د دودېزې لويې جرګې انځوريز رپوټ

دودېزې لويې جرګې ته له افغانستان او له افغانستان نه بهر د کډوالو شاوخوا ۲۰۰۰ کسان وربلل شوې دي. له دې پرته په جرګه کې بهرنيو دپلوماتانو ته هم دعوت ورکړل شوی وو.

دغه جرګه به شاوخوا څلور ورځې دوام وکړي او پر دغه مهال به د افغانستان او امريکا ترمنځ په ستراتيژيک تړون او د سولې په مېکانېزم سره بحث وکړي.