دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

Wednesday Debate

17/02/2017

Programming from the BBC Pashto Service