Ukeneye amasaha angahe y'itiro?

None wewe ukeneye igihe kingana iki?

Uwufise ububasha kw’isanamu Thinkstock
Image caption Abakuze n'imiyabaga bakeneye amasaha 7-8 yo gusinzira.

Abantu benshi barashobora kumenya ko batasinziriye neza -ariko itiro rikwiye ringana gute?

Icirwa giheruka gukorwa muri Leta zunze Ubumwe za Amerika cerekana ko inyishu ituruka ku myaka umuntu aba afise.

Kutaryamira igihe umenyereye, kunywa inzoga n'ibindi bikabura umubiri, nk'ikawa n'ibindi binyobwa vyongera inguvu, hatibagiwe guteganya isaha ushaka gukomwa n' isaha canke ikindi, bishobora kuyovya canke kuvangira akamenyero ko kuryama no kuvyuka umubiri uba usanganywe.

Ikigo National Sleep Foundation ( NSF) co muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, gifise icicaro Arlington muri leta ya Virginia, cemeza ko akamenyero ka buri muntu wese ariko kamufasha gutahura itiro akeneye uko ringana.

Ariko kandi ngo hari ikigereranyo c'amasaha gifatira ku myaka umuntu afise.

Uwufise ububasha kw’isanamu Thinkstock
Image caption Abakivuka bakeneye itiro gusumba abandi, nk'amasaha 19.

§ Uruhinja ( amezi 0-3): Mu bisanzwe umwana akivuka yategerezwa kuronka hagati y'amasaha 14 na 17 yo gusinzira buri munsi, naho amasaha 11-13 ahagije. Si vyiza kumureka ngo arenze amasaha 19 y'itiro.

§ Abana (hagati y'amezi 4 na 11): Amasaha bakeneye ari hagati ya 12 na 15 y'itiro. N'imiburi buri amasaha 10 arakwiye, nayo abakiri bato cane ntiborenza amasaha 18 y'itiro.

§ Imicuko (ku myaka 1-2): Ni vyiza ko imicuko isinzira hagati y'amasaha 11 na 14, ariko no hagati yamasaha 9-16 nta kibazo.

§ Abataratangura ishure (ku myaka 3-5): Abahinga bavuga ko kuva ku masaha 10 gushika 13 y'itiro kuri bo ari meza, kuja munsi y'amasaha 8 canke hejuru ya 14 ngo si vyiza kuri bo.

§ Abari mw'imashure (ku myaka 6-13): Ikigo NSF kivuga ko gusinzira amasaha ari hagati ya 9 na 11, iyo badashikanye 7 canke barengeje 12 ngo si vyiza ku magara yabo.

§ Imiyabaga (ku myaka 14-17): Igihe c'itiro gikwiye kuri bo ni hagati y'amasaha 8-10, ikigo NSF kivuga ko atari vyiza kuja munsi ya 7 canke kurenza 11.

§ Urwaruka (ku myaka 18-25): Abakiri bato bakeneye amashaha 7-9 yo gusinzira, ariko ntiborenza 11 canke ngo baje munsi ya 6.

§ Abakuze (ku myaka 26-64): bakeneye amasaha 7-9 nk'abakiri bato.

§ Abasaza (barenza imyaka 65): Asaha y'itiro akwiye kuri bo ni hagati ya 7-8 ku munsi, ariko ntiboja munsi y'atanu canke ngo barenze 9.