بي بي سي ته خپل شکایتونه ولېږئ

که د بي بي سي پښتو پروګرامونو په اړه کوم شکایت لرئ نو لاندۍ فورمه ډکه کړئ.

ستاسو هر شکایت د بي بي سي پښتو ځانګړې ډلې ته سپارل کېږي او په اړه به یې د دغې ادارې د اصولو پر بنسټ اقدام کېږي. مننه.

د پوښتنه او یا نظر لپاره دا ځای کېکاږئ

Your contact details
Disclaimer