لندن، خړ اسمان، دوبی او ګلان

د دوبي په ورځو کې د لندن پر سړکونو رنګا رنګ ګلان لیدل کېږي. یو څه خپله شنه شوي او څه هم خلکو کرلي وي. ناببره او پر له پسې بارانونه دا ګلان شنه او تازه ساتي.