په مالي کې کودتا وغندل شوه

په مالي کې د ځواکونو له لوري د و لسمشر توماني تورې د حکومت د ړنګیدو هڅه په نړیواله توګه غندل شوې ده .

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانوني حکومت د بیرته راګرځیدو غوښتنه کړې.

نړیوال بانک د افریقا له پراختیایې بانک سره په ګډه وایي چې په دغه هیواد کې یې خپل ځینې فعالیتونو ځنډولي دي.

د پلازمینې خلکو هم د ولسمشر د لیري کیدو په اړه ناهیلي ښودلې ده.

د مالي ځينو خلکو وويل:

موږ لږ آرام خو ناهیلي هم یو ، ځکه ولسمشر تورې وو چې مالي ته یې مرسته ورسوله او په پای کې د وسلوالو له خوا په زوره لیري کړای شو.

يو بل کس وويل:

زه فکر کوم دا د ټولې افریقا لپاره یو کلک ګوزار دی ، ځکه مالي د ډیموکراسۍ یوه بیلګه وه.