د کابل تور بازار د کورني او بهرني پوځي یونیفورم ځای