د افغانستان لپاره د لندن کنفرانس

مهم ټکي

  • د بن لومړی کنفرانس ۲۰۰۱
  • د برلین کنفرانس ۲۰۰۴
  • د لندن کنفرانس ۲۰۰۶
  • افغانستان کې د قانون د رول په اړه کنفرانس، روم ۲۰۰۷
  • د پاریس کنفرانس ۲۰۰۸
  • د مسکو کنفرانس ۲۰۰۹
  • د لندن کنفرانس ۲۰۱۰
  • د بن دویم کنفرانس ۲۰۱۱

ژوندی خبري پوښښ

راپور ورکول:

  • بسم الله مومند او هدایت الله همیم 

د خپرېدو نیټه 5 دسمبر 2014 - 14 لیندۍ 1393

د دغې ژوندي پوښښ د وروستي حال خپریدا اوس کار نه کوي