura hirya no hino mu mazu bakoreramwo bakaza guta ngaho.

Benivyo birundo urabisanga n'ahandi mu gisagara hagati, kanatsinda nta na hamwe usanga hari ikintu umuntu yonugamwo umucafu (poubelles publiques).

Umukuru w'igisagara Evrard Giswaswa avuga ko "poubelles publiques" zigiye kuboneka, uwo mugambi ngo bakaba bariko barawukorana n'ishirahamwe ry'abarundi bize mu Bufaransa.

Umukuri wa Bujumbura aragabisha

Umukuru w'igisagara ca Bujumbura agabisha abantu barungikana abakozi umucafu batazi iyo bawujanye.

Inyama ziribwa hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura, zava ku macuniro zitwawe ku makinga zigenda ziduma urusazi zongera zitumukirwa n'umukungu canke zinyagirwa.

Umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga ko kuva ubu ivyo bitazosubira, uwuzobirengako nawe ngo akazohanwa.

Ariko n'ikibanza co gutamwo umucafu w'igisagara cose kiri ku Buterere ntigitunganijwe, imiryango y'abakene muri ako karere yirigwa iragikurakuranwa irondera mw'iyarara icorikesha canke icorirenza.

Mu kwezi kwa gatatu ubuyobozi bw'igisagara ngo butegekanya inama yo kwegeranya uburyo bwo kurangura imigambi y'ugusukura igisagara muri rusangi.