دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

ماښامنۍ خپرونه

Current Affairs - Dawn

Programming from the BBC Pashto Service