د سوني ۲۰۱۴ غوره انځور جایزې ته نومول شوي انځورونه