دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

ماښامنۍ خپرونه

20/03/2017

Programming from the BBC Pashto Service.