Rwanda:49% bemeza ko ata jambo bafise mu gihugu.

Rwanda Uwufise ububasha kw’isanamu n
Image caption Rwanda

Ubwo icyegeranyo cyakozwe n’ikigo cy’ubushakashatsi bugamije amahoro cyamurikwaga, byabonetse ko hari ibyemezo abaturage bashyikirizwa batazi aho byafatiwe.

Muri ubu bushkashatsi kandi ngo abaturage binubiyeko ko abategetsi batabegera ngo bagaragaze ibyo bifuza ko igihugu kibakorera .

Iki cyegeranyo cyakozwe mu gihe cy’umwaka wose kibanda ku bantu 1200 ,49% muri bo bavuga ko inzego zibayobora zibaturaho ibyemezo byamaze gufatwa kandi ari bo bagomba kubyubahiriza .

Ikindi kibazo abaturage bavuga ko batishimiye ni amatora nk’ay’abadepite bemeza ko batagiramo uruhare rusesuye kandi ntibagire n’ijambo ku batowe muri iyi myanya mu gihe baba batashimye imikorere yabo.

Mu itorwa ry’amategeko na ho ngo hari aho abaturage batabazwa ibitekerezo.

Urugero ni Itegeko ryakuruye impaka ndende rijyanye no gukuramo inda .

Ubu rimaze gutorwa mu mutwe w’abadepite ndetse no muri senat rikaba rishigaje gusa umukono w’umukuru w’igihugu kugira ngo ryemezwe .

Icyagaragajwe n’abashakashatsi ni uko hagomba kubaho umuco w’impaka kabone n’iyo zaba zinenga ibikorwa n’abategetsi.

Nubwo buri tegeko ritamurikirwa abaturage mbere yo kwemezwa, izi mpuguke zisanga bagomba guhabwa ijambo rikomeye cyane cyane ku mategeko arebana n’ubuzima bw’umuturage bwa buri munsi.

Mur'ayo baravuga nk’ajyanyen’isaranganya ry’amasambu, gahunda zo gutuzwa mu midugudu ndetse n’umugambi wo guhitamo imbuto zihingwa mu karere runaka .