د عکسونو البوم: د ایران زلزلې ګاونډي هېوادونه هم لړزولي