Wales

Cyngor i benderfynu ar drac rasio

Arlynudd trac
Image caption Mae arlunydd yn credu mai dyma sut fyddai'r datblygiad yn edrych

Bydd cynghorwyr Blaenau Gwent yn penderfynu os bydd cynlluniau ar gyfer adeiladu trac rasio mawr ger Glyn Ebwy yn cael mynd yn eu blaen yn ddiweddarach.

Yn ôl rhai sydd wedi amcangyfrif effaith ei adeiladu fe fyddai'n arwain at tua 1,500 o swyddi uniongyrchol a 500 o swyddi adeiladu.

Mae'r datblygwyr eisiau gwario £280m ar adeiladu'r trac ar 830 o aceri ger Stad Ddiwydiannol Rasa yng Nglyn Ebwy.

Er gwaethaf pryderon ynglŷn â'r effaith gallai'r trac ei gael ar yr amgylchedd, mae cynnig sydd wedi ei roi gerbron y cyngor yn argymell ei gymeradwyo.

Risg annerbyniol?

Yn ôl y datblygwyr fe allai gynnal pencampwriaethau fel y MotoGP a'r World Touring Car.

Yn ogystal mae cynlluniau ar gyfer adnoddau motocrós, cartio a chylchedau ar gyfer cerbydau sy'n cael ei gyrru gan bedair olwyn.

Mae gwestai ac adnoddau eraill ar gyfer ymwelwyr hefyd yn rhan o'r cynlluniau ac unedau diwydiannol gallai gael eu defnyddio gan gwmnïau ymchwilio a datblygu.

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru fe ddylid gwrthod y cynlluniau oherwydd bod risg annerbyniol o uchel i'r amgylchedd.

'Achos arbennig'

Ond mae swyddogion Cyngor Blaenau Gwent yn dweud y dylai'r cynnig gael ei dderbyn.

Mewn adroddiad mae'r cynghorwyr yn dweud: "Os bydd un yn tueddu i roi ffafriaeth i amddiffyn yr amgylchedd, yna gellir dadlau bod y cynllun yn groes i bolisi lleol a chenedlaethol.

"Ar y llaw arall, mae'r potensial datblygu economaidd yn golygu y gall hyn gael ei ystyried fel achos arbennig - achos mor eithriadol gellir ei gyfiawnhau o ran polisi."

Dyw Llywodraeth Cymru heb ddweud eto a fyddan nhw hefyd yn dewis adolygu'r prosiect os yw'n cael ei gymeradwyo gan y cyngor.

Mae'r Cwmni sy'n berchen ar y cais, Cyfyngedig Penaethiaid y Cymoedd, eisiau dechrau adeiladu o fewn chwe mis.

Maen nhw eisoes wedi derbyn benthyciad o £2m gan Lywodraeth Cymru ac maent yn ceisio codi mwy o arian cyhoeddus er mwyn cefnogi'r fenter.

Bydd gweddill yr arian yn cael ei godi drwy ddyled yn ogystal â £150m mae'r cwmni'n gobeithio ei godi drwy fuddsoddwyr.

More on this story

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites