Iechyd: Paratoi ar gyfer y gaeaf

Bronglais Hospital in Aberystwyth Mae ysbytai dan bwysau ychwanegol yn y gaeaf

Straeon Perthnasol

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn dweud nad oes modd iddynt barhau i gynnal hyd at 160 o welyau ychwanegol yn y gaeaf, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol er mwyn ymdopi â phwysau ychwanegol.

Wrth ateb cwestiynau penodol a roddwyd iddynt gan BBC Cymru dywedodd y Bwrdd fod gwelyau o'r fath "yn aml yn cael eu cynnal gan staff dros dro".

Mae'r bwrdd wedi gwario £6.2 miliwn ar staff asiantaeth a locwm rhwng Tachwedd 2012 a Mawrth 31, 2013.

Ddydd Llun cyhoeddodd y orthopedig yn y pedwar prif ysbyty sef Glangwili, Llwynhelyg, Tywysog Philip a Bronglais, dros dro.

Dywedodd llefarydd: "Yn aml iawn yn y gorffennol staff dros dro neu staff asiantaethau oedd yn gofalu am y gwelyau ychwanegol, ond drwy well defnydd a threfn o'n staff parhaol byddwn yn sicrhau safonau gofal gwell a hefyd ymdopi â'r pwysau ychwanegol."

Llawdriniaeth

Fe ofynnwyd i'r bwrdd faint o gleifion fyddai'n cael eu heffeithio gan unrhyw benderfyniad i ganslo llawdriniaethau, a beth all yr effaith fod ar restrau aros.

"Cynigion yw'r rhain ar hyn o bryd. Rydym wedi disgrifio sut yr ydym yn bwriadu cymryd ail olwg ar ein rhestrau aros dros yr wythnosau nesaf, ac rydym yn bwriadu cynnig triniaeth neu ofal arall."

Mae cynigion Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cynnwys adolygu'r rhestrau aros orthopedig, cynyddu nifer y llawdriniaethau dydd ac edrych ar driniaeth amgen, allai olygu osgoi llawdriniaeth.

Dim ond llawdriniaethau brys fydd yn digwydd yn ysbytai'r bwrdd yn ystod y pythefnos sy'n cynnwys y Nadolig.

Cynlluniau'r byrddau eraill

Dywed Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu bod wedi dechrau cynllunio ar gyfer cyfnod y gaeaf nôl ym mis Awst.

Yn ôl llefarydd maen nhw'n bwriadu rhoi "cefnogaeth ychwanegol i gleifion yn y cartref cyn ac ar ôl mynediad i'r ysbytai".

Dywedodd y byddai hyn yn sicrhau bod yr amser sy'n cael ei dreulio yn yr ysbyty yn addas a byddai hyn hefyd yn sicrhau bod mwy o welyau ar gael yn ystod cyfnodau prysur.

"Trwy gydol misoedd y gaeaf byddwn yn adolygu ein cynlluniau yn ddyddiol er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â gofynion penodol," meddai'r llefarydd.

Dywed bwrdd iechyd mwyaf Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, eu bod wedi bod yn cydweithio gydag awdurdodau lleol a gwasanaeth Ambiwlans Cymru wrth baratoi ar gyfer cyfnod y gaeaf.

"Mae ein cynllun yn cynnwys hyrwyddo chwistrelliadau ffliw er mwyn cadw pobl yn iach.

"Rydym hefyd yn ceisio sicrhau fod poblogaeth gogledd Cymru yn defnyddio gwasanaethau priodol."

Ychwanegodd fod rotas cyfnod y Nadolig a'r flwyddyn newydd yn cael eu paratoi "gyda'r nod o sicrhau cysondeb mewn gofal brys a gofal sydd wedi ei drefnu."

Dywed Bwrdd Iechyd Cwm Taf eu bod hwythau hefyd wedi bod yn trafod gydag awdurdodau lleol a Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, sydd wedi arwain at "gynllun gaeafol cadarn".

"Y nod yw sicrhau ein bod yn gallu i ymateb i gynnydd yn y galw am ofal a sicrhau safon gofal uchel drwy'r amser."

Dywed Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, sy'n gyfrifol am wasanaethau yng Ngwent, eu bod yn bwriadu darparu 110 o welyau ychwanegol er mwyn mynd i'r afael â'r galw ychwanegol ym mis Ionawr.

Yn ôl llefarydd byddant hefyd yn recriwtio mwy o staff er mwyn gofalu am fwy o gleifion.

"Yn hytrach na chanslo llawdriniaethau yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r bwrdd wedi lleihau nifer y llawdriniaethau sydd wedi eu trefnu yn ystod pythefnos cyntaf Ionawr. "

Dyw Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro heb gyhoeddi eu cynlluniau nhw eto ac nid yw Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnal llawdriniaethau mawr.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

More Wales stories

RSS

Features & Analysis

 • Cartoon of women chatting on the metroChat wagon

  The interesting things you hear in a women-only carriage


 • Replica of a cargo boxSpecial delivery

  The man who posted himself to the other side of the world


 • Jon Sopel'Emailgate'

  Hillary gets a taste of scrutiny that lies ahead


 • Beauty contestants use selfie stick7 days quiz

  Who hasn't banned selfie sticks yet?


Elsewhere on the BBC

 • Audi R8Best in show

  BBC Autos takes a look at 10 of the most eye-catching new cars at the 2015 Geneva motor show

Programmes

 • A robotClick Watch

  The latest in robotics including software that can design electronics to solve problems

Try our new site and tell us what you think. Learn more
Take me there

Copyright © 2015 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.