Ngo bafuswe muri CNDD FDD hatisunzwe amategeko

Image caption Leonidas Hatungimana, umwe mu bandikiye umukuru w'igihugu, bagakurwa mu mugambwe

Leonidas Hatungimana, avuga ko iyo ngingo yatangajwe n'umukuru w'umugambwe ataco ivuze kuko koraniro kaminuza ari ryo ryonyene rifise ububasha bwo gukura muri CNDD FDD abagumyabanga.

Avuga ko n'imiburi buri, komite nkuru y'umugambwe yari kuba irafata ingingo nfatakibanza yo kubahagarika, canke ngo bagahanuza inama nkuru y'inararibonye.

Uwo yahora ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yemeza ko urwego rujejwe indero n'akarangumutima k'umugambwe, ari rwo rwerekana amakosa umuntu arerwa.

Ariko ngo narwo nyene rubanza gutumako umuntu akisigura, bagaheza bakagira icegeranyo.

Leonidas Hatungimana avuga ko abakuwe, bafata ko iyo ngingo ata yabaye kuko ata n'umwe yahamagawe.

Yemeza ko ata tegeko rihari ryerekana ko kizira kwandikira umukuru w' igihugu, cane cane umuru w'urwego rw'inararibonye mu mugambwe.

Ku vyavuzwe ko bahindutse nk'abakeba b'umugambwe, avuga ko abo umugambwe ufata nk'abakeba ivyo bavuze canke babonye ari ukuri, bashobora kubihurizako n'abagumyabanga.

Arahakana ko atabo bakorana boba ari abakeba b'umugambwe, ndetse ngo no mu rwandiko umukuru w'umugambwe watanze rwo kubakura ntwho yerekana ko bakoranye n'abakeba.

Nayo ku kibazo ko abo birukanywe boba bafise amakenga ko umugambwe ushobora gucikamwo ibice, Leonidas Hatungimana avuga ko abafashe iyo ngingo avuga ko idakwiye bashobora kwigarura.

Yemeza ko ari akantu gato, kandi ko abagumyabanga n'abakenyererarugamba bariho bashobora guhanura, ibintu bigasubira mu buryo.

Ibi, uwahora ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yabivuze inyuma y'aho umukuru w'umugambwe CNDD FDD asohoreye itangazo ryashikirijwe n' umuvugizi w' umugambwe, rimenyesha ko abantu 10 mu mboneza z'uwo mugambwe zandikiye umukuru w'igihugu zimusaba kutongera kwitoza ku neza y'igihugu, bafuswe mu mugambwe.