لويديځ بازارونه بيا لويدلي

په اروپا او امريکا کې د ونډو بازارونه د اروپا د گډې سکې- يورو په غړو هېوادو کې د نويو اندېښنو له امله لوېدلې دي.

څېړونکي وايي د اسپانيا له خوا له مالي بازارو څخه د پيسو د پورولو په وروستۍ هڅه کې د بري نشتوالى، د دې لوېدنې سبب دى.