د ۲۰۱۴ کال سوني نړیوالو جایزو ته نومول شوي انځورونه