ONU: Abafungwa mu Burundi bayeho nabi cane

ONU
Image caption ONU

Umuhinga wa ONU yigenga ku vyerekeye agateka ka zina muntu, Fatsa Ougergouz, avuga ko abantu bari mu mabohero mu Burundi babayeho ku buryo butabereye na gato ikiremwa muntu.

Uwo muhinga ahanura abategetsi b’ubutungane mu Burundi kugabanya abantu buzuye amabohero bataracirirwa imanza n’ukwirinda gushirayo abandi nkabo kiretse bigaragara ko biba ari nkenerwa.

Uwo muhinga wa ONU yigenga uno munsi niho yarangiza urugendo rwiwe rwa kabiri mu Burundi, urwa mbere akaba yari yarugize mu kw’icumi na rimwe mu mwaka uheze.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, Fatsah Ougergouz yamenyesheje ko muri uru rugendo yashimikiye ahanini ku kuraba ibijanye n’inzego ziraba ibijanye n’agateka ka zina muntu .

Muri iyo nzira ngo akaba yasanze ibintu vyateye bija imbere na burya yahuriranye n’uko haraye hatowe abagize umurwi w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi, ariko kandi ngo ibibazo biracahari.

Imanza zirikwega

Avuga ko yasanze imanza mu butungane zikwega cane, abacamanza nabo badafise ubwigenge bukwiye, ivyo bikaba bimwe mu bisigura igituma amabohero y’u Burundi arimwo ibitigiri vy’umurengera kandi 55 kw’ijana mu bafunzwe bakaba ari abarindiriye gucirirwa imanza.

Umuhinga wa ONU Fatsah Ougergouz asaba abategesi b’ubutungae mu Burundi kugabanya abantu bafunzwe barindiriye imanza, aho agashima ikete umushikirizamanza kizigenza aherutse kwandikira.

Iryo kete yaryandikiye abo atarwara abasaba ko ata muntu yosubira gufungwa igihe kirekire ataracirwa urubanza canke ngo agumizwe mu munyororo bitagaragara ko hamwe yokwidegemvya hari ico yobangamira.

Uwo muhinga mu kwezi kwa gatandatu kuza niho azoshikiriza icegeranyo c’ingene ibintu vyifashe mu Burundi imbere y’inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu.