د افغانستان مشرانو جرګې د ۱۳۹۵ کال بوديجه تاييد کړه

Image caption افغان چارواکي وايي په راتلونکو څو ورځو کې به دغه بوديجه ولسي جرګې ته وړاندې کړي

د افغانستان مشرانو جرګې د دې هېواد د ۱۳۹۵ کال بوديجه تاييد کړې ده.

د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دې هېواد "بوديجه او د حکومت پراختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له خوا د دې جرګې د مشورتي نظريې سره يو ځای ولسي جرګې ته سپارل کېږي."

افغان چارواکي وايي په راتلونکو څو ورځو کې به دغه بوديجه ولسي جرګې ته وړاندې کړي.

د مشرانو جرګې نننۍ ورځې، ناسته کې له ۶۳ غړو ۶۱ يې د ۱۳۹۵ کال بودېجې ته د "هو" رايه او دوو تنو يې د "نه" رايه ورکړه.

د ۱۳۹۵ کال بوديجه ۷.۳۳ ميليارده ډالر ښودل شوې چې ۳۰۲ ميلون ډالره کمه ده.

د ۱۳۹۵ کال لپاره اټکل شوې بوديجې ۴،۹ ميليارد ډالره يې له نړيوالو مرستو ورکول کېږي چې د ټولې بودېجې ۶۸ سلنه جوړوي.

ويل کېږي ۴،۴ ميليارده ډالر د دې هېواد عادي بوديجه ده، چې د دولتي ادارو د کارکوونکو د معاش او فعاليتونو لپاره به مصرفېږي.

د افغانستان پراختيايي بوديجه ۲،۸ ميليارده ډالر اټکل شوې چې ۲،۴ ميليارده ډالر به يې له نړيوالو مرسته پوره کېږي.

د راتلونکي کال بوديجه کې ۲،۹ ميليارده ډالر د امنيت څانګې ته ځانګړي شوي دي.

د بنسټونو جوړولو برخې ته ۱،۴ ميليارده ډالر، د زده کړو برخې ته ۹۳۵ ميليون ډالره، د کرڼې او د کليو پراختيا ته ۵۱۵ میليون ډالره ځانګړي شوي دي.

د افغانستان عادي بوديجه د تېره کال په پرتله يو سلنه کمه ده. د افغانستان د پراختيا برخې بوديج د تېر کال په پرتله ۱۴ سلنه ډېره ده.

د دې هېواد د ۱۳۹۴ کال بوديجه ۷،۶ ميليارد ډالره وه چې ۴،۹ ميليارد ډالره يې عادي او ۲،۷ ميليارد ډالره د پرمختيايي کارونو لپاره ځانګړې شوې وو.