د ليږلو په ترڅ کې تيروتنه م

ممکنه نه وه چې ستاسو مطلب وليږل شي .

لطفآ وگورئ چې تاسو ټولې اړينې برخې بشپړې کړي دي که نه . دغه راز دا هم ياد ولرئ چې د بي بي سي له خپلو برېښناليکونو څخه تاسو څه نه شواى ليږلى . همدا راز دا هم ممکنه ده چې د اينټرنيټ او يا له سررور سره مو کومه تخنيکي ستونزه وه چې دا مطلب مو ونه ليږل شو .

لطفآ د (( بيرته يا بک )) برخه کېکاږئ چې بيرته فورمې ته ستانه شي او بله هڅه وکړئ .

که چيرې بيا هم ستونزه وه نو په دې پته برېښناليک راوليږئ : Pashto@bbc.co.uk

په درنښت