دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

د چارشنبې اوونیز بحث

17/02/2017

Programming from the BBC Pashto Service