څومره برابر یاست؟

د لانديني لټون په برخه کې د هېواد نوم ولیکئ (افغانستان په دغه لست کې نشته) او ومومئ چې د نړۍ د نورو هېوادونو په پرتله ستاسو هېواد کې د سړي او ښځې تر منځ د برابرۍ واټن څومره دی.

د سړي او ښځې تر منځ د واټن کچه او شمېرې له نړیوالې اقتصادي جرګې نه ترلاسه شوي دي.

د دوی په خپاره شوي رپوټ کې د دې ارزونه شوې چې د نړۍ په بېلا بېلو هېوادونو کې ښځې څومره په سیاسي او اقتصادي ډګر کې فعالې دي او ونډه یې څه ده؟

سرچینه

نړیواله اقتصادي جرګه او د ملګرو ملتونو د احصايي اداره

د ارزونې څرنګوالی

په نړۍ کې د سړي او ښځې یا جنسیت تر منځ د واټن کچې معلومولو لپاره نړیواله اقتصادي جرګه هر هېواد له بېلا بېلو اړخونو ارزوي.

د بېلګې په توګه په اقتصادي بهیر کې د ښځو ګډون او فرصتونه، د زده کړې کچه یې، د روغتیا په برخه کې یې فعالیت او همداراز په سیاسي بهیر کې د هغوی ګډون.

د ۲۰۱۵ کال راپور د نړیوالې اقتصادي جرګې ۱۰ راپور دی او د ۱۴۵ هېوادونو په اړه په کې معلومات شامل دي.

د سړي او ښځې تر منځ د اقتصادي واټن یا د عاید تر منځ یې د توپیر شمېرې د ملګرو ملتونو د اقتصادي همکارۍ او پرمختګ ادارې نه اخېستل شوي دي.

دغه شمېرې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو په منځ کې ثبت شوي دي.

د ملګرو ملتونو د اقتصادي همکارۍ او پرمختګ ادارې دغه شمېر په اړوندو هېوادونو کې د سړو او ښځو د معاش تر منځ د توپیر له مخې ارزولي. یوازې د هغو کسانو عاید ارزول شوی چې پوره وخت دنده لري.

له لوړو زده کړو د فارغو ښځو او سړو شمېرې بیا د ملګرو ملتونو د احصایې له ادارې اخېستل شوي.