دغه پروګرام د خپرولو لپاره چمتو نه دی.

وروستي خبرونه

06/10/2017

News from the BBC Pashto Service