٣٠ کلونو کې کټلې جايزې

په تيرو ديرشو کلنو کې د بي بي سي همکارانو ډيرې غورې جايزې ترلاسه کړي دي.