له بي بي سي سره د کار موقع

بي بي سي په کابل کې د پښتو خپرونو لپاره د پروديوسر يا د خپرونو د جوړونکي په دنده کسان گماري، که وړتيا او مينه يې لرئ غوښتنليک وسپارئ

د غوښتنليک لپاره دا ځاى کېکاږئ