د يوناما ماموريت بيا وغځول شو

په افغانستا ن کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت موده د یوه بل کال لپاره اوږده شوه.

یوناما په افغانستا ن کې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د فعالیتونو د همغږي کولو د چارو مسولیت لري.

دا اداره له ۲۰۰۲ کال راهیسې له افغان دولت سره د امنیت ، حکومت والۍ ، اقتصادي پرمختګ او سیمیزو همکاریو په برخه کې مرسته کوي .

په ملګرو ملتونو کې د افغانستا ن دایمي استازي ظاهر طنین بي بي سي پښتو څانگې ته وويل چې افغان دولت له موازې ادارې څخه د مرسته کوونکي نهاد په توګه د دغې ادارې بدلول غواړي .